nästa
föregående
poster

Vilka vi är

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2023-03-15
2 min read
Europeiska miljöbyrån (EEA) är en byrå inom Europeiska unionen. Vår uppgift är att tillhandahålla tillförlitlig och oberoende miljöinformation. Vi är en viktig informationskälla för dem som arbetar med att utforma, anta, genomföra och utvärdera miljöpolitik, och också för allmänheten.

Förordningen om inrättande av Europeiska miljöbyrån antogs av Europeiska gemenskapen 1990. Den trädde i kraft i slutet av 1993 omedelbart efter det att beslutet om att placera miljöbyrån i Köpenhamn hade fattats. Arbetet började på allvar 1994. Genom förordningen inrättades även Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (Eionet).

Miljöbyråns uppgift är följande:

  • Att hjälpa gemenskapen och medlemsländerna att fatta välgrundade beslut om att förbättra miljön, integrera miljöhänsynen i den ekonomiska politiken och utvecklas mot hållbarhet
  • Att samordna Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (Eionet)

Miljöbyrån har nu 32 medlemsländer och sex samarbetsländer. Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (Eionet) är ett partnerskapsnätverk för miljöbyrån och medlemsländerna. Miljöbyrån ansvarar för nätverkets utveckling och samordning av dess verksamhet. För detta bedriver miljöbyrån ett nära samarbete med de nationella kontaktpunkterna, typiskt nationella miljöbyråer eller miljöministerier. De ansvarar för samordningen av nationella nätverk som omfattar många institutioner (omkring 350 totalt).

De främsta kunderna är Europeiska unionens institutioner – Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, rådet – och våra medlemsländer. Förutom denna centrala grupp av europeiska politiska aktörer betjänar vi även andra EU-institutioner, t.ex. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

Även näringslivet, den akademiska världen, icke-statliga organisationer och andra delar av det civila samhället är viktiga användare av vår information. Vi försöker få till stånd en tvåvägskommunikation med våra kunder för att på rätt sätt identifiera deras informationsbehov och säkerställa att de förstår och tillägnar sig den information som lämnas.

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentåtgärder