Scenāriji un nākotnē vērsti pētījumi - EVA aktivitātes

Mainīt valodu
Lapa beidzies Pēdējās izmaiņas 24.02.2017
This content has been archived on 24.02.2017, reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
EVA novērtē Eiropas vides ilgtermiņa izredzes un galveno politikas izvēļu sekas, izmantojot dažādas metodoloģiskas pieejas. Novērtējuma nolūks ir palielināt pašreizējo politisko diskusiju vērtību, konsekventi radot informāciju ar plašāku un tālāku perspektīvu, un palīdzēt organizēt Eiropas vides informācijas sistēmas, lai tās iekļautu informāciju par nākotnes tendencēm. EVA arī piedalās ar zināšanām un pieredzi uz scenārijiem balstītos vērtējumos Viseiropas un globālā līmenī, piemēram, Tūkštošgades ekosistēmu novērtējumā vai UNEP GEO-4 scenārijos.

 

EVA scenāriju aktivitātes dod ieguldījumu ilgtermiņa prognozēm Eiropas vides stāvokļa ziņojumam, kas tiek publicēts reizi piecos gados. 2005. gadā tika publicēts ziņojums Vide Eiropā - Stāvoklis un perspektīvas un papildinošais ziņojums Eiropas vides perspektīvas , kur integrētā veidā bija iztirzātas vides problēmas un to kopējie virzītājspēki un uzsvērtas Eiropas vides prognozes 2030. gadam un turpmākam laika periodam. Līdzīgs ziņojums ir jāpublicē 2010. gadā.

Perspektīvas ir arī regulārao novērtēšanas procesu sastāvdaļa, piem., EVA siltumnīcefekta gāzu emisiju un rādītāju paziņošanas procesos. Perspektīvu pētījumi un rādītāji tiek analizēti regulāri. Ziņojums par kvantitatīviem modeļiem ir vēl viens regulārs pasākums.

PRELUDE (Prospective Environmental analysis of Land Use Development in Europe jeb Vides perspektīvu analīze zemes izmantošanas attīstībai Eiropā) izmanto jauna tipa attēlu, teksta un visjaunāko modeļu kombināciju, lai simulētu piecus kontrastējošus nākotnes vides scenārijus Eiropai, kuru ietekmē mainīgi zemes izmantošanas modeļi, klimata pārmaiņas, lauksaimniecība un demogrāfija. Jauna uz scenārijiem balstītu novērtējumu joma ir ekosistēmas pakalpojumu analīze. 

EVA ir iesaistīta arī scenāriju procesos Viseiropas un globālā līmenī. Viseiropas vide: ieskats nedrošā nākotnē pēta galvenos virzītājspēkus un nākotnes vides pārmaiņu nenoteiktību Viseiropas reģionam. EVA ir piedalījusies arī UNEP Ceturtā pasaules vides apskata un Tūkstošgades ekosistēmas novērtējuma sagatavošanā.

EVA palīdz arī veidot iespējas scenāriju attīstībai tās dalībvalstīs ar regulāriem tikšanās un apmācību semināriem..

 

Abonementi
Reģistrēties, lai saņemtu mūsu pārskatus (drukātā un/vai elektroniskā formātā) un ceturkšņa e-ziņojumus
Seko mums
 
 
 
 
 
Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100