Činnosti agentúry EEA

Zmeniť jazyk
Stránka expirovala Posledná zmena 22. 04. 2016
This content has been archived on 19. 11. 2015, reason: Content is outdated
Hodnotenie účinnosti politík zohráva pri formulovaní a zlepšovaní politík dôležitú úlohu. Základnou úlohou je hodnotenie účinkov environmentálnych nástrojov EÚ a účinnosti konkrétnych opatrení pri dosahovaní očakávaných výsledkov. Musíme si klásť zložité otázky, napríklad: fungujú súčasné environmentálne politiky, sú nákladovo efektívne? Ak nie, ako sa dajú zlepšiť? Tieto otázky agentúra EEA rieši pri svojej práci v oblasti účinnosti politík a trhových nástrojov. V súčasnosti sa osobitná pozornosť venuje možnosti reformy environmentálnych daní.

V správe z roku 2001 s názvom Správa o environmentálnych opatreniach: Sme účinní? sa stanovuje metodický rámec pre hodnotenia ex-post účinnosti politík agentúry EEA. Tento prístup sa odskúšal pri hodnoteniach v prípadoch smernice o hospodárení s vodou, smernice o obaloch a odpadoch z obalov a smernice o skládkach odpadov. Vypracúvajú sa štúdie o účinnosti trhových nástrojov v prípade trvalo udržateľného riadenia zdrojov a účinnosti plnenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Od roku 1996 podáva agentúra EEA pravidelne správy o skúsenostiach s trhovými nástrojmi. Skúma sa v nich možná reforma environmentálnych daní, a to nielen z hľadiska zamestnania, ale aj inovácií a konkurencieschopnosti, a najmä z hľadiska podpory  ekologických inovácií. Patrí k nim aj prebiehajúca štúdia Reforma environmentálnych daní v Európe v kontexte starnúceho obyvateľstva v Európe: dôsledky pre ekologické inovácie a distribúciu v domácnostiach.

Spolu s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) agentúra EEA spravuje databázu OECD/EEA hospodárskych nástrojov environmentálnej politiky. Obsahuje informácie o environmentálnych daniach a poplatkoch, systémoch vratných záloh, obchodovateľných povoleniach, dotáciách priaznivých pre životné prostredie a dobrovoľných dohodách. Agentúra EEA je zodpovedná aj za zhromažďovanie informácií za 15 krajín agentúry EEA, ktoré nie sú krajinami organizácie OECD.

Na podporu používania zásady obozretnosti sa pripravuje druhé vydanie diela Late lessons from early warnings (Neskoré ponaučenia z včasných varovaní). Patria sem aj prípadové štúdie expertov v oblasti nebezpečenstiev ľudskej hospodárskej činnosti.

Agentúra EEA hostí aj sekretariát siete vedúcich predstaviteľov agentúr pre ochranu životného prostredia v Európe.

Dane sú ukazovateľom civilizovanej spoločnosti, povedal Roosevelt. Je reforma environmentálnych daní ukazovateľom trvalo udržateľnej spoločnosti?

Jacqueline McGlade, Celosvetová konferencia o environmentálnom zdaňovaní, 2007

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100