Činnosti agentury EEA

Změnit jazyk
Stránka platnost vypršela Poslední změna 22.04.2016
This page was archived on 19.11.2015 with reason: Content is outdated
Hodnocení efektivity politik hraje důležitou roli v jejich vytváření a zdokonalování. Základním úkolem je posuzovat vliv environmentálních nástrojů EU a to, zda určitá opatření skutečně vedla k očekávaným výsledkům. Musíme si klást těžké otázky, například: Jsou environmentální politiky opravdu účinné a nákladově efektivní? Pokud ne, jak je lze zlepšit? Právě na tyto otázky se agentura EEA ve své práci týkající se účinnosti politik a tržních nástrojů snaží nacházet odpovědi. V současnosti se pozornost obrací zejména na potenciál ekologické daňové reformy.

Zpráva z roku 2001 Podávání zpráv o opatřeních na ochranu životního prostředí: jsme efektivní? (Reporting on environmental measures: Are we effective?) stanoví metodický rámec pro následná hodnocení účinnosti politik, která provádí EEA. Tento přístup byl testován v pilotních hodnoceních, která se týkala směrnice o čistění odpadních vod, směrnice o obalech a obalových odpadech a směrnice o skládkách odpadů. Nyní probíhají studie efektivity tržních nástrojů pro trvale udržitelné hospodaření se zdroji a studie účinnosti provádění strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Od roku 1996 podává agentura EEA pravidelně zprávy o zkušenostech s tržními nástroji. Ty zahrnují i zkoumání potenciálu ekologické daňové reformy nikoli pouze z hlediska zaměstnanosti, ale také z hlediska inovace, konkurenceschopnosti, a zejména povzbuzení tzv. ekoinovací. Součástí je i probíhající studie Ekologická daňová reforma v Evropě v kontextu stárnoucího evropského obyvatelstva: důsledky pro ekoinovace a dopad na domácnosti (Environmental Tax Reform in Europe in the context of an ageing population in Europe: implication for eco-innovation and for household distribution).

Společně s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vede agentura EEA databázi OECD/EEA popisující hospodářské nástroje environmentální politiky. Databáze obsahuje informace o ekologických daních a poplatcích, systémech vkladů a náhrad, obchodovatelných povolenkách, subvencích příznivých pro životní prostředí a dobrovolných dohodách. Agentura EEA také odpovídá za sběr informací o 15 zemích, které jsou členy EEA, ale nikoli OECD.

Aby se v praxi upevnilo používání zásady předběžné opatrnosti, připravuje se druhé vydání sborníku zkušeností „Late lessons from early warnings“ (Pozdní poučení z včasných varování). Toto vydání bude zahrnovat i případové studie odborníků o nebezpečích, která plynou z hospodářské činnosti lidí.

Agentura EEA je také hostitelem sekretariátu sítí ředitelů evropských agentur ochrany životního prostředí.

„Daně jsou ukazatelem civilizované společnosti“, řekl Roosevelt. Je ekologická daňová reforma ukazatelem trvale udržitelné společnosti?

Jacqueline McGlade, světová konference o ekologických daních, 2007

Akce dokumentů
Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100