EEA tegevus

Muutke keelt
Lehekülg vananenud Viimati muudetud 2016-04-22
This page was archived on 2015-11-19 with reason: Content is outdated
Poliitika hindamise tõhususel on poliitika väljatöötamisel ja täiustamisel tähtis roll. Oluliseks ülesandeks on Euroopa Liidu keskkonnavahendite mõju hindamine ja kontrollimine, kas konkreetsed meetmed on ka tegelikult oodatud tulemusi andnud. Peame endale esitama selliseid raskeid küsimusi nagu kas keskkonnapoliitikad tegelikkuses ka toimivad, kas nad on kulutusi väärt? Kui ei, siis kuidas saaks neid parandada? Need on küsimused, millega EEA tegeleb poliitika tõhususe ja turupõhiste vahendite valdkonnas. Praegu pööratakse erilist tähelepanu keskkonnamaksude reformi võimalustele.

2001. aasta aruandes Aruanne keskkonnameetmete kohta: kas meie töö on tõhus? määratleti EEA poliitika tõhususe järelhindamise metodoloogiline raamistik. Seda lähenemist katsetati näiteks heitvee puhastamise direktiivi, pakendite ja pakendijäätmete direktiivi ning prügiladirektiivi hindamises. Käsil on uuringud, milles käsitletakse loodusvarade säästlikuks majandamiseks kasutatavate turupõhiste vahendite tõhusust ning struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide rakendamise tõhusust.

Alates 1996. aastast on EEA regulaarselt esitanud aruanded turupõhiste vahendite kasutamisest saadud kogemuse kohta. Sinna kuulub ka keskkonnamaksude reformi võimaluste uurimine, mitte ainult tööhõive, vaid ka innovatsiooni ja konkurentsivõime ning eelkõige ökoinnovatsiooni stimuleerimiseks. See hõlmab ka pooleliolevat uurimust Keskkonnamaksu reform Euroopas vananeva rahvastiku kontekstis ning selle mõju ökoinnovatsioonile ja leibkondade tulujaotusele.

Koos Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooniga (OECD) haldab EEA OECD/EEA keskkonnapoliitika majandusmeetmete andmebaasi. See andmebaas sisaldab teavet keskkonnaga seotud maksudest ja lõivudest, tagatisrahakavadest, kaubeldavatest lubadest, keskkonnahoidlikest toetustest ja vabatahtlikest kokkulepetest. Samuti vastutab EEA teabe kogumise eest 15 EEA riigi jaoks, kes ei ole OECD liikmed.

Praegu valmistatakse ettevaatuspõhimõtte rakendamise toena ette publikatsiooni „Varastest hoiatustest saadud hilinenud õppetunnid” uut väljaannet. See sisaldab ekspertide juhtumianalüüse, mis käsitlevad inimese majandustegevusest tulenevaid ohte.

EEAs asub ka Euroopa keskkonnakaitseagentuuride juhtide võrgustiku sekretariaat.

„Maksud on tsiviliseeritud ühiskonna tunnus,” ütles Roosevelt. Kas keskkonnamaksude reform on säästva ühiskonna tunnus?

Jacqueline McGlade, keskkonnamaksude maailmakonverents, 2007

Tegevused dokumentidega
Tellimused
Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
Jälgige meid
 
 
 
 
 
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100