Miljöbyråns verksamhet

Ändra språk
Sida utgått Senast ändrad 2016-04-22
This content has been archived on 2015-11-19, reason: Content is outdated
Utvärdering av politikens effektivitet spelar en viktig roll för politikens utformning och förbättring. Att bedöma effekterna av EU:s miljöinstrument, och se om särskilda åtgärder verkligen har varit effektiva och gett väntade resultat, är en viktig uppgift. Vi måste ställa svåra frågor, t.ex.: fungerar verkligen miljöpolitiken, är den kostnadseffektiv? Hur kan den i annat fall förbättras? Detta är frågor som miljöbyrån tar upp i sitt arbete rörande politikens effektivitet och marknadsbaserade styrmedel. För närvarande ägnas särskild uppmärksamhet åt en reformerad miljöbeskattnings potential.

2001 års rapport Rapportering om miljöåtgärder: Är vi effektivare? fastställ metodram för miljöbyråns efterhandsutvärderingar av politikens effektivitet. Denna metod har prövats vid utvärderingar av exempelvis direktivet om rening av avloppsvatten, direktivet om förpackningar och förpackningsavfall och direktivet om deponering av avfall. Studier av effektiviteten hos marknadsbaserade styrmedel när det gäller hållbar resursförvaltning och av effektiviteten i genomförandet av struktur- och sammanhållningsfonderna pågår.

Miljöbyrån har sedan 1996 regelbundet rapporterat om erfarenheterna av marknadsbaserade styrmedel. Däri ingår att undersöka en reformerad miljöbeskattnings potential, inte bara för sysselsättningen, utan också för innovation och konkurrenskraft och i synnerhet för att stimulera  "miljöinnovationer". Detta omfattar en pågående studie av reformerad miljöbeskattning i Europa i samband med en åldrande befolkning: hur miljöinnovationer och distributionen till hushållen påverkas.

Miljöbyrån förvaltar tillsammans med Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) OECD/EEA-databasen om ekonomiska styrmedel som används för miljöpolitik. Denna innehåller information om miljörelaterade skatter och avgifter, pantsystem, köp- och säljbara tillstånd, miljövänliga subventioner och frivilliga avtal. Miljöbyrån ansvarar också för informationsinsamling till de 15 av miljöbyråns medlemsländer som inte är OECD-länder.

För att stödja tillämpningen av försiktighetsprincipen håller en andra utgåva av rapporten "Late lessons from early warnings" för närvarande på att utarbetas. Den kommer att innehålla fallstudier av experter på riskerna med människans ekonomiska verksamhet.

Miljöbyrån är också värd för sekretariatet för nätverket för cheferna vid europeiska miljöskyddsorgan.

Skatter är indikatorn för ett civiliserat samhälle, har Roosevelt sagt. Är reformerad miljöbeskattning indikatorn för ett hållbart samhälle?

Jacqueline McGlade, Global conference on environmental taxation, 2007

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100