Efektivita využívání zdrojů a odpady

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 10.03.2017
Celosvětové problémy v oblasti životního prostředí, s nimiž se dnes potýkáme, jsou do velké míry důsledkem toho, že nadměrně využíváme přírodní zdroje, včetně (fosilních) paliv, nerostů, vody, půdy a přírodního kapitálu. Je čím dál jasnější, že model hospodářského rozvoje, který v Evropě převládá a který je založen na intenzivním využívání zdrojů, vzniku odpadů a znečištění, není dlouhodobě udržitelný. Dnes je Evropská unie do značné míry odkázána na dovoz a k pokrytí naší poptávky po přírodních zdrojích je zapotřebí oblast o dvojnásobné rozloze EU. Velké množství uvedených zdrojů se používá pouze krátkodobě nebo o ně hospodářství přichází na skládkách, případně je opětovně využívá, což je ovšem spojeno se snížením jejich hodnoty a kvality (tzv. downcycling). To ovlivňuje nejen životní prostředí, ale také naši hospodářskou konkurenceschopnost. Řešení je zřejmé, nikoli však jednoduché: dosahovat hospodářského růstu a spotřebovávat při tom menší množství přírodních zdrojů, jinými slovy udělat více s méně zdroji. Hospodárnější využívání zdrojů je tudíž ústředním prvkem dlouhodobé politiky v oblasti životního prostředí, jak je patrné ze strategických dokumentů, jako je 7. akční program pro životní prostředí, plán EU pro Evropu účinněji využívající zdroje a akční plán EU pro oběhové hospodářství.

Úvod

Evropské hospodářství je závislé na nepřetržitém přílivu přírodních zdrojů a materiálů, včetně vody, plodin, dřeva, kovů, nerostů a zdrojů energie, přičemž značná část těchto materiálů se dováží. Tato závislost by mohla vést k čím dál větší zranitelnosti Evropy, jelikož světová poptávka po přírodních zdrojích roste.

Přírodní zdroje jsou na světě rozmístěny nerovnoměrně. V důsledku toho je jejich dostupnost omezená a ceny nestabilní, což zvyšuje riziko konfliktu. Nepředvídatelné a nestabilní ceny mohou mít také negativní dopad na odvětví, která na těchto zdrojích závisejí. Podniky mohou být nuceny propouštět zaměstnance, odkládat investice nebo přestat poskytovat některé výrobky či služby.

Rychlý nárůst těžby a využívání přírodních zdrojů zároveň provází celá řada nepříznivých dopadů na životní prostředí v Evropě i ve světě. Znečištění ovzduší, vody a půdy, acidifikace ekosystémů, úbytek biologické rozmanitosti, změna klimatu a vznik odpadů ohrožují hospodářskou a sociální prosperitu bezprostředně i ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Efektivní využívání zdrojů je nezbytné k udržení socioekonomického pokroku ve světě, kde zdroje i kapacita ekosystémů jsou omezené, samo o sobě však nestačí. Zvyšování efektivity využívání zdrojů je pouze projevem toho, že produkce roste více než využívání zdrojů a emise. Nezaručí absolutní snížení zátěží životního prostředí do takové míry, aby to bylo pro Evropu a svět dlouhodobě udržitelné.

Při posuzování udržitelnosti evropských systémů produkce a spotřeby je proto nezbytné posunout se nad rámec pouhého hodnocení, zda produkce roste rychleji než využívání zdrojů a související zátěž životního prostředí (tzv. „relativní decoupling“). Spíše je třeba posoudit možnosti dosažení tzv.  „absolutního decouplingu“, při kterém roste produkce, zatímco využívání zdrojů klesá.

Kromě posouzení souvislostí mezi využíváním zdrojů a výkonem hospodářství je důležité také vyhodnotit, zda-li se zmenšuje dopad využívání zdrojů na životní prostředí (tzv. decoupling dopadu“).

 

Strategie EU v této oblasti

7. akční program pro životní prostředí označuje účinnější využívání zdrojů jako jeden ze svých tří hlavních cílů pro splnění vize pro rok 2050 – „spokojeného života v mezích naší planety“:

  • chránit, zachovávat a rozvíjet přírodní bohatství Unie,
  • změnit Unii v zelené a konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství účinně využívající zdroje,
  • chránit občany Unie před environmentálními zátěžemi a riziky ovlivňujícími jejich zdraví a dobré životní podmínky.

 

Tyto cíle jsou úzce propojeny a podléhají různým, avšak souvisejícím politickým rámcům, jako je plán pro Evropu účinněji využívající zdroje a plán přechodu na nízkouhlíkové hospodářství.

Další skupina strategií usiluje o posun od lineárního vzorce růstu „vzít-vyrobit-spotřebovat-vyhodit“ k oběhovému modelu, který je založený na zachování užitkovosti produktů, komponentů a materiálů a jejich hodnoty v hospodářství. Jak uvádí akční plán EU pro oběhové hospodářství, bude to vyžadovat změny v dodavatelských řetězcích i změny v oblasti produktového designu, obchodních modelů, chování spotřebitelů a předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi. Právní předpisy EU o odpadech naplňování těchto cílů významně podpoří.

 

Činnosti agentury EEA

Agentura EEA analyzuje materiálové toky a statistiky týkající se odpadů a vypracovává související indikátory a hodnocení. Dosažený vývoj je hodnocen ve třech souběžných sériích zpráv o nakládání s odpady, předcházení vzniku odpadů a účinném využívání zdrojů. Celkový pohled nabízejí výroční zprávy o oběhovém hospodářství a příspěvky do integrovaných hodnocení, jako je dokument agentury EEA s názvem Evropské životní prostředí, stav a výhled 2020 (SOER 2020).

Agentura EEA pravidelně provádí specifické analýzy vybraných aspektů politiky efektivního využívání zdrojů, jako jsou koncepce sledování této problematiky, environmentální cíle, tržní nástroje a další intervenční strategie.

Důležitou součástí této práce je spolupráce se zainteresovanými subjekty a budování kapacit, jakož i pravidelná jednání a semináře sítě EIONET s národními referenčními centry o odpadech, ekonomice účinně využívající zdroje a životním prostředí.

 

Výhled

V současnosti je činnost agentury zaměřena zejména na zlepšování základny podkladových dat o účinném využívání zdrojů, oběhovém hospodářství a odpadech. Očekávají se příspěvky do zprávy SOER 2020, přičemž důraz je kladen na informace k jednotlivým tématům (odpady a využívání zdrojů) i systémovou analýzu přechodu na oběhové hospodářství.

Geographic coverage

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100