EEAs aktiviteter

Endre språk
Side utløpt Sist endret 22.04.2016
This page was archived on 19.11.2015 with reason: Content is outdated
Når politiske tiltak skal utformes og forbedres, spiller en evaluering av effekten av de politiske tiltakene en viktig rolle. En grunnleggende oppgave er å vurdere effektene av EUs miljøvirkemidler og hvorvidt spesifikke tiltak har gitt de forventede resultatene. Vi må stille vanskelige spørsmål som: Fungerer de miljøpolitiske tiltakene i praksis? Er de kostnadseffektive? Hvis ikke, hvordan kan de forbedres? Dette er spørsmålene EEA ser nærmere på i arbeidet med å vurdere effekten av politiske tiltak og markedsbaserte virkemidler. For øyeblikket er oppmerksomheten spesielt rettet mot potensialet en grønn skattereform vil innebære.

2001-rapporten Rapportering om miljøtiltak: Er vi effektive? danner det metodologiske rammeverket for EEAs ex post-evalueringer av effekten av de politiske tiltakene. Evalueringene av avløpsdirektivet, emballasjedirektivet og deponidirektivet fungerte som pilotevalueringer. For tiden gjennomføres studier av effekten av markedsbaserte virkemidler for bærekraftig ressursforvaltning og av effekten av gjennomføringen av EUs strukturfond og utjevningsfond.

Siden 1996 har EEA jevnlig rapportert om erfaringene med markedsbaserte virkemidler (MBI), noe som blant annet omfatter å utforske potensialet ved en grønn skattereform, ikke bare for sysselsettingen, men også for innovasjons- og konkurranseevnen og ikke minst med tanke på at en slik omlegging kan være med på å stimulere til  miljøinnovasjon. I dette arbeidet inngår en pågående studie om en Grønn skattereform i Europa i lys av en aldrende befolkning: implikasjoner for miljøinnovasjon og husholdningenes fordeling.

Sammen med Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) administrerer EEA OECD/EEA-databasen over økonomiske virkemidler innenfor miljøpolitikken. Denne inneholder informasjon om miljørelaterte skatter og avgifter/gebyrer, miljøpantordninger, omsettelige tillatelser, miljøvennlige subsidier og frivillige avtaler. EEA er også ansvarlig for å samle inn informasjon for de 15 EEA-landene som ikke er med i OECD.

For å fremme anvendelsen av føre-var-prinsippet arbeides det nå på den andre utgaven av rapporten ”Late lessons from early warnings”. Denne vil inneholde case-studier om farene ved menneskelige økonomiske aktiviteter forfattet av eksperter.

EEA er også vert for sekretariatet for nettverket av lederne for de europeiske miljømyndighetene.

Avgifter er indikatoren på et sivilisert samfunn, sa Roosevelt. Er Grønn skattereform indikatoren på et bærekraftig samfunn?

Jacqueline McGlade, Global konferanse om miljøavgifter, 2007

Dokumenter handlinger
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100