Σενάρια και μελέτες προοπτικών — δραστηριότητες του ΕΟΠ

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα έχει λήξει Τελευταία τροποποίηση : 24/02/2017
This content has been archived on 24/02/2017, reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Ο ΕΟΠ αξιολογεί μακροπρόθεσμες προοπτικές για το περιβάλλον της Ευρώπης και τις συνέπειες των βασικών επιλογών πολιτικής, χρησιμοποιώντας διάφορες μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Στόχος είναι η πρόσθεση αξίας στις τρέχουσες συζητήσεις αναφορικά με την πολιτική, μέσω της συνεχούς παραγωγής πληροφοριών με πιο ευρεία και μακροπρόθεσμη οπτική, και η παροχή συνδρομής στην οργάνωση των ευρωπαϊκών συστημάτων πληροφοριών για το περιβάλλον, ώστε να συμπεριλάβουν πληροφορίες για τις μελλοντικές τάσεις. Ο ΕΟΠ συμβάλλει επίσης με την παροχή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης σε αξιολογήσεις βάσει σεναρίων σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, όπως η Εκτίμηση Οικοσυστήματος της Χιλιετίας (Millennium Ecosystem Assessment) ή τα σενάρια των Παγκόσμιων Προοπτικών για το Περιβάλλον (GEO-4) του UNEP.

                  

Οι δραστηριότητες των σεναρίων του ΕΟΠ συνεισφέρουν στη μακροπρόθεσμη οπτική της ευρωπαϊκής έκθεσης για την "κατάσταση του περιβάλλοντος" που δημοσιεύεται κάθε πέντε χρόνια. Το 2005 δημοσιεύθηκε η έκθεση με τίτλο Το ευρωπαϊκό περιβάλλον — Κατάσταση και προοπτικές και η συμπληρωματική έκθεση με τίτλο Προοπτικές για το ευρωπαϊκό περιβάλλον όπου εξετάζονταν διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα και οι κοινές τους κινητήριες δυνάμεις με τρόπο ολοκληρωμένο και αναδεικνύονταν οι προοπτικές για το ευρωπαϊκό περιβάλλον έως το 2030 και μετά. Ένα παρόμοιο πόνημα έχει προγραμματιστεί για δημοσίευση το 2010.

Οι προβλέψεις αποτελούν επίσης τμήμα των τακτικών διαδικασιών αξιολόγησης, όπως οι διαδικασίες των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της υποβολής αναφορών σχετικά με τους δείκτες. Οι μελέτες και οι δείκτες προβλέψεων υποβάλλονται σε ανάλυση σε τακτική βάση. Μια άλλη συχνή δραστηριότητα είναι η επανεξέταση των ποσοτικών μοντέλων .

Η ανάλυση PRELUDE (PRospective Environmental analysis of Land Use Development in Europe – Περιβαλλοντική ανάλυση προοπτικών για την ανάπτυξη της χρήσης γαιών στην Ευρώπη) κάνει χρήση ενός καινοτόμου συνδυασμού εικονογράφησης, κειμένου και προηγμένων μοντέλων για την προσομοίωση πέντε αντικρουόμενων μελλοντικών περιβαλλοντικών σεναρίων για μια Ευρώπη που επηρεάζεται από μεταβαλλόμενα πρότυπα χρήσης των γαιών, αλλαγής του κλίματος, γεωργίας και δημογραφικών στοιχείων. Ένα νέο πεδίο για αξιολογήσεις βάσει σεναρίων είναι η ανάλυση των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων. 

Ο ΕΟΠ εμπλέκεται σε διαδικασίες κατάρτισης σεναρίων και σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η έκθεση Το πανευρωπαϊκό περιβάλλον: ματιές σε έναν αβέβαιο κόσμο διερευνά τις βασικές κινητήριες δυνάμεις και τις αβεβαιότητες των μελλοντικών περιβαλλοντικών αλλαγών για τον πανευρωπαϊκό χώρο. Ο ΕΟΠ επίσης προσέφερε τη συνεισφορά του στην έκθεση Παγκόσμιες Προοπτικές για το Περιβάλλον 4 του UNEP και στην Εκτίμηση Οικοσυστήματος της Χιλιετίας (Millennium Ecosystem Assessment).

Ο ΕΟΠ επίσης βοηθά στην εκπαίδευση στελεχών για την ανάπτυξη σεναρίων από τις χώρες μέλη του, με τακτικά εργαστήρια προσέγγισης και κατάρτισης.

                   

Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100