επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Infographic

Στόχοι της ΕΕ όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-41-el
Δημοσίευση 08/09/2016 Τελευταία τροποποίηση : 06/12/2016
Αρκετοί στόχοι έχουν τεθεί από την ΕΕ με σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι στόχοι στον τομέα των μεταφορών εντάσσονται στον ευρύτερο στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95 % έως το 2050.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Ενέργειες Εγγράφων