следващ
предишен
елементи

Относно авторските права

Смяна на език
Страница Последна промяна 20-10-2023
1 min read
Освен ако е посочено друго, Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) е притежател на авторските права и правата върху базите данни на уебсайта и неговото съдържание.

Copyright

Информацията, документите и материалите на уебсайта, правата върху които се притежават от ЕАОС, са общодостъпнии могат да се използват без предварително разрешение, безплатно, за търговски и нетърговски цели, при условие че ЕАОС се посочва като първоначален източник на материала, като не се нарушава първоначалното значение или послание на съдържанието. Такова посочване трябва да се съдържа във всяко копие от материала. Повторната употреба на съдържанието от уебсайта на ЕАОС покрива възпроизводството, адаптирането и/или разпространението, независимо от използваните средства и/или формат. По отношение на повторното използване на някои данни е възможно да са приложими различни условия и ако случаят е такъв, въпросната информация се придружава от знак за авторски права или друг вид упоменаване на конкретните условия, свързани с нея. Горепосочените условия не се прилагат за съдържание, предоставено от трети страни. Поради това за документи, които са обект на права на трети страни, е необходимо да се поиска разрешение за възпроизвеждане от притежателя на правата.

Политиката на ЕАОС за повторна употреба е в съответствие със:

  • Директива 2003/98/ЕО Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно повторната употреба на информация в обществения сектор на територията на Европейския съюз
  • Решение на Комисията от 12 декември 2011 г. относно повторната употреба на документи на Комисията
  • Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор

ЕАОС не поема отговорност за повторното използване на съдържание, достъпно на интернет страницата на Агенцията.

Логото на Агенцията е собственост на ЕАОС и е регистрирано в СОИС (Световна организация за интелектуална собственост). То може да бъде възпроизвеждано от медиите за журналистически цели, но за всяка друга употреба е необходимо предварителното съгласие на Агенцията. Логото не може да бъде изрязвано или видоизменяно освен по начин, описан в Наръчника на ЕАОС относно институциалната идентичност. Лога в различни формати и на различни езици могат да бъдат изтегляни на тази страница.

Запитванията относно повторна употреба на съдържанието на уебсайта на ЕАОС следва да бъдат отправяни до copyrights@eea.europa.eu, или до:

Mr Ove Caspersen, EEA,
Kongens Nytorv 6,
DK-1050 Copenhagen K
Tel +45 33 36 71 00
Fax + 45 33 36 71 99

 

Permalinks

Geographic coverage

Действия към документ