seuraava
edellinen
kohdat

Uutiset

Suuntauksia ja ennusteita: EU:n päästöt lisääntyneet jonkin verran pandemian jälkeisen elpymisen ja energiakriisin myötä

Vaihda kieli
Uutiset Julkaistu 24.11.2022 Viimeksi muokattu 03.08.2023
4 min read
Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) tänään julkaiseman viimeisimmän Trends and Projections kertomuksen mukaan kasvihuonekaasupäästöt ja energiankulutus kasvoivat vuonna 2021, mikä johtui pääasiassa pandemian jälkeisestä elpymisestä Euroopassa. Useimmat EU:n jäsenvaltiot saavuttivat menestyksekkäästi EU:n vuoden 2020 ilmasto- ja energiatavoitteet ja siirtävät nyt katseensa kohti ilmastoneutraaliuden tavoitteita, samalla kun ne käsittelevät meneillään olevaa energiahuollon kriisiä. Jotta vuoden 2030 kunnianhimoiset ilmasto- ja energiatavoitteet voidaan saavuttaa, on uusiutuvan energian käyttöönoton lisäännyttävä sekä energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähennyttävä vuosittain yli kaksinkertaista vauhtia verrattuna aiempaan kehitykseen.

Energian säästäminen ja uusiutuvien energialähteiden tukeminen ovat ratkaisevan tärkeitä toimia paitsi nykyisen energiakriisin ratkaisemiseksi myös ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi

Kasvihuonekaasupäästöt vähenivät Euroopassa pitkään, mutta Euroopan ympäristökeskuksen Trends and Projections in Europe 2022 -kertomuksen tietojen mukaan talouden elpyminen covid-19-sulkutoimien jälkeen on kuitenkin johtanut päästöjen lisääntymiseen erityisesti liikenteen, teollisuuden ja energiahuollon aloilla. Energiakriisin uhka ja erityisesti kaasun korkea hinta saivat energiahuoltoalalla aikaan osittaisen siirtymän hiili-intensiivisempien energiapolttoaineiden käyttöön, samalla kun viime vuosien voimakas kasvu uusiutuvan energian käytössä hidastui vuonna 2021. Tämän kehityksen torjumiseksi on ratkaisevan tärkeää, että tämän päivän energiainfrastruktuuria koskevissa päätöksissä otetaan huomioon tulevaisuuden ilmastoneutraaliustavoite, jotta vältetään hiililukkiutumavaikutukset.

”Tulevien kuukausien ja vuosien aikana tarvitaan merkittäviä toimia sen varmistamiseksi, että EU:n jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön kunnianhimoisia päästövähennyssuunnitelmia EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Vaikka tänä talvena tarvitaan lyhyen aikavälin toimenpiteitä energiansaannin turvaamiseksi, nämä investoinnit eivät saisi sitoa Eurooppaa useiden vuosien riippuvuuteen fossiilisista polttoaineista. Energian säästäminen ja uusiutuvien energialähteiden tukeminen ovat ratkaisevan tärkeitä toimia paitsi nykyisen energiakriisin ratkaisemiseksi myös ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi”, EEA:n pääjohtaja Hans Bruyninckx toteaa.

 

Päästöt lisääntyvät, energiankulutus kasvaa

EU:n jäsenvaltioiden toimittamien alustavien tietojen mukaan kasvihuonekaasupäästöt lisääntyivät 5 prosenttia vuonna 2021 vuoteen 2020 verrattuna. Lukemaan sisältyvät kansainvälisen ilmaliikenteen päästöt. Päästöt ovat kuitenkin edelleen selvästi alle covid-19-pandemiaa edeltäneen vuoden 2019 tason.

Arvioiden mukaan primäärienergian kulutus kasvoi vuonna 2021 6 prosenttia ja loppuenergian kulutus 5 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Primäärienergian kulutuksella mitataan energian kysyntää, kun taas loppuenergian kulutuksella tarkoitetaan määrää, jonka loppukäyttäjät todellisuudessa käyttävät. Tämä energiankäytön kasvu johtuu suurelta osin talouden elpymisestä. Vuonna 2021 energian hintojen nousun vaikutus vuotuisiin kulutuslukuihin ei ollut vielä ilmeinen, mutta sen odotetaan olevan selkeämmin nähtävissä vuonna 2022.

Alustavat tiedot viittaavat siihen, että uusiutuvien energialähteiden osuus Euroopan kokonaiskulutuksesta oli 22 prosenttia vuonna 2021, mikä osoittaa viime vuosien muutoin vahvan kasvun hetkellisesti pysähtyneen. Tämä selittyy sillä, että tuulivoiman ja vesivoiman osuus väheni vuonna 2021 samalla kun energiankulutus lisääntyi.

 

Ensi vuosi on vuoden 2030 tavoitteiden saavuttamisen kannalta ratkaiseva

Tulevina vuosina on toteutettava merkittäviä päästövähennyksiä, jotta ilmastoneutraalius voidaan saavuttaa pitkällä aikavälillä. Vuodelle 2030 asetettua vähennystavoitetta nostettiin eurooppalaisella ilmastolailla: nykyisenä tavoitteena on kasvihuonekaasujen nettopäästöjen vähentäminen vähintään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Tällä hetkellä Euroopan parlamentti ja jäsenmaat neuvottelevat kattavasta 55-valmiuspaketista ottaen samalla huomioon vuonna 2022 ehdotetun RePowerEU-suunnitelman.

Jotta kasvihuonekaasujen nettopäästöjen 55 prosentin vähennystavoite voitaisiin saavuttaa vuoteen 2030 mennessä, päästöjä olisi vähennettävä keskimäärin 134 miljoonaa hiilidioksiditonnia (MtCO2-ekv) vuodessa vuoden 2021 arvioidusta tasosta. Tämä on yli kaksi kertaa niin paljon kuin vuotuinen vähennys oli keskimäärin vuosina 1990–2020. Toimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on tehostettava merkittävästi kaikilla aloilla. Lisäksi hiilidioksidin poistamista on lisättävä maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsätalouden avulla, jotta vallalla oleva hiilinielujen väheneminen voitaisiin kääntää päinvastaiseen suuntaan EU:ssa.

Samaan aikaan energiankäytön pitäisi vähentyä huomattavasti tulevina vuosina: REPowerEU:n yhteydessä ehdotettu vuoden 2030 energiansäästötavoite edellyttää, että vuosina 2022–2030 energiaa säästetään enemmän kuin kaksinkertaisesti nykyiseen verrattuna. Sama pätee uusiutuvan energian käyttöön. Vuodesta 2005 lähtien uusiutuvan energian osuus Euroopan energian kokonaisloppukulutuksesta on kasvanut keskimäärin 0,8 prosenttiyksikköä joka vuosi. Vuotuinen määrä olisi nostettava 2,5 prosenttiyksikköön vuoteen 2030 saakka, jotta REPowerEU-ehdotuksessa ehdotettu uusiutuvan energiankäytön 45 prosentin korotettu tavoite voitaisiin saavuttaa.

Jäsenvaltioiden tasolla on jo nähty huomattavaa edistystä, mutta nykyiset politiikat ja toimenpiteet eivät riitä uusien kunnianhimoisten ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseen. Jäsenvaltiot toimittavat vuoden 2023 puoliväliin mennessä luonnokset kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmiensa päivityksistä. Tämä antaa niille mahdollisuuden tehostaa toimenpiteitään ja laatia vuoteen 2030 ulottuvaa kautta varten suunnitelmia, joissa otetaan huomioon EU:n uudet tavoitteet sekä ilmastoneutraaliustavoite.

 

EEA’s climate and energy package:

Updated climate and energy indicators:

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage