επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Γραφικές πληροφορίες

Αλλαγή γλώσσας
Γραφικές πληροφορίες — 11/03/2015
Infographic application/x-troff-me Πώς συνδέεται το περιβάλλον με την ευημερία και την υγεία μας; — 12/03/2015
Οι φυσικοί πόροι τροφοδοτούν την παραγωγή και την κατανάλωσή μας και δημιουργούν πλούτο και θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας στην ποιότητα ζωής και στην ευημερία μας. Αλλά, το επίπεδο των πόρων που καταναλώνουμε υπονομεύει την ικανότητα των οικοσυστημάτων μας να μας παρέχουν τα απαραίτητα στο μέλλον.
Infographic Πώς μπορούμε να κάνουμε την οικονομία μας κυκλική και αποδοτική από πλευράς πόρων; — 11/03/2015
Σήμερα, χρησιμοποιούμε περισσότερους πόρους από όσους ο πλανήτης μας μπορεί να παράγει σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Πρέπει να μειώσουμε την ποσότητα των αποβλήτων που παράγουμε και την ποσότητα των υλικών που εξορύσσουμε.
Infographic application/x-troff-me Πώς τα τρόφιμα που αγοράζουμε, τρώμε αλλά και δεν τρώμε επηρεάζουν το περιβάλλον; — 12/03/2015
Πριν φθάσουν στο πιάτο μας, τα τρόφιμα πρέπει να παραχθούν, να υποβληθούν σε επεξεργασία, να συσκευαστούν, να μεταφερθούν και να διανεμηθούν. Κάθε βήμα εκμεταλλεύεται πόρους και δημιουργεί περισσότερα απόβλητα και ρύπανση.
Infographic Ποιες είναι οι πηγές των τροφικών αποβλήτων στην Ευρώπη; — 12/03/2015
Περίπου το ένα τρίτο των τροφίμων που παράγονται παγκοσμίως χάνεται ή μετατρέπεται σε απόβλητα. Τα τροφικά απόβλητα αποτελούν σημαντική απώλεια άλλων πόρων, όπως η γη, το νερό, η ενέργεια και η εργασία.
Infographic Οι ροές αποβλήτων της Ευρώπης — 12/03/2015
Συνολικά, περίπου 2 500 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων δημιουργήθηκαν στις 28 χώρες της ΕΕ και τη Νορβηγία το 2010. Ακολουθεί μια επισκόπηση της προέλευσης και της σύνθεσης των αποβλήτων.
Infographic Πόσα από τα αστικά μας απόβλητα ανακυκλώνουμε; — 12/03/2015
Πολλά από τα απόβλητα που απορρίπτουμε μπορούν να ανακυκλωθούν. Η ανακύκλωση ωφελεί το περιβάλλον απομακρύνοντας τα απόβλητα από τις χωματερές και προσφέροντας πρώτες ύλες για νέα προϊόντα. Η ανακύκλωση μπορεί επιπλέον να ενθαρρύνει την καινοτομία και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας.
Infographic PostScript document Πώς μπορούμε να μειώσουμε και να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα απόβλητα; — 12/03/2015
Ο καλύτερος τρόπος για να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αποβλήτων είναι να τα αποφύγουμε εξαρχής. Πολλά είδη που πετάμε θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ξανά, ενώ άλλα θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν και να μετατραπούν σε πρώτες ύλες.
Infographic PostScript document Ποιες είναι οι πηγές και οι επιπτώσεις των θαλάσσιων απορριμμάτων; — 12/03/2015
Αυξανόμενες ποσότητες απορριμμάτων καταλήγουν στους ωκεανούς του πλανήτη και βλάπτουν την υγεία των οικοσυστημάτων, σκοτώνοντας ζώα και θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Η λύση βρίσκεται στην πρόληψη των αποβλήτων και στην καλύτερη διαχείριση αποβλήτων στην ξηρά.
Infographic Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής — 15/10/2015
Οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου φέρουν αποτελέσματα. Πράγματι, αναμένεται ότι η ΕΕ θα εκπληρώσει τον κοινό στόχο της μείωσης των εκπομπών κατά 20% (σε σχέση με το 1990) πριν από τη συμφωνηθείσα προθεσμία του 2020. Επίσης, η ΕΕ σκοπεύει να μειώσει τις εγχώριες εκπομπές κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 και να απαλλάξει περαιτέρω την οικονομία της από τις εκπομπές άνθρακα έως το 2050. Περίπου το 10% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σήμερα προέρχονται από την ΕΕ.
Infographic Έδαφος και κλιματική αλλαγή — 15/10/2015
Το έδαφος είναι ένα σημαντικό στοιχείο του κλιματικού συστήματος που συχνά παραβλέπεται. Μετά τους ωκεανούς, το έδαφος αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αποθήκη ή «δεξαμενή» άνθρακα. Η αποκατάσταση βασικών οικοσυστημάτων στην ξηρά και η βιώσιμη χρήση της γης στις αστικές και αγροτικές περιοχές μπορούν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε και να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή.
Infographic Octet Stream Κλιματική αλλαγή και γεωργία — 15/10/2015
Η γεωργία συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή αλλά και επηρεάζεται από αυτήν. Για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής η ΕΕ πρέπει να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία και να προσαρμόσει το σύστημα παραγωγής τροφίμων της. Ενώπιον της αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης και του ανταγωνισμού για πόρους, η παραγωγή και η κατανάλωση τροφίμων στην ΕΕ πρέπει να εξεταστούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, συνδέοντας τη γεωργία, την ενέργεια και την επισιτιστική ασφάλεια.
Infographic Κλιματική αλλαγή και θάλασσες — 15/10/2015
Η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε θέρμανση των ωκεανών, η οποία προκαλλεί την οξίνιση των θαλάσσιων συστημάτων, και σε μεταβολή των μοντέλων βροχοπτώσεων. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων συχνά επιδεινώνειτις επιπτώσεις άλλων ανθρώπινων πιέσεων στις θάλασσες, οδηγώντας σε απώλεια της βιοποικιλότητας των ωκεανούς.
Infographic Είμαστε έτοιμοι για την κλιματική αλλαγή; — 15/10/2015
Η αλλαγή του κλίματος έχει διάφορες επιπτώσεις στην υγεία, τα οικοσυστήματα και την οικονομία μας. Εντός των επόμενων δεκαετιών οι επιπτώσεις αυτές ενδέχεται να επιδεινωθούν. Εάν δεν αντιμετωπιστούν, οι συγκεκριμένες επιπτώσεις μπορεί να αποβούν πολύ δαπανηρές λόγω των δυσμενών συνεπειών για την υγεία και τα οικοσυστήματα, και της πρόκλησης καταστροφών σε ιδιοκτησίες και υποδομές.
Infographic Το κλίμα της Ευρώπης αλλάζει — 15/10/2015
Σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής μας θα επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή. Οι ολοένα συχνότερες και πιο έντονες βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της Ευρώπης θα προκαλλέσουν συχνές και μεγάλες πλημμύρες. Σε άλλα μέρη της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της νότιας, εξαιτίαςτων υψηλότερων θερμοκρασιών και της μείωσης των βροχοπτώσεων κάποιες περιοχές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν φαινόμενα ξηρασίας.
Infographic Είδη καυσίμων και εκπομπές αερίων θερμοκηπίου — 08/09/2016
Η ζήτηση για μεταφορές συνδέεται στενά με την οικονομική δραστηριότητα: σε περιόδους ανάπτυξης, αυξάνεται η οικονομική παραγωγή, μεταφέρονται περισσότερα εμπορεύματα και ταξιδεύουν περισσότεροι άνθρωποι. Ο αντίκτυπος των μεταφορών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος συνδέεται στενά με την επιλογή καυσίμων. Τα καθαρά εναλλακτικά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας, είναι ήδη διαθέσιμα και μπορούν να αποτελέσουν βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές αντί της βενζίνης και του ντίζελ. Η διάρκεια του ταξιδιού διαδραματίζει ρόλο στον καθορισμό της καταλληλότητας του είδους των καυσίμων.
Infographic Octet Stream Εκπομπές οχημάτων και αποδοτικότητα — 08/09/2016
Οι οδικές μεταφορές που τροφοδοτούνται με ορυκτά καύσιμα αποτελούν την πλέον σημαντική πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης που συνδέεται με τον τομέα των μεταφορών. Κάθε όχημα εκλύει ρύπους από διάφορες πηγές.
Infographic Έκθεση σε ατμοσφαιρική ρύπανση στις πόλεις — 08/09/2016
Πολλοί Ευρωπαίοι εκτίθενται σε επιβλαβή επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Έως και 30 % των Ευρωπαίων που ζουν σε πόλεις εκτίθενται σε επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης που υπερβαίνουν τα πρότυπα της ΕΕ όσον αφορά την ποιότητα του αέρα. Και περίπου το 98 % των Ευρωπαίων που ζουν σε πόλεις εκτίθενται σε επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων που κρίνονται επιβλαβή για την υγεία βάσει των αυστηρότερων κατευθυντήριων γραμμών της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.
Infographic Ηχορύπανση στην Ευρώπη — 08/09/2016
Η ηχορύπανση αποτελεί ολοένα μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα, το οποίο προκύπτει από διάφορες πηγές. Οι αρνητικές συνέπειες της ηχορύπανσης εντοπίζονται στην ευεξία των πληθυσμών που εκτίθενται σε αυτές, στην υγεία και την κατανομή των μορφών άγριας ζωής, καθώς και στις μαθησιακές ικανότητες των παιδιών στο σχολείο.
Infographic Oracle tablespace Στόχοι της ΕΕ όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου — 08/09/2016
Αρκετοί στόχοι έχουν τεθεί από την ΕΕ με σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι στόχοι στον τομέα των μεταφορών εντάσσονται στον ευρύτερο στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95 % έως το 2050.
Infographic Η θερμοκρασιακή αναστροφή παγιδεύει τη ρύπανση στο επίπεδο του εδάφους — 08/09/2016
Περιστατικά ρύπανσης είναι πιθανότερο να συμβούν σε συνθήκες θερμοκρασιακής αναστροφής. Κατά τη διάρκεια εκτεταμένων περιόδων υψηλής πίεσης τους χειμερινούς μήνες, η ηλιακή ακτινοβολία φτάνει στο έδαφος, το οποίο και θερμαίνει. Τη νύχτα, η απουσία νεφοκάλυψης έχει ως αποτέλεσμα το έδαφος να χάνει θερμότητα με ταχείς ρυθμούς και ο αέρας που έρχεται σε επαφή με το έδαφος να ψύχεται. Ο θερμότερος αέρας ανυψώνεται και ενεργεί σαν καπάκι, παγιδεύοντας τον ψυχρότερο αέρα κοντά στο έδαφος. Η ρύπανση, συμπεριλαμβανομένης εκείνης που προέρχεται από την οδική κυκλοφορία παγιδεύεται επίσης, με αποτέλεσμα το στρώμα του αέρα που βρίσκεται εγγύτερα στο έδαφος να μολύνεται όλο και περισσότερο. Αυτό συνεχίζεται έως ότου μεταβληθούν οι ισχύουσες μετεωρολογικές συνθήκες.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων