επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Διοίκηση

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 17/03/2023
1 min read
Ο ΕΟΠ διοικείται από διοικητικό συμβούλιο και προεδρείο, με τη συνεργασία επιστημονικής επιτροπής με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Ο εκτελεστικός διευθυντής λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο για την εφαρμογή των προγραμμάτων και για την καθημερινή λειτουργία του ΕΟΠ.

Στο Πολυετές πρόγραμμα εργασίας μας περιγράφουμε τα σχέδιά μας για την επόμενη πενταετία. Το πρόγραμμα εργασίας διαμορφώνεται γύρω από τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες πληροφόρησης, με γενική έμφαση στην ευρύτερη χρήση των περιβαλλοντικών πληροφοριών που συλλέγονται. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται και επεξηγείται περαιτέρω στα Ετήσια προγράμματα εργασίας και στο Πλαίσιο επικοινωνίας. Στις Ετήσιες εκθέσεις μας περιγράφουμε το έργο που έχει πραγματοποιηθεί στην αντίστοιχη χρονική περίοδο».

EEA governance Διοικητικό συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΠ αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από καθεμία από τις χώρες μέλη, δύο εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δύο επιστήμονες που διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ανάμεσα στα καθήκοντά του, το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έγκριση του πολυετούς προγράμματος εργασίας, των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας και των ετήσιων εκθέσεων, για τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή και των μελών της επιστημονικής επιτροπής.

Προεδρείο

Το προεδρείο αποτελείται από τον πρόεδρο, από έως και πέντε αντιπροέδρους, από έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από ένα από τα μέλη που διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το προεδρείο μπορεί να λαμβάνει εκτελεστικές αποφάσεις που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική λειτουργία του Οργανισμού, κατά τις περιόδους που μεσολαβούν μεταξύ των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

Εκτελεστικός διευθυντής

Ο εκτελεστικός διευθυντής λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο για την εφαρμογή των προγραμμάτων και για την καθημερινή λειτουργία του ΕΟΠ.

O Hans Bruyninckx είναι εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και ανέλαβε τα καθήκοντά του την 1η Ιουνίου 2013. Γεννήθηκε στο Schoten του Βελγίου το 1964. Ο Δρ. Bruyninckx ολοκλήρωσε τις βασικές και τις μεταπτυχιακές σπουδές του στις πολιτικές επιστήμες με ειδίκευση στις διεθνείς σχέσεις, στο πανεπιστήμιο της Αμβέρσας και στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβένης. Στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβένης ολοκλήρωσε επίσης και ένα επιπλέον πρόγραμμα για τις αναπτυξιακές σπουδές .

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Ανώτερων Στελεχών Διοίκησης

Η ομάδα ανώτερων στελεχών διοίκησης αποτελείται από τον εκτελεστικό διευθυντή, από ανώτερους συμβούλους και από τους επικεφαλής προγραμμάτων. Συνεδριάζει σε τακτική βάση για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων του ΕΟΠ.

Όλα τα μέλη του προσωπικού οφείλουν να τηρούν τον «Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς» στις σχέσεις τους με το κοινό. Η υποχρέωση αυτή συμπληρώνεται και από την Πολιτική για τη διαχείριση και την πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων και την στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης.

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική επιτροπή

Η επιστημονική επιτροπή παρέχει συμβουλές στο διοικητικό συμβούλιο και τον εκτελεστικό διευθυντή. Η επιστημονική επιτροπή έχει τρεις βασικές αρμοδιότητες:

  • Να γνωμοδοτεί προς τον ΕΟΠ σχετικά με τα πολυετή και τα ετήσια προγράμματα εργασίας.
  • Να γνωμοδοτεί προς τον εκτελεστικό διευθυντή για τους σκοπούς της πρόσληψης του επιστημονικού προσωπικού του Οργανισμού.
  • Να παρέχει συμβουλές και/ή γνωμοδοτήσεις επί οποιουδήποτε επιστημονικού θέματος που αφορά τις δραστηριότητες του Οργανισμού, το οποίο τίθεται ενώπιον της επιτροπής από το διοικητικό συμβούλιο ή τον εκτελεστικό διευθυντή.

Διαβάστε περισσότερα

Permalinks

Geographic coverage

Ενέργειες Εγγράφων