Skenaariot ja ennakointitutkimukset – EYK:n toiminta

Vaihda kieli
Sivu vanhentunut Viimeksi muokattu 24.02.2017
This page was archived on 24.02.2017 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Euroopan ympäristökeskus arvioi Euroopan ympäristön pitkän aikavälin näkymiä ja keskeisten poliittisten valintojen seurauksia käyttämällä erilaisia menetelmiä. Tavoitteena on tuoda lisäarvoa nykyiseen poliittiseen keskusteluun tuottamalla jatkuvasti tietoja laajasta näkökulmasta ja pitkältä aikaväliltä ja auttaa järjestämään Euroopan ympäristötietojärjestelmät, jotta niihin voidaan sisällyttää tulevaa kehitystä koskevat tiedot. EYK antaa myös tietoja ja asiantuntemusta skenaarioihin pohjautuviin arvioihin yleiseurooppalaisella ja maailman tasolla. Näistä mainittakoon Vuosituhannen ekosysteemiarvio ja YK:n ympäristöohjelman GEO-4-skenaariot (Global Environment Outlook).

 

EYK:n skenaariot luovat pitkäjänteisyyttä viiden vuoden välein julkaistaviin Euroopan ympäristön tilaa koskeviin raportteihin. Vuonna 2005 julkaistussa Euroopan ympäristö — tila ja tulevaisuudennäkymät -raportissa ja sitä täydentävässä Euroopan ympäristöä koskevassa ennusteessa käsiteltiin useita ympäristöön liittyviä huolenaiheita ja niihin yleisesti vaikuttavia voimia yhdennetysti ja tuotiin esiin Euroopan ympäristön tulevaisuudennäkymiä vuoteen 2030 ja siitä eteenpäin. Vastaavat raportit on tarkoitus julkaista vuonna 2010.

Ennusteet ovat osa säännöllisiä arviointiprosesseja, esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjä ja indikaattoreita koskevia EYK:n raportointiprosesseja. Ennustetutkimukset ja indikaattorit analysoidaan säännöllisesti. Toinen usein toistuva tehtävä on määrällisten mallien tarkistaminen.

PRELUDE (PRospective Environmental analysis of Land Use Development in Europe, eli ennakoiva ympäristöanalyysi maankäytön kehityksestä Euroopassa) käyttää innovatiivista kuvituksen, tekstin ja uusinta tekniikkaa edustavien mallien yhdistelmää simuloidakseen Euroopalle viisi toisistaan poikkeavaa tulevaisuuden ympäristöskenaariota, joihin vaikuttavat maankäytön, ilmastonmuutoksen, maatalouden ja väestörakenteen muuttuvat mallit. Ekosysteemipalvelujen analyysi on uusi ala, jolla käytetään skenaariopohjaisia arviointeja.

EYK on mukana skenaarioprosesseissa myös yleiseurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla. The pan-European environment: glimpses into an uncertain future -raportissa (Euroopan ympäristö: silmäyksiä epävarmaan tulevaisuuteen) tutkitaan tuleviin ympäristön muutoksiin vaikuttavia keskeisiä voimia ja epävarmuustekijöitä koko Euroopan alueella. EYK on osallistunut myös YK:n ympäristöohjelman GEO-4-raportin ja Vuosituhannen ekosysteemiarvion laatimiseen.

EYK auttaa myös kehittämään skenaarioiden laadintavalmiuksia omissa jäsenvaltioissaan järjestämällä säännöllisesti tuki- ja koulutusseminaareja.

 

tallenna toimenpiteet
Tilaukset
${kirjaudu} saadaksesi raporttejamme (paperitulosteena ja/tai elektronisesti) ja neljännesvuosittain ilmestyvän e-uutiskirjeen.
Seuraa meitä
 
 
 
 
 
Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100