следващ
предишен
елементи

Накратко за инструментите на политиката

Смяна на език
Страница Последна промяна 05-05-2022
1 min read
Политиките имат ключова роля при определяне и подобряване на състоянието на нашата околна среда. Европейските политики в областта на околната среда претърпяха съществено развитие след приемането през 1973 г. на първата програма за действие за околната среда. Оттогава са приети стотици правни актове за решаване на проблемите на околната среда.

При първоначалното разработване на европейските политики в областта на околната среда много от политическите инструменти поставяха ударението върху специфични проблеми на околната среда. Тъй като нито един отделен политически инструмент не може да даде решения на всички проблеми,спектърът на политиките беше постепенно разширяван с оглед решаването на все по-сложни проблеми, свързани с околната среда и здравето. Днес в много от политическите мерки в областта на околната среда се съчетават:

  • традиционни регулаторни подходи, наричани понякога „мерки за управление и контрол“ (напр. стандарти за емисии, забрани на токсични вещества и инструменти за териториално планиране);
  • пазарни инструменти (напр. екологични данъци и търговия с емисии на парникови газове);
  • повишаване на осведомеността (включително напр. етикети за енергийна ефективност и комуникационни кампании).

Последната програма на ЕС за действие за околната среда, 7-та ПДОС, предоставя интегрирана рамка за тези политически мерки. В нея е формулирана дългосрочната амбиция „да живеем добре в пределите ограниченията на нашата планета“.

Оценка на политиките в областта на околната среда — кои от тях са ефективни и как го постигат

Намираме се някъде по средата на пътя между изходната точка на политиките на европейско равнище в областта на околната среда от началото на 70-те години на миналото столетие и целта за 2050 г. за постигане на устойчивост, формулирана в 7-та ПДОС. Европейската политика в областта на околната среда се утвърди като една от най-силните в света. Нашата околна среда би изглеждала твърде различна без нея, както показва последната оценка на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) „Европейската околна среда — състояние и прогноза за 2020 г.“. При подобни оценки могат да се зададат въпроси, например „кое е ефективно?“, „как се постига това?“, „на каква цена?“ и „какви са предпоставките за тази ефективност?“, с оглед да бъде подобрена политиката в областта на околната среда, нейното осъществяване и разработване. Извършването на оценка на политиката помага да се намерят отговори на тези въпроси.

По принцип оценките се извършват по различни критерии за оценка. При тези критерии ударението често се поставя върху адекватността на политиките, тяхната ефективност и ефикасност, както и съгласуваността им, но също и върху добавената стойност на политиките на европейско, национално или местно равнище. В последно време адекватността на тези критерии се потвърждава в рамките на инициативата на ЕС за подобряване на регулирането, известна още като инициатива „По-добро регулиране“. Има на разположение набор от инструменти и методи за оценка на политиките в областта на околната среда по тези критерии, като например сборника с данни EVALSED на Европейската комисия Evalsed sourcebook.

Приносът на ЕАОС за оценката на политиката в областта на околната среда

ЕАОС предоставя информация в областта на околната среда за лицата, вземащи политически решения, и широката общественост и дава свой принос за оценката на политиката в тази област. Поставяйки първоначално ударението върху ефикасността на политиките (например в проекта отчитане на мерките в областта на околната среда), дейността на ЕАОС претърпя развитие, като сега акцентът се поставя също така върху:

  • методологиите за оценка с оглед на по-нататъшното подобряване на нашето разбиране за връзката между политиките и измененията на състоянието на европейската околна среда;
  • въздействието на политиките върху конкретни системи, например върху мобилността, с оглед на по-добро разбиране и оценка на начина, по който политиките могат да допринесат за прехода към по-устойчиво общество в Европа;
  • включването на политиките в областта на околната среда в други области на политиката (например общата политика в областта на рибарството).

Публикации на ЕАОС с принос за оценката на политиките в областта на околната среда могат да се намерят тук.

Препратки:

Permalinks

Geographic coverage

Действия към документ