další
předchozí
položky

Press Release

EEA přiná¡í první digitální mapu měnící se krajiny Evropy

Změnit jazyk
Press Release Publikováno 17.11.2004 Poslední změna 28.06.2016
Dnes byla veřejnosti představena první digitální mapa změn evropské krajiny mezi roky 1990 a 2000, která politikům přináši informaci o dopadech jejich rozhodování v oblastech, jako je zemědělství a doprava, na omezené zdroje regionů a celkově na životní prostředí.

Tisková ZPRÁVA


Kodaň / Brusel 17. listopadu 2004


EEA přináší první digitální mapu měnící se krajiny Evropy


Dnes byla veřejnosti představena první digitální mapa změn evropské krajiny mezi roky 1990 a 2000, která politikům přináši informaci o dopadech jejich rozhodování v oblastech, jako je zemědělství a doprava, na omezené zdroje regionů a celkově na životní prostředí.


Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) představila výsledky svého projektu Corine Land Cover (CLC) 2000 na prestižním setkání v Bruselu, které bylo určeno pro zástupce z několika útvarů Evropské komise (včetně regionální politiky, zemědělství, výzkumu a životního prostředí), Evropské vesmírné agentury a pro zástupce stávajících a budoucích členských zemí EEA.


S použitím jednotné metodiky poskytuje CLC 2000 první standardizovaný přehled o krajinném pokryvu Evropy v roce 2000 a o změnách, ke kterým došlo během desetiletí, které uplynulo od prvního mapování na sklonku osmdesátých let dvacátého století. Oba produkty jsou veřejnosti bezplatně k dispozici na internetových stránkách EEA.


Kombinace geografické rozsáhlosti a místních údajů v projektu CLC 2000 nemá konkurenci v žádném ze světových informačních programů zabývajících se krajinným pokryvem. Projekt v současné době zahrnuje 30 zemí a očekává se, že se tento počet v roce 2005 ještě zvýší.


Projekt Corine Land Cover 2000 pomůže politickým činitelům provádět lepší politiku a pro Evropu plánovat životaschopnější budoucnost," uvedla profesorka Jacqueline McGlade, výkonná ředitelka EEA.


Jde o unikátní nástroj, který umožňuje měřit dynamický vztah mezi různými způsoby využití naší krajiny a dopady (a bohužel často také konflikty), které vycházejí z různých politických rozhodnutí například v oblasti zemědělství, regionální politiky a dopravy."


EEA použila pro mapování krajinného pokryvu družicový zobrazovací program IMAGE2000, který spoluprovozuje se Společným výzkumným střediskem Evropské komise. Jako podpůrné podklady pro interpretaci změn krajinného pokryvu byly použity letecké snímky a metody pozemního zobrazování.


Na základě programu IMAGE2000 připravili odborníci z celé Evropy podrobné mapy zobrazující 44 rozdílných typů pokryvu krajiny, jako je např. "městská souvislá zástavba", "ouky" či "orná půda mimo zavlažovaných ploch".


Očekává se, že projekt CLC 2000 najde uplatnění u vysokého počtu uživatelů. Výsledky předchozího mapování (CLC 1990) využívali zájemci pracující například ve výzkumu, zemědělství, územním plánování, lesnictví, vzdělávání, dopravě, demografii, turistickém ruchu, energetice a zdravotnictví, a také v ochraně životního prostředí. Byly rovněž využity v některých komerčních aplikacích, například v atlasech a v automobilových navigačních systémech.


Na politické scéně je možné výsledky projektu využít například pro přípravu politik na ochranu ekosystémů, ochranu biologické rozmanitosti, sledování dopadů změn klimatu, hodnocení vývoje v zemědělství a implementaci rámcové směrnice o vodě vydané Evropskou unií. Pomůže tak k uplatňování prioritních oblastí šestého akčního programu EU pro oblast životního prostředí.


CLC 2000 může též ukázat místa se zvýšenou fragmentací krajiny způsobenou silnicemi a dalšími dopady lidské činnosti, což může vést k narušení biokoridorů v krajině a tím i k vymírání některých druhů živočichů či rostlin.
V oblasti zemědělství napovídají výsledky projektu o hlavních trendech hospodaření na půdě, jako je přeměna luk a pastvin na ornou půdu (nebo naopak), změny ve výměře neobdělávané půdy a půdy vyjmuté z produkce, nebo celkové ukončení hospodaření na půdě.


EEA plánuje, že v průběhu následujících dvou let podnikne hloubkovou analýzu změn krajinného pokryvu zjištěných prostřednictvím CLC 2000. Patří mezi ně například rozmáhající se urbanizace v řadě oblastí včetně Itálie, Nizozemska, východního Německa a Irska, ke které došlo během devadesátých let.


"Obrovský rozmach živelného růstu měst ve východním Německu je varováním pro sousední Polsko, kde by mohlo dojít k podobnému vývoji teď, kdy se tato země stala způsobilou pro využití fondů regionálního rozvoje EU, pokud se nepodniknou akce, které zmenší škodlivost takového vývoje," uvedla profesorka McGlade.


"Zatím můžeme pozorovat, že v Irsku se urbanizace rozvíjí nikoliv v okolí měst, ale hlavně v odlehlých venkovských oblastech. Tento socio-ekonomický trend může být ještě podnícen financováním rozvoje venkova, prováděným v rámci společné zemědělské politiky EU," dodala profesorka McGlade.


Projekt CLC 2000 je dostupný na adrese http://dataservice.eea.europa.eu, kde je možné nalézt také ilustrativní mapy vyzdvihující změny ve vybraných oblastech v období 1990 až 2000. Podkladová data IMAGE2000 jsou k dispozici na adrese http://image2000.jrc.it/.


Poznámky pro editory


  • Vývoje CLC2000 se zúčastnilo asi 300 odborníků z přibližně 100 organizací z celé Evropy a náklady dosáhly částky 13 milionů eur. K vytvvoření databáze CLC2000 bylo zapotřebí práce v rozsahu 150 člověkoroků.
  • CLC2000 bude sloužit jako vstup iniciativy Evropské komise s názvem "INSPIRE" (Infrastructure for spatial information in Europe - Infrastruktura pro prostorové informace v Evropě). Cílem je vytvoření databáze konzistentních geografických informací na podporu politik ochrany životního prostředí, rozvoje infrastruktury, zemědělství a námořní plavby. Viz http://www.ec-gis.org/inspire.
  • CLC2000 je rovněž příspěvkem k iniciativě Globální monitoring pro životní prostředí a bezpečnost (GMES - Global Monitoring for Environment and Security), která je pod záštitou Evropské komise a Evropské agentury pro vesmír a která bude od roku 2008 zdrojem environmentálních informací z kombinovaných systémů leteckého a družicového pozorování a pozemního monitorování.
  • Zkratka Corine je vytvořena z názvu programu "Coordination of Information on the Environment" (Koordinace informací o životním prostředí). Tento program byl vytvořen v roce 1985 ještě před založením EEA.

Údaje o EEA


Evropská agentura pro životní prostředí je hlavním veřejným subjektem v Evropě určeným k poskytování kvalitních a nezávislých informací o životním prostředí politickým činitelům a veřejnosti. Má sídlo v Kodani a od svého založení v roce 1994 je uzlem Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Eionet), což je síť přibližně 300 subjektů z celé Evropy, prostřednictvím kterých agentura shromažďuje a rozšiřuje data a informace vztahující se k životnímu prostředí. Jako instituce EU je agentura otevřená pro všechny státy, které mají společné cíle. V současné době má 31 členských zemí: 25 členských států EU, tři kandidátské země (Bulharsko, Rumunsko a Turecko) a dále Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Iniciována byl dohoda o členství Švýcarska. O členství v agentuře požádaly západobalkánské státy - Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, bývalá jugoslávská republika Makedonie a Srbsko a Černá Hora.


Links


IMAGE 2000:


CLC2000:Permalinks

Topics

Akce dokumentů