следващ
предишен
елементи
Новини Octet Stream Европа не е подготвена за бързо нарастващата сериозност на рисковете, свързани с климата — 10-03-2024
Европа е най-бързо затоплящият се континент и рисковете, свързани с климата, застрашават нейната енергийна и продоволствена сигурност, екосистемите, инфраструктурата, водните ресурси, финансовата стабилност и здравето на хората. Според публикуваната днес оценка на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) много от тези рискове вече са достигнали критично ниво и биха могли да се превърнат в катастрофални, ако не се предприемат спешни и решителни действия.
Новини Неотложна необходимост да се обмисли как най-добре да се използва биомасата в Европа — 30-01-2024
В ЕС се наблюдава увеличено търсене и конкуренция по отношение на биомасата; биомасата се използва за биопродукти в сектори като строителството, енергетиката, транспорта, мебелната и текстилната промишленост, но и се отделя за опазване на природата и за поглъщане на въглерод. В публикувания днес доклад на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) се подчертава, че съществува спешна необходимост да се изведе на преден план употребата на биомаса поради различните употреби, предвидени за биомасата в Европейския зелен пакт, и поради потенциалния недостиг на доставки на биомаса в бъдеще.
Новини Емисиите на парникови газове в ЕС са намалели през миналата година, но все още са необходими ускорени усилия, за да се постигнат амбициозните цели за 2030 г. — 22-12-2023
През миналата година eмисиите на парникови газове са намалели с два процента на територията на Европейски съюз (EC), в сравнение с нивата от 2021 г., според оценките в последния доклад „Тенденции и прогнози“ на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), публикуван днес. Въпреки постигнатите ползи от намаляването на емисиите, енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност, в доклада се предупреждава, че спешно са необходими ускорени действия за постигане на амбициозните цели на ЕС в областта на климата и енергетиката.
Новини Градовете могат да предложат нови възможности за произвеждащите потребители на енергия от възобновяеми източници — 16-06-2023
Според информационен брифинг на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), публикуван днес, градските центрове в Европа предлагат възможности на гражданите да произвеждат енергия от възобновяеми източници като произвеждащи потребители. Градовете могат да изпълняват ключова роля в прехода на Европа към бъдеще с ниски въглеродни емисии. Улесняването на производството от потребители в градовете може да спомогне за ускоряването на този процес.
Новини „Тенденции и прогнози“: ограничено възстановяване на емисиите в ЕС в контекста на възстановяването след пандемията и енергийната криза — 24-11-2022
Според последния доклад „Тенденции и прогнози“, публикуван днес от Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), емисиите на парникови газове и потреблението на енергия са се увеличили през 2021 г. главно поради възстановяването на Европа след пандемията. Повечето държави — членки на ЕС, успешно постигнаха целите на ЕС в областта на климата и енергетиката за 2020 г. и сега насочват вниманието си към неутралност по отношение на климата, като същевременно се борят с настоящата криза с енергийните доставки. Постигането на по-амбициозните цели в областта на климата и енергетиката за 2030 г. ще изисква повече от два пъти годишен напредък в разгръщането на възобновяемите енергийни източници, намаляването на потреблението на енергия и емисиите на парникови газове.
Новини object code Конкурс за снимка относно въздействието от изменението на климата и адаптирането към него — 31-05-2021
Изменението на климата влияе на нашите общества и на околната среда по много начини. Справянето с изменението на климата налага намаляване на емисиите, за да смекчим най-неблагоприятните последици и да се адаптираме към ефектите, които не можем да предотвратим. Днес се открива конкурсът за снимка Climate Change PIX („Снимки на изменението на климата“) на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) с покана към участниците да покажат как изглежда изменението на климата в Европа и как реагираме на него.
Новини Моторизиран транспорт: железопътен, въздушен, автомобилен или морски — кой от тях е най-екологосъобразен? — 26-03-2021
Пътуванията с влак остават като цяло най-екологосъобразният вид моторизиран пътнически транспорт в Европа — по отношение на емисиите на парникови газове — в сравнение с пътуванията с автомобил или самолет. Това показват две проучвания в областта на транспорта и околната среда, публикувани днес от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС).
Новини Octet Stream Пластмасите — нарастваща загриженост за околната среда и климата. Как може Европа да обърне тази тенденция? — 28-01-2021
Постоянно увеличаващите се количества пластмаса, въздействието от това върху биологичното разнообразие и приносът на пластмасите за изменението на климата, както и какви са начините за справяне с тези проблеми в контекста на кръговата икономика, отдавна са част от политическата програма на Европейския съюз. Пандемията от COVID-19 още повече насочи вниманието към пластмасовите отпадъци — виждаме изхвърлени маски в моретата и сме свидетели на производство на защитни средства за еднократна употреба в огромни количества. В публикувания днес доклад за кръговата икономика и пластмасите Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) анализира необходимостта и възможностите за преминаване към кръгов и устойчив подход при използването на пластмасите.
Новини Държавите — членки на ЕС, трябва да бъдат по-амбициозни, за да постигнат общата цел за енергията от възобновяеми източници — 21-01-2019
От 2005 г. насам делът на възобновяемите енергийни източници в потреблението на енергия в Европейския съюз (ЕС) се е удвоил, но през последните години този растеж се забавя, по-специално поради нарастващото потребление на енергия и липсата на напредък в транспортния сектор. В новият доклад на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) се посочва, че държавите — членки на ЕС, трябва да увеличат усилията си за постигане на целта за 2020 г. в областта на енергията от възобновяеми източници.
Новини object code Изменението на климата води до все по-сериозни рискове за екосистемите, човешкото здраве и икономиката в Европа. — 25-01-2017
Според публикуван днес доклад на Европейската агенция за околна среда, регионите на Европа са изправени пред покачване на морското равнище и по-екстремни метеорологични събития, като по-чести и по-интензивни горещи вълни, наводнения, суша и бури, причинени от изменението на климата. В доклада се прави оценка на последните тенденции и прогнози по отношение на изменението на климата и въздействието му в цяла Европа като се посочва, че по-добрите и по-гъвкави стратегии, политики и мерки за адаптация ще бъдат от ключово значение за смекчаване на това въздействие.
Новини Octet Stream Стани агент под прикритие в комикс и защити околната среда — 30-04-2008
Децата вече могат да научат за различните начини за защита на околната среда, като преследват еконарушители на новия уебсайт на Европейската агенция за околна среда, достъпен на 24 езика.

Permalinks

Действия към документ