επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Infographic

Είμαστε έτοιμοι για την κλιματική αλλαγή;

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-29-el
Δημοσίευση 15/10/2015 Τελευταία τροποποίηση : 23/11/2020
Η αλλαγή του κλίματος έχει διάφορες επιπτώσεις στην υγεία, τα οικοσυστήματα και την οικονομία μας. Εντός των επόμενων δεκαετιών οι επιπτώσεις αυτές ενδέχεται να επιδεινωθούν. Εάν δεν αντιμετωπιστούν, οι συγκεκριμένες επιπτώσεις μπορεί να αποβούν πολύ δαπανηρές λόγω των δυσμενών συνεπειών για την υγεία και τα οικοσυστήματα, και της πρόκλησης καταστροφών σε ιδιοκτησίες και υποδομές.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση climate change consequences, signals2015
Ενέργειες Εγγράφων