следващ
предишен
елементи

Infographic

Изменението на климата и селското стопанство

Смяна на език
Infographic
Prod-ID: INF-31-bg
Публикуван 15-10-2015 Последна промяна 10-12-2019
Селското стопанство, от една страна, допринася за изменението на климата, а от друга, е засегнато от това изменение. ЕС трябва да намали своите емисии на парникови газове от селското стопанство и да адаптира системата си за производство на храни към изменението на климата. Изправени пред нарастващо глобално търсене и засилваща се конкуренция за ресурси, производството и потреблението на храни в ЕС трябва да се разглежда в по-широк контекст, съчетаващ селското стопанство, енергетиката и продоволствената сигурност.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ