следващ
предишен
елементи

Ефективно използване на ресурсите и отпадъците

Смяна на език
Страница Последна промяна 17-06-2019
1 min read
Глобалните проблеми на околната среда, пред които сме изправени днес, до голяма степен са в резултат на свръхексплоатацията от страна на човека на природните ресурси, включително (изкопаеми) горива, минерали, вода, почви и биоразнообразие. Все повече става ясно, че преобладаващият в Европа модел на икономическо развитие — основан на интензивно потребление на ресурси, генериране на отпадъци и замърсяване — не може да се поддържа в дългосрочен план. Понастоящем Европейският съюз (ЕС) е силно зависим от вноса. Много от ресурсите се използват само за кратко време или не се оползотворяват в икономиката, тъй като се озовават в сметища или се рециклират в материали с по-ниско качество (което включва намаляване на качеството по време на операциите по възстановяване).

Въведение

Икономиката на Европа зависи от непрекъснат поток от природни ресурси и материали, включително вода, посевни култури, дървесина, метали, минерали и енергийни носители. Значителна част от тези материали се осигурява от внос. С нарастването на глобалната конкуренция за природни ресурси тази зависимост все повече се превръща в слабо място.

През последните години на високо равнище се прилага концепцията за кръговата икономика и свързаните с нея политики за решаване на въпросите относно използването на ресурсите, производството, потреблението и отпадъците. Целта на тази концепция е да се затвори цикълът на живот на материалите, като се запази възможно най-дълго стойността на продуктите, материалите и ресурсите в икономиката. Така ефективно се намалява генерирането на отпадъци и използването на първични материали, а с това се намаляват и свързаните видове натиск.

Използването на ресурсите и генерирането и третирането на отпадъци водят до значителен натиск върху околната среда по време на етапите на добив, производство, употреба и излизане от употреба. Целите на политиката в областта на околната среда включват намаляване на количеството на материалите, използвани в икономиката, подобряване на ефективността на ресурсите, намаляване на генерирането на отпадъци и превръщането на отпадъците в ресурси. 

През последното десетилетие използването на ресурсите в Европа е намаляло. До голяма степен това е свързано с тенденциите в икономическия растеж и структурните промени в икономиката, настъпили след финансовата криза. Понастоящем използването и ефективността на ресурсите се различават значително в отделните държави, а поради световната търговия някои от свързаните с тях видове натиск се осъществяват извън границите на Европа.

През последните години вниманието е насочено към сигурността на доставките на жизненоважни суровини. При все това предотвратяването на отпадъците и управлението им е основна част на кръговата икономика.

В Европа все още се генерира голямо количество отпадъци, въпреки че нарастването при генерирането на отпадъци е спряло и тенденцията е генерирането на отпадъци да се отдели от икономическото развитие. Същевременно отпадъците все повече се възприемат като ценен ресурс за европейската икономика. Делът на рециклираните отпадъци бавно се увеличава, а количеството на отпадъците, които постъпват в депата, намалява. Запазват се обаче значителни разлики в резултатите на отделните държави.

Ключов фактор за по-доброто управление на отпадъците е цялостното законодателство на ЕС в областта на отпадъците.

 

Политики на ЕС

 В Седмата ПДОС се посочва, че подобрената ефективност на ресурсите е една от трите ключови цели на програмата за постигане на визията за 2050 г. „Да живеем добре в пределите на нашата планета“:

  • опазване, съхранение и увеличаване на природния капитал на Съюза;
  • превръщане на Съюза в ефективно използваща ресурсите, зелена и конкурентоспособна нисковъглеродна икономика;
  • закрила на гражданите на Съюза от свързани с околната среда въздействия и рискове за здравето и благосъстоянието им.

 

Широките цели на Седмата ПДОС се подкрепят от редица по-специфични инструменти на политиката. Ефективността на ресурсите, отпадъците и вторичните ресурси са ключови елементи на т.нар. политика за кръгова икономика. В Плана за действие на ЕС за кръговата икономика е заложена конкретна и амбициозна програма за действие, включваща мерки за целия цикъл.

Към различните елементи на парадигмата на кръговата икономика са насочени конкретни политики. Относно ефективността на ресурсите са включени Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа и Пътна карта за преминаване към икономика с ниска въглеродна интензивност.

Друга група политики има за цел преминаване от линейния модел на растеж „вземи — направи — консумирай — изхвърли“ към кръгов модел, който разчита на поддържането на полезността на продуктите, компонентите и материалите и запазването на стойността им в икономиката. Както се отбелязва в Плана за действие на ЕС за кръговата икономика, това ще изисква промени във веригите за доставка, включително в продуктовия дизайн, бизнес моделите, избора на потребление и предотвратяването и управлението на отпадъците.

Законодателството на ЕС в областта на отпадъците е една от главните движещи сили на политиката на ЕС относно отпадъците. През 2018 г. бяха преразгледани основни директиви на ЕС относно отпадъците. Това са Рамковата директива за отпадъците, Директивата относно опаковките и отпадъците от опаковки, Директивата относно депонирането на отпадъци, Директивата относно батерии и акумулатори, Директивата относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване и Директивата относно излезлите от употреба превозни средства.

С преразглеждането на тези директиви се засилва амбицията за засилване на рециклирането на битови отпадъци и отпадъци от опаковки за сметка на депонирането на битови отпадъци, което трябва да се намали още повече. До 2030 г. хранителните отпадъци следва да се намалят наполовина, а опасните отпадъци и биологичните отпадъци от домакинствата ще трябва да се събират разделно. Освен това в новите правила се предвижда по-широко използване на ефективни икономически инструменти, например режими на разширена отговорност на производителя.

 

Дейности на ЕАОС

ЕАОС постоянно инвестира в укрепването на базата от знания относно ефективността на ресурсите и кръговата икономика, включително в областта на отпадъците, както и изграждането на капацитет и прехвърлянето на опит в рамките на Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet).

ЕАОС анализира потоците от материали, както и данни и информация за отпадъците, и извежда свързани с тях показатели и оценки. Напредъкът в прилагането на политиките се анализира в три паралелни серии докладване относно предотвратяването на отпадъци и ефективността на ресурсите/кръговата икономика. Цялостна представа се получава от докладите за кръговата икономика и документите, съставящи интегрираните оценки, например поредицата Доклад на ЕАОС „Околната среда в Европа — състояние и перспективи (SOER).

Редовно се изготвят подробни анализи на избрани аспекти на ефективността на ресурсите и на политиките за кръгова икономика, като се разглеждат въпроси като мониторинг, цели, пазарни инструменти и други стратегии за намеса.

Взаимодействието със заинтересованите страни и изграждането на капацитет във връзка с тези оценки представляват важен елемент от работата, като се провеждат редовни срещи на Eionet и семинари с националните референтни центрове относно отпадъците, ефективността на ресурсите и кръговата икономика.

 

Перспективи

Понастоящем работата е насочена основно към подобряване на базата от данни за ефективното използване на ресурсите, кръговата икономика и отпадъците. Предвиждат се документи, които да се включат в поредицата SOER, като се наблегне на тематичната информация (отпадъци и използване на ресурсите), както и цялостен анализ на прехода към кръгова икономика. 

В преработените директиви на ЕАОС е възложена задачата да подпомага държавите — членки на ЕС, в прилагането на законодателството в областта на отпадъците. На всеки 2 години ЕАОС ще извършва преглед на програмите за предотвратяване на отпадъци, изготвени от страните, и ще оценява напредъка за предотвратяване на отпадъци и прехода към кръгова икономика.

Що се отнася да управлението на отпадъците, ЕАОС ще оказва подкрепа на Европейската комисия за оценяване на постигнатото от държавите — членки на ЕС, по отношение на новоопределените цели за рециклиране и депониране на битови отпадъци, както и за рециклиране на отпадъци от опаковки. Това ще допринесе за създаването на механизъм за „ранно предупреждение“.