следващ
предишен
елементи

Инфо дизайни

Смяна на език
Infographic Octet Stream Как околната среда е свързана с благосъстоянието и здравето ни? — 12-03-2015
Природните ресурси захранват производството и потреблението, създават имущество и работни места, допринасят за качеството на живот и благосъстоянието ни. Но интензивността, с която употребяваме ресурсите, подкопава възможностите на нашите екосистеми да ни снабдяват в бъдеще с необходимото.
Инфо дизайни — 11-03-2015
Infographic Octet Stream Как да направим икономиката кръгова и ефективна в ресурсно отношение? — 11-03-2015
Днес ние използваме повече ресурси, отколкото планетата може да произведе за дадено време. Трябва да намалим количеството на генерираните от нас отпадъци и на материалите, които добиваме.
Infographic application/x-troff-me Как храната, която купуваме, изяждаме и не изяждаме, въздейства върху околната среда? — 12-03-2015
Преди да стигне до трапезата ни, храната трябва да бъде произведена, преработена, опакована, транспортирана и продадена. Всяка стъпка използва ресурси и генерира повече отпадъци и замърсяване.
Infographic Кои са източниците на хранителни отпадъци в Европа? — 12-03-2015
Около една трета от произведената храна на световно равнище се губи или отива за отпадъци. Хранителните отпадъци представляват значителна загуба на други ресурси, като земя, вода, енергия и труд.
Infographic Octet Stream Потоци на отпадъците в Европа — 12-03-2015
Общо около 2 500 милиона тона отпадъци са били генерирани в ЕС-28 и Норвегия през 2010 г. По-долу е показано откъде са дошли отпадъците и от какво са се състояли.
Infographic application/x-troff-me Каква част от общинските отпадъци рециклираме? — 12-03-2015
Голяма част от изхвърляните от нас отпадъци могат да бъдат рециклирани. Рециклирането е благоприятно за околната среда, тъй като отклонява отпадъци от сметищата и осигурява суровини за нови продукти. Рециклирането може освен това да насърчи иновациите и да създаде работни места.
Infographic Octet Stream Как да намалим и да използваме по-добре отпадъците? — 12-03-2015
Най-добрият начин да намалим въздействията на отпадъците върху околната среда е на първо място като ги предотвратяваме. Много неща, които изхвърляме, могат да бъдат и повторно употребени, а други могат да бъдат рециклирани за суровини.
Infographic Какви са източниците на отпадъците в моретата и какво е тяхното въздействие върху околната среда? — 12-03-2015
Все повече отпадъци завършват пътя си в световните океани, като увреждат здравето на екосистемите, убиват животни и излагат човешкото здраве на риск. Решението се крие в превенцията на отпадъците и по-доброто им управление на сушата.
Infographic Octet Stream Смекчаване на изменението на климата — 15-10-2015
Усилията на Европейския съюз за намаляване на емисиите на парникови газове дават резултати. Всъщност ЕС очаква да постигне своя едностранен целеви показател за намаляване с 20 % (спрямо 1990 г.) още преди съгласувания краен срок за 2020 г. Освен това ЕС възнамерява да намали вътрешните емисии с не по-малко от 40 % до 2030 г. и да понижи допълнително емисиите на въглерод в своята икономика до 2050 г. Към настоящия момент ЕС е източник на около 10 % от глобалните емисии на парникови газове.
Infographic Octet Stream Почвата и изменението на климата — 15-10-2015
Почвата е важен — и често пренебрегван — елемент от климатичната система. Тя е вторият по-големина резервоар, или „ абсорбатор“, на въглерод след океаните. Възстановяването на основни екосистеми на сушата и устойчивото използване на земята в градските и селските райони може да ни помогне да смекчим изменението на климата и да се адаптираме към него.
Infographic object code Изменението на климата и селското стопанство — 15-10-2015
Селското стопанство, от една страна, допринася за изменението на климата, а от друга, е засегнато от това изменение. ЕС трябва да намали своите емисии на парникови газове от селското стопанство и да адаптира системата си за производство на храни към изменението на климата. Изправени пред нарастващо глобално търсене и засилваща се конкуренция за ресурси, производството и потреблението на храни в ЕС трябва да се разглежда в по-широк контекст, съчетаващ селското стопанство, енергетиката и продоволствената сигурност.
Infographic Octet Stream Изменението на климата и моретата — 15-10-2015
Изменението на климата затопля океаните, като предизвиква подкиселяване на морската среда и променя режима на валежите. Това съчетание от фактори често изостря въздействията на други форми на човешкия натиск върху моретата, водейки до загуба на биологично разнообразие в океаните.
Infographic object code Готови ли сме за изменението на климата? — 15-10-2015
Изменението на климата поражда различни въздействия върху нашето здраве, екосистемите и икономиката ни. Тези въздействия ще станат вероятно по-сериозни през следващите десетилетия. Ако не бъдат овладени, тези въздействия могат да се окажат много скъпоструващи заради влошено здраве, неблагоприятни последици за екосистемите и повреди на имуществото и инфраструктурата.
Infographic Octet Stream Климатът на Европа се променя — 15-10-2015
Променящият се климат ще окаже въздействие върху почти всеки аспект от живота ни. Повишената интензивност и честота на валежите в много части на Европа ще доведе до чести и сериозни наводнения. На други места в Европа, включително в Южна Европа, по-високите температури и по-слабите валежи ще означават, че много области може да бъдат застрашени от засушавания.
Infographic Octet Stream Емисии и ефективност на превозните средства — 09-11-2016
Автотранспортът, използващ изкопаеми горива, е най-същественият източник на транспортно замърсяване на въздуха. Всяко превозно средство изпуска замърсители от редица източници.
Infographic Octet Stream Излагане на замърсяване на въздуха в градовете — 09-11-2016
Много европейци са изложени на вредни равнища на замърсяване на въздуха. До 30 % от европейците в градовете са изложени на концентрации на замърсители, надхвърлящи стандартите на ЕС за качество на въздуха. А според по-строгите насоки на Световната здравна организация, около 98 % от жителите на европейските градове са изложени на вредни за здравето концентрации на замърсители на въздуха.
Infographic Octet Stream Шумово замърсяване в Европа — 09-11-2016
Шумовото замърсяване е все по-голям проблем за околната среда. Източниците му са различни. То се отразява отрицателно върху благосъстоянието на засегнатото население, върху здравето и разпространението на дивата фауна, както и на способността на децата да възприемат в училище.
Infographic Цели на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове — 09-11-2016
Заложени са няколко цели на ЕС за намаляване на въздействието на транспорта върху околната среда в Европа, включително парниковите газове. Целите за транспортния сектор са част от цялостния стремеж на ЕС до 2050 г. да намали емисиите на парникови газове с 80–95 %.
Infographic Troff document Приземно замърсяване на въздуха от температурна инверсия — 09-11-2016
Условията на температурна инверсия увеличават вероятността от повишено замърсяване. По време на продължителни периоди на високо налягане през зимните месеци, слънчевото греене достига земната повърхност и я затопля. През нощта поради липсата на облачност земята бързо се охлажда и въздухът в съприкосновение с нея изстива. По-топлият въздух се издига и действа като капак, който блокира по-студения в близост до земята. Замърсяването, включително от движението по пътищата, също остава в долния въздушен слой, който вследствие на това става все по-замърсен. Това трае до промяна на метеорологичните условия.
Infographic Octet Stream Видове горива и емисии на парникови газове — 09-11-2016
Търсенето на транспорт е тясно обвързано със стопанската активност: в периоди на растеж производството се разраства, транспортират се повече стоки, повече хора пътуват. Въздействието на транспорта върху човешкото здраве, околната среда и климата е тясно свързано с избора на гориво. Вече има чисти източници на енергия, включително електричество, които са практична алтернатива на бензина и дизела. Когато се определя устойчивостта на определен вид източник на енергия, от значение е дължината на пътуванията.

Permalinks

Действия към документ