další
předchozí
položky
Solidarita v Evropě v době války

Vojenská agrese Ruska vůči Ukrajině změnila život Ukrajinců ze dne na den. Dopady této neopodstatněné války pociťují lidé nejenom na Ukrajině, ale i za jejími hranicemi. Tato válka ovlivní nás všechny během dalších let a dotkne se i budoucích generací.

Více

Solidarita má zásadní význam pro oživení po pandemii COVID-19 i pro lepší a udržitelnou budoucnost

Rok 2021 byl poznamenán pandemií COVID-19 a dopady změny klimatu. Vzhledem k vyšším cenám energií a ke zdravotním rizikům vyžaduje oživení Evropy v roce 2022 obtížná rozhodnutí. Odkládání opatření nebo stanovování méně ambiciózních cílů bude v dlouhodobém horizontu pravděpodobně spojeno s vyššími sociálními a hospodářskými náklady. Řešení sociálních nerovností při této transformaci k udržitelnosti je klíčem k lepší budoucnosti pro nás všechny.

Více

Země západního Balkánu hrají významnou úlohu v partnerství s  EEA při řešení problémů v oblasti životního prostředí a klimatu

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) spolupracuje s celou řadou zemí, včetně zemí západního Balkánu. Jak tato spolupráce podporuje práci EU v oblasti životního prostředí a jak je přínosná pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu, Severní Makedonii, Srbsko a Kosovo? Setkali jsme se s Lucem Basem, vedoucím programu koordinace, spolupráce a strategie, abychom diskutovali o tom, jak EEA spolupracuje s těmito zeměmi na zlepšování životního prostředí.

Více

Zlepšování environmentálního řízení organizací

Kromě poskytování důvěryhodných informací o našem životním prostředí a klimatu pracuje Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) na zlepšení vlastního environmentálního řízení organizace. Hovořili jsme s Melanií Sporer, která tuto aktivitu v rámci EEA koordinuje, a to s využitím systému EU pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS).

Více

Jak se evropská města přizpůsobují změně klimatu a zajišťují transformaci k udržitelné budoucnosti?

Přizpůsobení se dopadům změny klimatu je v Evropské unii hlavní prioritou. Co motivuje města k implementaci důležitých opatření ke zmírnění těchto dopadů a zvýšení odolnosti a udržitelnosti městských center? V tomto rozhovoru nám kroky EEA s cílem poskytovat pomoc při této velmi důležité práci přiblížila expertka na udržitelnost měst EEA, Ivone Pereira Martins.

Více

Strategie Evropské agentury pro životní prostředí a sítě Eionet na období 2021–2030: poskytování dat a poznatků pro dosažení evropských cílů v oblasti klimatu a životního prostředí

Naše společná strategie ukazuje, jakým směrem se chceme vydat. Představuje nový způsob spolupráce a získávání poznatků (agilnější, citlivější, aktivnější, realizovatelnější), který odpovídá výzvám, jimž budeme v nadcházejícím desetiletí čelit, a znalostem, které budeme potřebovat.

Více

Zdraví a životní prostředí – znečištění ovzduší a hlukové znečištění – zaměřeno na činnost EEA

Znečištění ovzduší, hlukové znečištění a dopady změny klimatu jsou hlavními riziky pro každodenní zdraví a kvalitu života Evropanů. S Catherine Ganzleben, vedoucí skupiny pro znečištění ovzduší, životní prostředí a zdraví, Albertem Gonzálezem, specialistou EEA na kvalitu ovzduší, a Eulalií Peris, specialistkou EEA na hlukové znečištění, jsme si povídali o tom, co EEA dělá, aby zlepšila úroveň znalostí v tomto významném oboru činnosti.

Více

Jak „zelené“ jsou nové biologicky rozložitelné a kompostovatelné plastové výrobky z biologických materiálů, které se nyní začínají používat?

Víme, že znečištění plasty a plastový odpad jsou velkým ekologickým problémem. V posledních letech se na trhu objevují nové plastové výrobky, o nichž se tvrdí, že jsou šetrnější k životnímu prostředí. Nedávno zveřejněné informační sdělení Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) hodnotí jejich vlastnosti s ohledem na ochranu životního prostředí. Abychom se o této problematice dozvěděli více, setkali jsme se s Almut Reichel, odbornicí EEA na udržitelné využívání zdrojů a nakládání s odpady.

Více

Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí nazvaná „Evropské prostředí – stav a výhled 2020“ výrazně podporuje Evropu v dalším úsilí o dosažení udržitelnosti

Na začátku tohoto měsíce Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vydala svoji zprávu „Evropské prostředí – stav a výhled 2020 (SOER 2020)“. Podle jejích závěrů Evropa nebude moci dosáhnout do roku 2030 svých cílů, pokud během nadcházejících 10 let nepodnikne okamžitá opatření s cílem řešit znepokojivý úbytek biologické rozmanitosti, sílící dopady změny klimatu a nadměrnou spotřebu přírodních zdrojů. Zpráva rovněž nabízí možná řešení, která by Evropě pomohla, aby se vrátila zpět na správnou cestu vedoucí ke splnění těchto cílů. Sešli jsme se s Tobiasem Lungem, odborníkem EEA v oblasti koordinace a hodnocení zprávy SOER, abychom s ním probrali její úlohu.

Více

Je čas jednat – pro klima, pro přírodu, pro lidi

Na rok 2019 budeme vzpomínat jako na bod zlomu v přístupu k ochraně klimatu a životního prostředí v Evropě. Milióny Evropanů a dalších obyvatel celé planety projevily svou vůli a vyzývaly politiky k činům. Vědecky podložené výzkumy včetně zprávy Evropské agentury pro životní prostředí o stavu životního prostředí (SOER 2020) varují před rozsahem budoucích problémů a upozorňují na to, že je nutné začít jednat okamžitě. Tyto výzvy nacházejí nyní ohlas i na politické úrovni. Slibným východiskem pro nadcházející kritické desetiletí je Zelená dohoda pro Evropu, kterou představila Evropská komise.

Více

Prosazování principů trvalé udržitelnosti: nové evropské politiky představují jedinečnou příležitost

Ursula von der Leyenová, nově zvolená předsedkyně Komise, stanovila politické priority svého týmu na příštích pět let. Přední místo v její agendě zaujímá Zelená dohoda pro Evropu, která navrhuje přijetí ambicióznějších opatření v oblasti změny klimatu a biologické rozmanitosti. Evropské politiky již dlouho a se střídavými úspěchy bojují se znehodnocováním životního prostředí. Se stále sílícím tlakem veřejnosti k přijetí odpovídajících opatření je toto nové období politik – s novou Evropskou komisí a novým Parlamentem – jedinečnou příležitostí pro Evropu k tomu, aby se rozšířila a urychlila zelená a spravedlivá transformace Evropy.

Více

Zásadní význam při řešení krizové situace v souvislosti s plastovými odpady má prevence

Plastové odpady jsou i nadále obrovským a neustále rostoucím problémem. Jakým způsobem tento problém řeší Evropská unie? Ioannis Bakas, odborník Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) na problematiku předcházení vzniku odpadů, uvádí stručný přehled zprávy této agentury, věnované předcházení vzniku plastových odpadů v Evropě, která byla zveřejněna počátkem tohoto měsíce.

Více

Agentuře EEA je 25 let: využívá svých zkušeností aby podpořila udržitelný rozvoj v Evropě

Jak bude vypadat životní prostředí v Evropě za 25 let? Dosáhneme společné vize „spokojeného života v mezích naší planety“? Budeme schopni omezit globální oteplování a vybudovat města odolná vůči změně klimatu obklopená zdravou přírodou? Jak ukázaly nedávné volby do Evropského parlamentu, Evropané jsou stále více znepokojeni. Příští evropská generace vyzývá k přijetí naléhavých opatření, ale jakým způsobem jejich požadavky na udržitelnou budoucnost ovlivní životní prostředí a sociálně hospodářskou politiku v Evropě? Při příležitosti našeho 25. výročí se zamýšlíme nad tím, jak se v posledních 25 letech vyvíjely znalosti a politika v oblasti životního prostředí v Evropě a jak my, agentura EEA společně se spolupracujícími organizacemi v členských zemích , můžeme v příštích 25 letech podpořit úsilí o udržitelnost.

Více

Zdravé životní prostředí je nezbytné pro udržitelné hospodářství i rovnoprávnou společnost

Naše planeta čelí nebývalým environmentálním a klimatickým výzvám, které společně ohrožují kvalitu našeho života. Ještě ale není pozdě na přijetí rázných opatření. Může se zdát, že tento úkol je nad naše síly, ale stále máme možnost zvrátit některé negativní tendence, přizpůsobit se, a minimalizovat tak škody, stejně jako obnovit klíčové ekosystémy a důsledněji chránit to, co zatím ještě máme. Za účelem dosažení dlouhodobé udržitelnosti musíme přistupovat k životnímu prostředí, klimatu, hospodářství a společnosti jako k nedílným součástem téhož celku.

Více

Agentura EEA: 25 let sběru informací na podporu evropských politik v oblasti životního prostředí

Evropská unie (EU) má jedny z nejambicióznějších cílů v oblasti životního prostředí a klimatu na světě. Tyto cíle zahrnují celou řadu oblastí politiky od kvality ovzduší, přes odpady a kvalitu vody až po energetiku a dopravu. Na základě dat, které vykazují členské státy, Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) pomáhá monitorovat trendy a určovat oblasti, na které je zapotřebí se dále zaměřit. Agentura EEA od svého založení před 25 lety rozvíjí svou práci s daty a poznatky za účelem podpory tvorby politik v Evropě.

Více

Investice do udržitelnosti

Evropská komise nedávno přijala legislativní balíček na podporu udržitelného financování v Evropské unii (EU). Návrhy Komise vycházejí z doporučení skupiny odborníků na udržitelné finance pocházejících z finančního sektoru, akademické obce i evropských a mezinárodních institucí. Hovořili jsme se zástupcem Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) v této skupině odborníků, Andreasem Barkmanem, který se zabývá strategickým poradenstvím týkajícím se změny klimatu a energetických otázek.

Více

Sledování pokroku Evropy při plnění cílů, kterých má být dosaženo v oblasti klimatu a energetiky do roku 2020

Evropská unie se zavázala k několika cílům v oblasti klimatu a energetiky, jejichž účelem je snížení emisí skleníkových plynů, zlepšení energetické účinnosti a podpora používání obnovitelných zdrojů energie. Jak agentura EEA sleduje pokrok dosahovaný členskými státy EU při naplňování těchto cílů? Požádali jsme Melanii Sporer, odbornici EEA na zmírňování změny klimatu a energetiku, aby vysvětlila úlohu agentury v této oblasti. Přiblížila nám také pokrok, kterého bylo podle aktuální zprávy o trendech a prognózách za poslední rok dosaženo.

Více

Změna klimatu v Evropě: reakce na katastrofy a příprava na nejistou budoucnost

Povodně, silný vítr, vlny veder, sucha… Změna klimatu a extrémní počasí s ní související vzbuzují stále větší obavy nejenom v Evropě, ale všude na světě. Mnoho komunit je takovými extrémními jevy zasaženo a musejí přijmout opatření k jejich předcházení a minimalizaci škod. Jak se mohou komunity adaptovat na změnu klimatu a připravit na katastrofy s ní spojené a reagovat na ně? Zeptali jsme se Sergia Castellariho, odborníka agentury EEA na dopady změny klimatu, zranitelnost vůči změně klimatu a přizpůsobování se změně klimatu.

Více

Oběhové hospodářství v Evropě: zapojení nás všech je důležité

Pro většinu lidí oběhové hospodářství nadále zůstává abstraktním, ne-li zcela vzdáleným pojmem. Zatímco cesta „po zelené“ je čím dál populárnějším tématem na celém světě, mnoho lidí si stále ještě neuvědomuje, jaké rozsáhlejší změny našeho způsobu života budou potřeba, abychom si zajistili udržitelnou budoucnost a dlouhodobou kvalitu lidského života.

Více

Znalosti z oblasti životního prostředí v budoucnosti

Situace v Evropě v oblasti dat o životním prostředí se za poslední čtyři desetiletí výrazně změnila. Komplexní povaha zhoršování životního prostředí vyžaduje systémovější analýzu a relevantní data, o které by se mohla opřít. Činnost Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) zahrnovala v minulých letech mnohem více systémových analýz. EEA bude i nadále identifikovat nově vznikající problémy a přispívat k rozšiřování evropských znalostí o životním prostředí.

Více

Permalinks

Akce dokumentů