ďalej
späť
body

Copyright

EEA vlastní práva na používanie informácií, dokumentov a materiálov dostupných na tejto webovej stránke. Všetky sú verejné a možno ich opakovane použiť na komerčné alebo nekomerčné účely bezplatne a bez predchádzajúceho súhlasu pod podmienkou, že agentúra bude vždy uvedená ako pôvodný zdroj príslušného materiálu a že nedôjde ku skresleniu pôvodného významu alebo jeho obsahu. Takáto poznámka týkajúca sa zdroja musí byť uvedená v každej kópii materiálu. Opakované použitie obsahu webového sídla agentúry zahŕňa reprodukciu, úpravu a/alebo distribúciu, bez ohľadu na použité prostriedky a/alebo formát. Na opakované použitie určitých údajov sa môžu vzťahovať rôzne podmienky. V takom prípade sa k danému materiálu pripája označenie autorských práv alebo iná poznámka o špecifických podmienkach, ktoré sa naň vzťahujú. Uvedené povolenia sa nevzťahujú na obsah poskytnutý tretími stranami. V prípade dokumentov, ktorých autorské práva prináležia tretej strane, je povolenie na reprodukciu potrebné získať od držiteľa autorských práv.

Politika EEA týkajúca sa opakovaného použitia sa riadi:

EEA nepreberá žiadnu zodpovednosť ani záväzok za opakované použitie obsahu, ktorý je dostupný na jej webovom sídle.

Logo agentúry je vlastníctvom EEA a je zapísané v organizácii WIPO (Svetovej organizácii duševného vlastníctva). Médiá ho môžu reprodukovať na novinárske účely, na všetky iné použitia je však nevyhnutné získať predchádzajúci súhlas agentúry. Logo nie je možné orezávať ani upravovať spôsobom, ktorý nie je v súlade so spôsobom podrobne opísaným v Príručke k vizuálnej identite EEA. Logo agentúry si možno prevziať v rôznych formátoch a jazykoch na tejto stránke.

Akékoľvek otázky a žiadosti týkajúce sa opakovaného použitia obsahu webového sídla agentúry EEA sa majú poslať na túto adresu: copyrights@eea.europa.eu alebo na

Mr Ove Caspersen
EEA - The European Environment Agency
Kongens Nytorv 6
DK-1050 Copenhagen K
Denmark
Tel +45 33 36 71 00
Fax + 45 33 36 71

Permalinks

Geographic coverage

Akcie dokumentu