neste
forrige
elementer

Styring og ledelse

Det flerårige arbeidsprogrammet gir en oversikt over planene våre for de neste fem årene. Det tar utgangspunkt i dagens og morgendagens informasjonsbehov, med vekt på en langt bredere utnyttelse av miljøinformasjonen som samles inn. Det flerårige arbeidsprogrammet suppleres med og er nærmere beskrevet i de årlige arbeidsprogrammene og rammeverket for kommunikasjon. I årsrapportene beskriver vi arbeidet som er utført i det foregående året.

EEA governanceStyret

Styret i Miljøbyrået består av en representant for hvert medlemsland, to representanter for Kommisjonen og to sakkyndige utpekt av Europaparlamentet. Styret skal blant annet vedta et flerårig arbeidsprogram, årlige arbeidsprogrammer og årsrapporter, utnevne administrerende direktør og utpeke medlemmene av den vitenskapelige komité. 

Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget består av lederen, inntil fem nestledere, én representant for Kommisjonen og ett av medlemmene utpekt av Europaparlamentet. Arbeidsutvalget treffer de beslutninger som er nødvendig for effektiv drift av byrået mellom styremøtene.

Administrerende direktør

Administrerende direktør skal rapportere til styret om gjennomføringen av programmene og den daglige driften av byrået.

Dr Hans Bruyninckx er administrerende direktør for Det europeiske miljøbyrå. Han tiltrådte stillingen 1. juni 2013. Bruyninckx ble født i Schoten i Belgia i 1964. Han har en mastergrad i statsvitenskap med spesialisering i internasjonale relasjoner fra Universiteit Antwerpen og Katholieke Universiteit Leuven. Han har i tillegg tatt utviklingsstudier ved Université Catholique de Louvain.

Les mer

Øverste ledelse

Den øverste ledelsen består av administrerende direktør, seniorrådgiverne og lederne for programmene og møtes regelmessig for å styre Miljøbyråets daglige virksomhet.

Alle ansatte i Miljøbyrået må overholde reglene for god forvaltningsskikk i deras kontakt med offentligheten. Disse reglene suppleres av en politikk for forebygging og håndtering av interessekonflikter og en strategi for bedrageribekjempelse.

Les mer

Den vitenskapelige komité

Den vitenskapelige komité har en rådgivende funksjon i forhold til styret og administrerende direktør.  Den har tre hovedoppgaver:

  • å avgi uttalelser om Miljøbyråets flerårige og årlige arbeidsprogrammer
  • å avgi en uttalelse til administrerende direktør ved rekruttering av byråets vitenskapelige personell
  • å avgi råd og/eller uttalelser om ethvert vitenskapelig spørsmål som vedrører byråets aktiviteter, som styret eller administrerende direktør kan sende til komiteen

Les mer

Permalinks

Geographic coverage

Dokumenter handlinger