li jmiss
preċedenti
punti
News Octet Stream Ir-riskji għas-saħħa tal-klima kkawżati mill-għargħar, min-nixfiet u mill-kwalità tal-ilma jitolbu azzjoni urġenti — 01 Jul 2024
Skont rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) ippubblikat illum, it-tibdil fil-klima qed jaggrava l-għargħar, in-nixfiet u qed inaqqas il-kwalità tal-ilma, u qed jikkawża theddida dejjem akbar għas-saħħa tagħna. L-implimentazzjoni rapida u koordinazzjoni aħjar tal-isforzi mill-gvernijiet, l-awtoritajiet tal-ilma u l-fornituri tal-kura tas-saħħa huma meħtieġa b’mod urġenti għall-prevenzjoni u t-tnaqqis tal-impatti fuq is-saħħa.
News L-Ewropa mhijiex imħejjija għar-riskji klimatiċi li qed jikbru b’mod rapidu — 11 Mar 2024
L-Ewropa hija l-kontinent li qed jisħon bl-aktar mod mgħaġġel fid-dinja, u r-riskji klimatiċi qed jheddu s-sigurtà tal-enerġija u tal-ikel tagħha, l-ekosistemi, l-infrastruttura, ir-riżorsi tal-ilma, l-istabbiltà finanzjarja, u s-saħħa tan-nies. Skont il-valutazzjoni tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA), ippubblikata llum, ħafna minn dawn ir-riskji diġà laħqu livelli kritiċi u jistgħu jsiru katastrofiċi mingħajr azzjoni urġenti u deċiżiva.
News Troff document Ħtieġa urġenti li jiġi kkunsidrat il-mod kif l-aħjar tintuża l-bijomassa fl-Ewropa — 30 Jan 2024
Hemm domandi dejjem akbar u kompetittivi għall-użu tal-bijomassa fl-UE, l-użu tagħha għal prodotti b’bażi bijoloġika f’setturi bħall-kostruzzjoni, l-enerġija, it-trasport, l-għamara u l-industriji tat-tessuti, iżda wkoll li tiġi riżervata għall-konservazzjoni tan-natura u s-sekwestru tal-karbonju. Ir-rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA), ippubblikat illum, jenfasizza li hemm ħtieġa urġenti li jiġu prijoritizzati l-użi tal-bijomassa minħabba rwoli differenti previsti għall-bijomassa fil-Patt Ekoloġiku Ewropew u minħabba n-nuqqas potenzjali ta’ provvista tal-bijomassa fil-futur.
News L-emissjonijiet ta’ gassijiet serra tal-UE naqsu s-sena l-oħra, iżda għad hemm bżonn ta’ sforzi aċċellerati biex jintlaħqu l-miri ambizzjużi tal-2030 — 22 Dec 2023
L-emissjonijiet ta’ gassijiet serra naqsu bi tnejn fil-mija s-sena l-oħra fl-Unjoni Ewropea kollha, meta mqabbla mal-livelli tal-2021 skont l-istimi fir-rapport l-aktar reċenti tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) “Xejriet u Projezzjonijiet” ippubblikat illum. Madankollu, minkejja l-kisbiet li saru fit-tnaqqis tal-emissjonijiet, fl-enerġija rinnovabbli u fl-effiċjenza enerġetika, ir-rapport iwissi li hija meħtieġa b’mod urġenti azzjoni aċċellerata biex jintlaħqu l-miri ambizzjużi tal-UE dwar il-klima u l-enerġija.
News Troff document L-ibliet jistgħu joffru opportunitajiet ġodda għall-prosumaturi tal-enerġija rinnovabbli — 30 May 2023
Iċ-ċentri urbani tal-Ewropa joffru opportunitajiet għaċ-ċittadini biex jipproduċu enerġija rinnovabbli bħala prosumaturi skont it-tgħarrif tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA), ippubblikat illum. L-ibliet jistgħu jkollhom rwol ewlieni fil-bidla tal-Ewropa lejn futur b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. L-iffaċilitar tal-prosum urban jista’ jgħin iħaffef dan il-proċess.
News Octet Stream Xejriet u projezzjonijiet: rikorrenza limitata fl-emissjonijiet tal-UE fost l-irkupru wara l-pandemija u l-kriżi tal-enerġija — 24 Nov 2022
L-emissjonijiet ta’ gassijiet serra u l-konsum tal-enerġija żdiedu fl-2021 l-aktar minħabba l-irkupru tal-Ewropa wara l-pandemija, skont l-aħħar rapport “Xejriet u Projezzjonijiet” ippubblikat illum mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA). Il-biċċa l-kbira tal-Istati Membri tal-UE rnexxielhom jilħqu b’suċċess il-miri tal-UE dwar il-klima u l-enerġija għall-2020 u issa qed iħarsu lejn in-newtralità klimatika filwaqt li jindirizzaw ukoll il-kriżi attwali tal-provvista tal-enerġija. Il-kisba ta’ miri aktar ambizzjużi għall-klima u l-enerġija għall-2030 se tirrikjedi aktar mid-doppju tal-progress annwali fit-tnedija tas-sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, it-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra.
News Kompetizzjoni tal-fotografija dwar l-impatti u s-soluzzjonijiet tat-tibdil fil-klima — 02 Jun 2021
It-tibdil fil-klima jaffettwa s-soċjetajiet u l-ambjent tagħna b’diversi modi. It-trattament tat-tibdil fil-klima jirrikjedi li jitnaqqsu l-emissjonijiet sabiex jiġu mmitigati l-agħar impatti tiegħu u biex nadattaw għal dawk li ma nistgħux inwaqqfu. Il-kompetizzjoni tal-fotografija tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) “Climate Change PIX”, li se tibda llum, tistieden lill-parteċipanti juru kif jidher it-tibdil fil-klima fl-Ewropa u kif qed nirreaġixxu għalih.
News Trasport motorizzat: ferrovija, ajruplan, triq jew dgħajsa — liema huwa l-aktar ekoloġiku? — 26 Mar 2021
B’mod ġenerali, l-ivvjaġġar bil-ferrovija jibqa’ l-aktar mezz ta’ trasport tal-passiġġieri motorizzat fl-Ewropa li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent — f’termini ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra — meta mqabbel mal-ivvjaġġar bil-karozza jew bl-ajruplan, skont żewġ studji tat-trasport u tal-ambjent ippubblikati llum mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA).
News Il-plastik, tħassib ambjentali u klimatiku li qed jikber: L-Ewropa kif tista' treġġa' lura din it-tendenza? — 28 Jan 2021
L-ammont dejjem jiżdied ta’ plastik, l-impatt tiegħu fuq il-bijodiversità u l-kontribut għat-tibdil fil-klima, u kif dan jista’ jiġi indirizzat f’perspettiva ta’ ekonomija ċirkolari ilhom fuq l-aġenda politika tal-Unjoni Ewropea għal snin sħaħ. Il-pandemija tal-COVID-19 żiedet biss l-attenzjoni għall-iskart tal-plastik b'immaġnijiet ta' maskri fl-ibħra tagħna, u ammonti kbar ta' tagħmir protettiv li jintuża darba biss. Fir-rapport dwar il-plastik f'ekonomija ċirkolari, ippubblikat illum, l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) tanalizza l-ħtieġa u l-potenzjal għal bidla lejn approċċ ċirkolari u sostenibbli għall-użu tagħna tal-plastik.
News L-Istati Membri tal-UE jeħtieġu aktar ambizzjoni biex jilħqu l-mira konġunta tal-enerġija rinnovabbli — 13 Feb 2019
Is-sehem ta’ sorsi tal-enerġija rinnovabbli fl-użu tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea (UE) rdoppja mill-2005 ’l hawn, iżda dan it-tkabbir beda jonqos f’dawn l-aħħar snin, speċjalment minħabba ż-żieda fil-konsum tal-enerġija u n-nuqqas ta’ progress fis-settur tat-trasport. Ir-rapport il-ġdid tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) juri li jeħtieġ li l-Istati Membri tal-UE jżidu l-isforzi tagħhom biex jilħqu l-mira għall-2020 tal-enerġija rinnovabbli.
News Fl-Ewropa, it-tibdil fil-klima joħloq riskji dejjem aktar severi għall-ekosistemi, għas-saħħa tal-bniedem u għall-ekonomija — 25 Jan 2017
Skont rapport ta’ l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent ippubblikat illum, minħabba t-tibdil fil-klima, ir-reġjuni ta’ l-Ewropa qegħdin iħabbtu wiċċhom ma’ żieda fil-livelli tal-baħar u ma’ temp aktar estrem, bħal mewġiet tas-sħana, għargħar, nixfiet u maltempati aktar frekwenti u aktar intensi. Ir-rapport jivvaluta l-aħħar tendenzi u previżjonijiet dwar it-tibdil fil-klima u l-impatti tiegħu fl-Ewropa kollha u jsib li strateġiji ta’ adattament, politiki u miżuri aħjar u aktar flessibbli ser ikunu kruċjali biex jitnaqqsu dawn l-impatti.

Permalinks

Dokument ta’ Azzjonijiet