επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Δήλωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 20/10/2023
1 min read
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα δικαιώματα βάσεων δεδομένων σχετικά με τον παρόντα δικτυακό τόπο και το περιεχόμενό του αποτελούν ιδιοκτησία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ).

Copyright

Οι πληροφορίες, τα έγγραφα και το υλικό που υπάρχουν διαθέσιμα στον παρόντα δικτυακό τόπο, και των οποίων τα δικαιώματα χρήσης κατέχει ο ΕΟΠ, είναι δημόσια και δύνανται να χρησιμοποιούνται περαιτέρω χωρίς προηγούμενη άδεια, δωρεάν, για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι ο ΕΟΠ αναγνωρίζεται πάντα ως η πρωτότυπη πηγή του υλικού και ότι δεν αλλοιώνεται η αρχική σημασία ή το αρχικό μήνυμα του περιεχομένου. Η εν λόγω αναγνώριση πρέπει να περιλαμβάνεται πάντα σε κάθε αντίγραφο του υλικού. Η περαιτέρω χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου του ΕΟΠ αφορά την αναπαραγωγή, την προσαρμογή και/ή τη διανομή, ανεξάρτητα από τα μέσα και/ή τον μορφότυπο που χρησιμοποιούνται. Η περαιτέρω χρήση ορισμένων δεδομένων μπορεί να υπόκειται σε διαφορετικούς όρους. Στην περίπτωση αυτή, το ενδιαφερόμενο στοιχείο φέρει μνεία περί πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλη μνεία των ειδικών όρων που σχετίζονται με αυτό. Οι προαναφερθείσες άδειες δεν ισχύουν για το περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτα μέρη. Ως εκ τούτου, για τα έγγραφα των οποίων τα πνευματικά δικαιώματα κατέχει τρίτος, η άδεια αναπαραγωγής πρέπει να χορηγείται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η πολιτική του ΕΟΠ για την περαιτέρω χρήση δεδομένων συνάδει με την ακόλουθη νομοθεσία:

  • Οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Απόφαση της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2011 για την περαιτέρω χρήση εγγράφων της Επιτροπής
  • Οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα

 Ο ΕΟΠ δεν αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη για την περαιτέρω χρήση του περιεχομένου που είναι προσβάσιμο στον δικτυακό τόπο του.

Το λογότυπο του Οργανισμού είναι ιδιοκτησία του ΕΟΠ και είναι καταχωρισμένο στην ΠΟΔΙ (Παγκόσμια Οργάνωση Διανοητικής Ιδιοκτησίας).  Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του από τα Μέσα για δημοσιογραφικούς σκοπούς, αλλά για οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση του Οργανισμού. Το λογότυπο δεν πρέπει να μεταβάλλεται ως προς τις διαστάσεις του ούτε να τροποποιείται κατά οποιονδήποτε τρόπο πέραν όσων αναφέρονται στο Εγχειρίδιο εταιρικής ταυτότητας του ΕΟΠ. Το λογότυπο είναι διαθέσιμο για μεταφόρτωση σε διάφορες μορφές και γλώσσες σε  αυτήν τη σελίδα.

Τυχόν ερωτήματα σχετικά με την περαιτέρω χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου του ΕΟΠ πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση copyrights@eea.europa.eu, ή στον

Κ. Ove Caspersen, EEA,
Kongens Nytorv 6,
DK-1050 Copenhagen K
Τηλ +45 33 36 71 00
Φαξ + 45 33 36 71 99

 

Permalinks

Geographic coverage

Ενέργειες Εγγράφων