Ефективно използване на ресурсите и отпадъците

Смяна на език
Страница Последна промяна 10-03-2017
Глобалните екологични проблеми, пред които сме изправени днес, до голяма степен са резултат на свръхексплоатацията от страна на човека на природните ресурси, включително (изкопаеми) горива, минерали, вода, почви и биоразнообразие. Става все по-ясно, че преобладаващият в Европа модел на икономическо развитие – основан на интензивно потребление на ресурси, генериране на отпадъци и замърсяване – не може да бъде поддържан в дългосрочен план. Днес Европейският съюз (ЕС) е силно зависим от вноса и ние се нуждаем от площ, два пъти по-голяма от общата площ на ЕС, за да посрещнем потребностите си от ресурси. Много от ресурсите се използват само за кратко или биват загубени за икономиката чрез депониране или рециклиране в материал с по-ниско качество. Това се отразява не само на околната среда, но и на нашата икономическа конкурентоспособност. Решението на проблема е очевидно, но не е просто: постигане на икономически растеж с по-малко природни ресурси или с други думи – постигане на повече с по-малко. Ето защо повишаването на ефективността при използване на ресурсите е ключов елемент от дългосрочната екологична политика, както се посочва в стратегически документи като Седмата програма за действие за околната среда (7-ма ПДОС), Пътната карта на ЕС за ефективно използване на ресурсите в Европа и Плана за действие на ЕС за кръговата икономика.

Въведение

Икономиката на Европа зависи от непрекъснат поток на природни ресурси и материали, включително вода, земеделска продукция, дървесина, метали, минерали и енергийни носители, като значителна част от тези материали се осигурява от внос. С нарастването на глобалната конкуренция за природни ресурси тази зависимост все повече се превръща в източник на уязвимост.

Много природни ресурси са неравномерно разпределени по света, поради което достъпът до тях и цените им са нестабилни и така се увеличава потенциалът за конфликти. Несигурните и нестабилни цени могат да нарушат и функционирането на секторите, които зависят от тези ресурси, принуждавайки фирмите да съкращават персонал, да отлагат инвестиции или да прекратят предлагането на стоки и услуги.

Същевременно бързият ръст на добива и експлоатацията на природни ресурси води до широк набор от отрицателни въздействия върху околната среда в Европа и отвъд границите ѝ. Замърсяването на въздуха, водите и почвите, увеличаването на киселинността на екосистемите, загубата на биоразнообразие, изменението на климата и генерирането на отпадъци поставят в риск непосредственото, средносрочното и дългосрочното икономическо и социално благосъстояние.

Увеличаване на ефективното използване на ресурсите е от съществено значение за поддържане на социално-икономическия напредък в един свят, в който ресурсите и капацитетът на екосистемите са ограничени, но това не е достатъчно. Все пак повишаването на ефективността на използването на ресурсите е само признак, че производството расте по-бързо от употребата на ресурси и емисии. То не гарантира абсолютно намаляване на въздействията върху околната среда до нива, които в дългосрочен план могат да бъдат поддържани в Европа и в света.

Ето защо е необходимо при оценката на устойчивостта на европейските системи за производство и потребление да се отиде отвъд измерването на това дали производството се увеличава по-бързо от потреблението на ресурси и свързаните с него въздействия („относително прекъсване на връзката“). По-скоро е необходимо да се прецени дали са налице признаци на „абсолютно прекъсване на връзката“ – увеличаване на производството при намаляване на потреблението на ресурси.

В допълнение към оценката на връзката между потреблението на ресурси и икономическата производителност е също така важно да се оцени дали намаляват въздействията върху околната среда, произтичащи от използването на ресурси от обществото („прекъсване на връзката с въздействието“).

 

Политики на ЕС в тази сфера

Седмата ПДОС посочва засилването на ефективното използване на ресурсите като една от своите три ключови цели за постигане на визията за 2050 година „да живеем добре в пределите на нашата планета“:

  • опазване, съхранение и увеличаване на природния капитал на Съюза;
  • превръщане на Съюза в ефективна, от гледна точка на използването на ресурсите, зелена и конкурентоспособна нисковъглеродна икономика;
  • закрила на гражданите на Съюза от свързани с околната среда въздействия и рискове за здравето и благосъстоянието им.

Тези цели наистина са тясно свързани и за тях се прилагат различни, но свързани рамки на политиката, каквито са Пътната карта на ЕС за ефективно използване на ресурсите в Европа и Пътната карта за постигане на икономика с ниска въглеродна интензивност.

Друга група политики има за цел отместване от линейния модел на растеж „вземи-направи-консумирай-депонирай“ към кръгов модел, който разчита на поддържането на полезността на продуктите, компонентите и материалите и запазването на стойността им в икономиката. Както се отбелязва в Плана за действие на ЕС за кръговата икономика, това ще изисква промени във веригите за доставка, включително в продуктовия дизайн, бизнес моделите, начина на потребление и предотвратяването и управлението на отпадъците. Законодателството на ЕС в областта на отпадъците е една от главните движещи сили на политиката.

 

Дейности на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС)

ЕАОС анализира статистиката за материалните потоци и отпадъците и извежда свързани с тях показатели и оценки. Напредъкът в прилагането на политиките се анализира в три паралелни отчетни серии за управление на отпадъците, предотвратяване на отпадъците и ефективно използване на ресурсите. Всеобхватна представа дават годишните доклади за кръговата икономика и документите, допринасящи за интегрираните оценки, какъвто е синтезиращият доклад на ЕАОС „Околната среда в Европа – състояние и перспективи 2020“ (ДСПОС 2020).

Редовно се изготвят специални анализи на отделни аспекти от политиката за ефективно използване на ресурсите – например концепции за наблюдение, екологични цели, пазарни инструменти и други стратегии за намеса.

Взаимодействието със заинтересованите страни и изграждането на капацитет във връзка с тези оценки са важен елемент от работата, като се провеждат редовни срещи на EIONET (Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда) и семинари с националните референтни центрове на тема отпадъци, ефективна от гледна точка на използването на ресурсите икономика и околна среда.

 

Перспективи

В момента усилията са насочени главно към подобряване на базата от данни за ефективното използване на ресурсите, кръговата икономика и отпадъците. Предвижда се принос за ДСПОС 2020, с акцент върху тематичната информация (отпадъци и използване на ресурсите), както и систематичен анализ на прехода към кръгова икономика.  

Geographic coverage

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100