Накратко за селското стопанство

Смяна на език
Страница Последна промяна 03-06-2016

Фермерите обработват и се грижат за почти половината от земята в ЕС, ето защо селското стопанство предстовалява основен източник, оказващ натиск на околната среда в Европа. През последните пет десетилетия Общата селскостопанска политика на Европейския съюз (ОСП) — за която се отделя почти половината от бюджета на ЕС — насърчава сектора да става все по-интензивен, каквото влияние му оказва и нарастващата глобализация на световната икономика.

В резултат на това, селскостопанският сектор има голям дял за замърсяването на повърхностните води и моретата с хранителни вещества, за загубата на биоразнообразие и за остатъците от пестициди в подпочвените води. Реформите на ОСП през 90-те години, както и мерките, взети от самия сектор, внесоха някои подобрения, но е необходимо повече, за да се създаде баланс между селскостопанското производство, развитието на селските райони и околната среда.

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100