nākamais
iepriekšējais
temati

Article

EVA ziņojumam “Vide Eiropā: stāvoklis un perspektīvas 2020” ir būtiska loma, atbalstot Eiropas atjaunoto dzinuli ceļā uz ilgtspēju

Mainīt valodu
Article Publicēts 06.02.2020 Pēdējās izmaiņas 11.05.2021
5 min read
Photo: © Daniel Kusak, My City /EEA
Šomēnes Eiropas Vides aģentūra publicēja ziņojumu “Vide Eiropā: stāvoklis un perspektīvas 2020” (SOER 2020). Ziņojumā secināts, ka Eiropa nesasniegs savus 2030. gadam noteiktos mērķus, ja tā nākamo 10 gadu laikā steidzami nerīkosies, lai novērstu straujo bioloģiskās daudzveidības zudumu, klimata pārmaiņu pieaugošo ietekmi un dabas resursu pārtēriņu. Ziņojumā arī piedāvāti galvenie risinājumi, kas palīdzētu Eiropai sasniegt šos mērķus. Mēs tikāmies ar EVA SOER koordinācijas un novērtēšanas ekspertu Tobiasu Lungu (Tobias Lung), lai runātu par SOER 2020.

Kādi irSOER 2020galvenie vēstījumi? Kā jūs nonācāt pie šādiem secinājumiem?

Ziņojumā “Vide Eiropā: stāvoklis un perspektīvas 2020” Eiropas valstis, to vadītāji un politikas veidotāji ir aicināti rīkoties jau tagad, izmantot nākamo desmitgadi, lai būtiski izvērstu un paātrinātu pasākumus, ar kuriem Eiropa varētu sasniegt vidēja un ilgāka termiņa vides politikas mērķus, novēršot neatgriezeniskas pārmaiņas un kaitējumu videi. Mūsu atainotā situācija ir drīzāk negatīva un prasa steidzamu rīcību, tomēr ir svarīgi atzīmēt, kaSOER 2020 ietver uz risinājumiem vērstu pieeju konstatētajām problēmām un mēs vēl varam visu vērst par labu. Ziņojumā viena daļa (trīs nodaļas) ir veltīta izpratnei par sistēmām (piemēram, enerģētiku, mobilitāti un pārtiku) un pamatojumam par to, kādēļ ir būtiski un noderīgi vērtēt situāciju no sistēmu perspektīvas, lai tās saprastu un piedāvātu uz risinājumiem vērstas zināšanas. Ziņojumā mēs diezgan konkrēti norādām uz atbildīgajiem par izšķirošajiem lēmumiem un rīcību, piemēram, attiecībā uz valdībām un — plašākā nozīmē — pārvaldi, pilsētām un finanšu un fiskālajām sistēmām.

KāpēcSOER 2020ir svarīgs?

Kā nozīmīgākais EVA ziņojums tas sniedz vispilnīgāko kopsavilkumu par situāciju Eiropā vides un klimata jomā. Saskaņā ar mūsu dibināšanas noteikumiem mums ir pienākums sagatavot ziņojumu reizi piecos gados. Tomēr vēl svarīgāk, ka daudzi par to interesējas, jo īpaši Eiropas Savienības iestādēs, jo tas sasaista mūsu vispusīgo vides un klimata novērtējumu ar daudziem Eiropas politikas mērķiem. Tāpēc lēmumu pieņēmēji pievēršas šim ziņojumam vairāk nekā citiem EVA novērtējumiem, un daudzos gadījumos tas tiek izmantots kā atsauces punkts.

SOER 2020jau tika izmantots, sagatavojot paziņojumu par Eiropas zaļo kursu, kas arī tika publiskots neilgi pēc ziņojuma publicēšanas. Arī Eiropas Komisija ir atzinusi mūsu ziņojuma nozīmi, un tas būs pamatā Eiropas zaļā kursa turpmākai pilnveidei un īstenošanai. Tas nenozīmē, ka ES politikas veidotāji tikai virspusēji izskatīsSOER 2020. Atkarībā no viņu darbības jomas viņi pievērsīsies konkrētām tematiskajām jomām, lai gūtu padziļinātu papildu informāciju.

Arī valstis izmantoSOERkā atsauces punktu, jo īpaši attiecībā uz norisēm Eiropas mērogā. Tomēr ir skaidrs, ka daudzi risinājumi sniedzas pāri robežām, daudzi aplūkotie jautājumi ir universāli un neskar tikai atsevišķas valstis. Kā piemēru var minēt dažādu finansēšanas struktūru nozīmi dažādos pārejas uz ilgtspēju aspektos. Ja raugāmies uz dabas kapitālu, būs jāpiesaista galvenokārt sabiedriskā sektora ieguldījumi, savukārt enerģētikas un transporta jomā izplatītākas ir sabiedriskā un privātā finansējuma daļas. Tas attiecas uz gandrīz visām valstīm.

Kā tika sagatavotsSOER 2020? Vai varat izskaidrot procesu?

SOER 2020ir apjomīgs ziņojums. Tā izstrādē bija iesaistīti aptuveni 20 vadošie autori un 40 papildu speciālisti. Ziņojumam ir aptuveni 500 lappušu, tas tika konceptualizēts un izstrādāts pēdējo trīsarpus gadu laikā. Tomēr minētās lappuses ir tikai aisberga redzamā daļa — neredzamo daļu veido aptuveni 50 ziņojumi un informatīvie pārskati, ko EVA sagatavo katru gadu.SOER 2020ir apkopots viss pēdējos piecos gados paveiktais kopš iepriekšējāSOERpublicēšanas 2015. gadā.SOER 2020pamatā ir gandrīz 300 ziņojumi un informatīvie pārskati, kuriem par pamatu arī ir izmantoti rādītāji un citi (tīmeklī balstīti) produkti.

SOER 2020ziņojums tika sākts ar ļoti iteratīvu un integrētu pieeju, lai nostiprinātu tematu savstarpējās saiknes analīzi. Novērtējumā arī ietvertas aptuveni 100 lappuses ar atsaucēm, kas uzskatāmi pierāda, ka mēs savus apgalvojumus pamatojam ar zinātniskiem pierādījumiem.

Atsauces vienmēr ir bijusi būtiska daļa visosSOER, arī kad runa ir par zinātnisko precizitāti formulējumos un pārskatīšanas procesā. Sagatavojot šo ziņojumu, mēs veltījām īpaši daudz laika, lai uzlabotu pieeju attiecībā uz kvalitātes un nenoteiktības aspektu novērtēšanu un paziņošanu. Tas ir atspoguļots visā ziņojumā, arī precīzās kopsavilkuma tabulās, kurās lasītāji var atrast informāciju par iepriekšējām tendencēm un perspektīvām, kā arī par pierādījumu pamatīgumu, ekspertu atzinumu izmantošanas apmēru un būtiskākajām datu un informācijas nepilnībām.

Kāda būs turpmākā rīcība?

Mēs jau redzam nākamos soļus, joSOER 2020tiek izmantots darbā ar Eiropas zaļo kursu. Turklāt nākamgad mēs sagatavosim turpmāku ziņojumu, kurā būs aktualizētas dažasSOER 2020daļas. Piemēram, tajā būs iekļauts jauns bioloģiskās daudzveidības un dabas novērtējums, par pamatu izmantojot jaunāko 2013.–2018. gada ziņojumu, kas sagatavots saskaņā ar Putnu direktīvu un Dzīvotņu direktīvu. Tāds ir turpmākā ziņojuma mērķis, tostarp arī pierādīt, kā ar zināšanām var atbalstīt darbības, lai virzītos uz prioritātēm, kas izriet no Eiropas zaļā kursa.

Šī pieeja arī palīdzēs gatavotiesSOER 2025. Mēs plānojam saglabātSOER 2020pamatstruktūru ar tematiskiem un nozaru novērtējumiem, ko papildinās uz sistēmām un risinājumiem vērsta perspektīva, kas kļūst arvien svarīgāka.

Tobias Lungs

EVA SOER koordinācijas un novērtēšanas eksperts

Redaktora sleja publicēta EVA biļetena Nr. 04/2019 2019. gada decembra izdevumā.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumentu darbības