Scenariusze i badania przyszłości – działalność Agencji

Zmień język:
Strona wygasł Ostatnio modyfikowane 2017-02-24
This page was archived on 2017-02-24 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Agencja ocenia długofalowe perspektywy europejskiego środowiska oraz skutki kluczowych wyborów politycznych przy użyciu różnych metodologii. Celem jest zapewnienie wartościowych danych do bieżących dyskusji politycznych poprzez nieprzerwane dostarczanie informacji obejmujących szerszą i bardziej długofalową perspektywę oraz pomoc w organizacji europejskich środowiskowych systemów informacyjnych zawierających dane na temat przyszłych tendencji. Agencja dzieli się również swoją wiedzą i ekspertyzą podczas ocen przeprowadzonych w oparciu o scenariusze na poziomie ogólnoeuropejskim i globalnym, takich jak milenijna ocena ekosystemów czy scenariusze GEO-4 w ramach programu UNEP.

 

Tworzenie scenariuszy przez Agencję umożliwia przyjęcie długofalowej perspektywy podczas opracowywania raportu na temat stanu europejskiego środowiska, publikowanego co pięć lat. W 2005 r. opublikowano raport Środowisko europejskie – raport ze stanu i perspektyw wraz z uzupełnieniem W raporcie z perspektyw środowiska europejskiego w zintegrowany sposób przedstawiono szereg problemów ekologicznych oraz wspólne czynniki je wywołujące, a także naświetlono prognozy dla środowiska europejskiego sięgające 2030 r. i okresów późniejszych. Podobny dokument ma zostać opublikowany w 2010 r.

Perspektywy stanowią również element procesów systematycznej oceny, np. dotyczącej emisji gazów cieplarnianych oraz sprawozdawczości wskaźnikowej w Agencji. Badania perspektywiczne i wskaźniki są poddawane regularnej analizie. Innym często wykonywanym zadaniem jest przegląd modeli ilościowych.

PRELUDE (PRospective Environmental analysis of Land Use Development in Europe — perspektywiczna analiza środowiskowa zmian w użytkowaniu gruntów w Europie) opiera się na innowacyjnym zestawie ilustracji, opisów i nowoczesnych modeli służących do symulowania pięciu całkowicie odmiennych scenariuszy rozwoju sytuacji w środowisku, w których zmieniają się wzorce użytkowania gruntów, warunki klimatyczne, rolnictwo i sytuacja demograficzna. Nową dziedziną uwzględnianą w ocenach opartych na scenariuszach jest analiza funkcji ekosystemów.

Agencja uczestniczy również w procesach tworzenia scenariuszy na szczeblu ogólnoeuropejskim i międzynarodowym. Środowisko ogólnoeuropejskie: spojrzenie w niepewną przyszłość to analiza kluczowych sił napędowych oraz elementów niepewnych przyszłych zmian w środowisku ogólnoeuropejskim. Agencja brała także udział w opracowywaniu raportu UNEP „Globalna perspektywa stanu środowiska 4” oraz milenijnej oceny ekosystemów.

Agencja pomaga również w rozwijaniu umiejętności tworzenia scenariuszy w swoich państwach członkowskich, organizując regularne sesje w terenie i warsztaty szkoleniowe.

 

Akcje Dokumentu
Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania
 
 
 
 
 
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100