nästa
föregående
poster

Article

Förebyggande är avgörande för att ta itu med plastavfallskrisen

Ändra språk
Article Publicerad 2019-06-17 Senast ändrad 2021-05-11
4 min read
Plastavfall är ett stort och växande problem. Vad gör EU för att komma till rätta med problemet? Ioannis Bakas, Europeiska miljöbyråns expert på förebyggande av avfall, ger en kort översikt över Europeiska miljöbyråns rapport om förebyggande av plastavfall i Europa, som offentliggjordes tidigare denna månad.

Vad handlar Europeiska miljöbyråns nya rapport om? Gör medlemsstaterna tillräckligt för att komma till rätta med problemet?

I Europeiska miljöbyråns rapport Preventing plastic waste in Europe (ej översatt till svenska) granskades initiativ från Europeiska miljöbyråns medlemsstater när det gäller förebyggande av plastavfall. Vi försöker kartlägga och analysera de typer av åtgärder som de har vidtagit för att minska mängden plastavfall eller minska mängden farliga ämnen i plastavfall. EU:s medlemsstater förlitar sig till största delen på sina avfallsförebyggande program för att utforma sina förebyggande insatser för plastavfall. Dessa inbegriper emellertid bredare åtgärder och riktar sig inte nödvändigtvis specifikt mot plast, utan förpackningar i allmänhet. I vår analys upptäckte vi dock att medlemsstaterna faktiskt gör mycket när det gäller plastbärkassar. De har varit mycket aktiva och uppnått imponerande resultat när det gäller att minska användningen av dessa.

Hur stort är problemet med plastavfall i Europa?

Plastavfall, inbegripet marint skräp, har uppmärksammats mycket den senaste tiden. Men det huvudsakliga problemet med plast är att vi fortsätter att konsumera mer och mer och detta leder oundvikligen till mer avfall. Vi kommer att få se mer och mer plastavfall genereras i framtiden och vi behöver ta itu med detta. När det gäller förebyggande tror jag att det är rätt att fokusera på förpackningsavfall eftersom det utgör den största andelen plastprodukter som vi konsumerar, följt av plast som finns i elektronik och inom byggsektorn. Ett annat problem är att vi ännu inte har konkreta mål för att ta itu med problemet. Mål kan ha en motiverande inverkan. Vi återvinner för närvarande cirka en tredjedel av det plastavfall som genereras, vilket är en uppåtgående tendens, även om detta inbegriper export utanför EU. Denna rapport från Europeiska miljöbyrån tar inte upp avfallshantering och export, men detta kommer att tas upp i en annan kommande briefing från Europeiska miljöbyrån om export av plastavfall. Med tanke på den ökande konsumtionen kommer förebyggande av plastavfall fortfarande att spela en viktig roll i hanteringen av de mängder avfall som genereras.

I rapporten konstateras att plastförpackningar är ett stort problem. Vad behöver man göra för att minska och förhindra uppkomsten av avfallet?

När det gäller förebyggande av avfall, och i synnerhet plast, fastställer vi i rapporten att mycket behöver göras för att föreslå mer riktade åtgärder, som till exempel riktar in sig på de mest förorenande typerna av plast, som engångsförpackningar.  Tendenser såsom ökad e-handel har lett till fler förpackningar och vi försöker komma ikapp utvecklingen och ta reda på hur man ska hantera det ökade avfallsflödet. De åtgärder som redan finns är för det mesta övergripande och riktar in sig på plastprodukter i allmänhet. Åtgärderna är ofta mjuka sådana, såsom informativa eller frivilliga överenskommelser. Det behövs mer riktade och specifika åtgärder, såsom de som beskrivs i det nya direktivet om plastartiklar för engångsbruk. Länder skulle dessutom gynnas av att diversifiera sina åtgärder genom att införa olika slags marknadsbaserade instrument, system för utökat producentansvar med avgiftsmodulering etc.

Vad gör EU på det här området?

Europeiska kommissionen och EU har numera en gällande plaststrategi (antagen 2018) och Europaparlamentet och EU:s medlemsstater slutförde och antog nyligen direktivet om plastartiklar för engångsbruk. Dessa två nyligen genomförda exempel på kommissionens ansträngningar har ännu inte återspeglats i vår rapports kartläggning av nationella åtgärder för förebyggande av avfall. Både införlivandet av direktivet och inspirationen från plaststrategin förväntas dock påverka nationella åtgärder som riktar sig mot förebyggandet av plastavfall inom den närmaste tiden.

Vad är Europeiska miljöbyråns roll i förebyggandet av plastavfall?

Europeiska miljöbyrån har offentliggjort en serie rapporter om förebyggande av avfall sedan 2013. Detta är den senaste rapporten i serien. I denna rapport granskas det nuvarande läget och tar upp vissa framtidsperspektiv. Vi på miljöbyrån kan erbjuda vår syn på möjliga politiska riktlinjer och vi kan också lämna information om bästa praxis. Vi försöker främst kartlägga situationen i de länder som omfattas av Europeiska miljöbyrån och hitta möjligheter för förbättring. Europeiska miljöbyrån har ett mandat för att övervaka framstegen inom förebyggandet av avfall och utvecklingen mot att bryta sambandet mellan avfallsgenerering och ekonomisk tillväxt. Vi kommer från och med nu, i enlighet med ändrad lagstiftning, vartannat år att offentliggöra rapporter om avfallsförebyggande, om olika ämnen varje gång, men alltid med övervakningen av framstegen och utvecklingen när det gäller genomförandet från EU-medlemsstaternas sida i åtanke. Nästa rapport kommer att offentliggöras 2021. Europeiska miljöbyrån tar även fram faktablad, som kartlägger genomförandet på nationell nivå och som för närvarande håller på att uppdateras.

Ioannis Bakas

EEA:s expert på förebyggande av avfall

Intervjun publicerades i Europeiska miljöbyråns nyhetsbrev nr 2/2019 i juni 2019

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage