Scenarier og framtidsrettede studier – EEA-aktiviteter

Endre språk
Side utløpt Sist endret 24.02.2017
This content has been archived on 24.02.2017, reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
EEA vurderer langsiktige utsikter for Europas miljø og konsekvensene av viktige politiske valg ved hjelp av ulike metodologiske tilnærmingsmåter. Målet er å heve nivået i pågående politiske debatter ved hele å tiden å produsere informasjon med et bredere og mer langsiktig perspektiv, og ved å bidra til at de europeiske miljøinformasjonssystemene omfatter informasjon om framtidstrender. EEA bidrar også med kunnskap og ekspertise til scenariebaserte vurderinger på det felleseuropeiske og globale plan, som tusenårsvurderingen av økosystemene eller UNEPs GEO-4-scenarier.

 

EEAs scenarieaktiviteter bidrar til det langsiktige perspektivet i rapporten om miljøtilstanden i Europa, som publiseres hvert femte år. I 2005 ble rapporten Europas miljø – Tilstand og utsikter og den utfyllende rapporten om Europas miljøutsikter, "European environment outlook", publisert. Rapportene tok for seg en rekke miljøspørsmål og deres felles drivkrefter på en integrert måte og framhevet utsiktene for miljøet i Europa fram til år 2030 og utover. Et tilsvarende arbeid skal publiseres i 2010.

Utsikter er også en komponent i jevnlige vurderingsprosesser, f.eks. klimagassutslipp og prosesser for indikatorrapportering i EEA. Utsiktsstudier og indikatorer analyseres jevnlig. Gjennomgangen av kvantitative modeller utføres også hyppig.

PRELUDE (PRospective Environmental analysis of Land Use Development in Europe) bruker en nyskapende blanding av illustrasjoner, tekst og avanserte modeller for å simulere fem motstridende framtidsrettede miljøscenarier i et Europa påvirket av endrede mønstre i arealbruk, klimaendringer, landbruk og demografi. Et nytt område innenfor scenariebaserte vurderinger er analysen av økosystemtjenester. 

EEA er også involvert i scenarieprosesser på felleseuropeisk og internasjonalt plan. "The pan-European environment: glimpses into an uncertain future" undersøker de viktigste drivkreftene bak og usikkerheten ved framtidige miljøendringer for den felleseuropeiske regionen. EEA bidro også til UNEP-rapporten "Global Environment Outlook 4" og FNs tusenårsvurdering av økosystemene.

EEA bidrar også til å bygge opp kompetansen innenfor scenarieutvikling i medlemslandene, med regelmessige oppsøkende prosjekter og opplæringsseminarer.

 

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100