Poľnohospodári obhospodarujú takmer polovicu pôdy EÚ, poľnohospodársky sektor preto predstavuje najväčší tlak na životné prostredie Európy. Za posledných päť desaťročí spôsobila spoločná poľnohospodárska politika (SPP) Európskej únie (zodpovedná približne za polovicu rozpočtu EÚ) intenzifikáciu sektora v dôsledku rastúcej globalizácie svetového hospodárstva.

Výsledkom je, že poľnohospodársky sektor je zodpovedný za veľký podiel znečistenia povrchových vôd a morí živinami, za pokles biodiverzity a za rezíduá pesticídov v podzemnej vode. Reformy SPP v 90. rokoch a opatrenia prijaté samotným sektorom priniesli určité zlepšenia, ale v oblastiach vyváženia poľnohospodárskej výroby, rozvoja vidieka a životného prostredia je potrebné dosiahnuť viac.

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100