Scenáre a pokrokové štúdie – činnosti agentúry EEA

Zmeniť jazyk
Stránka expirovala Posledná zmena 24. 02. 2017
This page was archived on 24. 02. 2017 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Agentúra EEA hodnotí dlhodobé perspektívy životného prostredia Európy a dôsledky riešení kľúčových politík využívajúcich rôzne metodické prístupy. Cieľom je pridať hodnotu diskusiám o súčasnej politike, a to neustálym poskytovaním informácií so všeobecnou a dlhodobou perspektívou, ako aj pomôcť pri organizovaní európskeho environmentálneho informačného systému na zhromažďovanie informácií o budúcich trendoch. Agentúra EEA sa podieľa aj na poskytovaní znalostí a odborných posudkov pri hodnoteniach založených na scenároch na celoeurópskej aj celosvetovej úrovni, k akým patria Miléniové hodnotenie ekosystému alebo scenáre GEO-4 v rámci programu UNEP.

 

Činnosti podľa scenárov agentúry EEA prispievajú k dlhodobej perspektíve európskej správy o stave životného prostredia, ktorá sa publikuje každých päť rokov. V roku 2005 bola publikovaná správa Životné prostredie Európy – stav a perspektívy a doplnková správa Perspektívy životného prostredia Európy , ktoré sa integrovane zaoberajú rôznymi environmentálnymi otázkami a ich spoločnými hnacími silami, ako aj náčrtom perspektív životného prostredia Európy do roku 2030 a ďalej. Podobný dokument sa vydá aj v roku 2010.

Perspektívy patria tiež k pravidelným postupom hodnotenia, napríklad emisií skleníkových plynov, a k postupom podávania správ o ukazovateľoch agentúry EEA. Štúdie prehľadov a ukazovatele sa pravidelne analyzujú. Ďalším častým dokumentom je prehľad kvantitatívnych modelov.

V systéme PRELUDE (PRospective Environmental analysis of Land Use Development in Europe – Perspektívna environmentálna analýza vývoja využívania pôdy v Európe) sa využíva inovačná kombinácia obrázkov, textu a najmodernejších modelov na simuláciu piatich rozdielnych scenárov budúceho vývoja životného prostredia v Európe podľa meniacich sa modelov využívania pôdy, klimatických zmien, poľnohospodárstva a demografie. Novou oblasťou hodnotení na základe scenárov je analýza ekosystémových služieb. 

Agentúra EEA sa zapája aj do postupov scenárov na celoeurópskej a medzinárodnej úrovni. V štúdii Životné prostredie v celej Európe: záblesky neistej budúcnosti sa skúmajú kľúčové hnacie sily a neistoty budúcich environmentálnych zmien na celoeurópskej úrovni. Agentúra EEA prispieva aj k správe globálneho environmentálneho prehľadu 4 programu UNEP a k Miléniovému hodnoteniu ekosystémov.

Agentúra EEA pomáha aj pri budovaní kapacít na prípravu scenárov vo svojich členských krajinách, a to prostredníctvom pravidelných osvetových a školiacich seminárov.

 

Akcie dokumentu
Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100