ďalej
späť
body

Mestské prostredie

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 07. 05. 2021
This page was archived on 22. 02. 2017 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Európa je Úniou miest, približne 75 % populácie EÚ si ako svoje bydlisko vybralo mestské oblasti. Vplyv urbanizácie však presahuje hranice miest. Európania prijali mestský životný štýl a využívajú výdobytky mesta, ako sú služby v oblasti kultúry, vzdelávania alebo zdravotníctva. Mestá sú síce motormi hospodárstva Európy a tvorcami jej blaha, sú však veľmi závislé od mimomestských oblastí, keď chcú uspokojiť svoj dopyt po zdrojoch, ako sú energia, voda, potraviny, a zbaviť sa odpadu a emisií.

Urbanizácia v Európe je pretrvávajúci fenomén, pokiaľ ide o rozširovanie mestských pozemkov a zvyšovanie podielu populácie. Rast miest má v Európe síce mnoho foriem, ale hranice medzi mestom a vidiekom sú čoraz nejasnejšie. Prímestské oblasti rastú v súčasnosti omnoho rýchlejšie ako tradičné centrálne mestá. Projekt vzťahov vo využívaní prímestskej pôdy (PLUREL) bol vytvorený s cieľom vypracovať nové stratégie a nástroje na plánovanie a predpovedanie, ktoré sú nevyhnutné na rozvoj udržateľných vzťahov vo využívaní vidieckej a mestskej pôdy.

Environmentálne problémy a príležitosti, ktoré poskytuje urbanizácia, sú úzko spojené. Mnohé mestá bojujú so sociálnymi, hospodárskymi a environmentálnymi problémami, ktoré vyplývajú zo záťaží, ako sú preľudnenie alebo úbytok obyvateľstva, sociálna nerovnosť, znečistenie a doprava. Na druhej strane blízkosť ľudí, podnikov a služieb poskytuje príležitostí na vybudovanie Európy efektívnejšie využívajúcej zdroje. Hustota obyvateľstva v mestách znamená kratšie cesty do práce a k službám a viac chodenia, bicyklovania a využívania mestskej dopravy, pričom byty vo viacrodinných domoch alebo blokoch si vyžadujú menej kúrenia a menej zastavanej plochy na osobu. V dôsledku toho mestskí obyvatelia spotrebúvajú priemerne menej energie a zaberajú menej pôdy na osobu ako obyvatelia vidieka.

Nájdenie rovnováhy medzi hustotou a ucelenosťou na jednej strane a kvalitou života v zdravom mestskom prostredí na druhej strane predstavuje pre európske mestské oblasti hlavnú výzvu.

Politiky EÚ

Mestá sú dôležité pre celú Európu. Európska politika musí mestám umožniť spravovať svoje oblasti udržateľným spôsobom. Udržateľné mestá predstavujú základ na dosiahnutie efektívneho využívania zdrojov v Európe, čo je dôležitý cieľ stratégie Európa 2020.

Integrácia politík medzi európskou a miestnou úrovňou a nové formy riadenia sú nevyhnutné na čo najlepšie využitie urbanizácie. Iniciatívy Európskej komisie ako cena Európske zelené mesto alebo Dohovor primátorov a starostov, v rámci ktorých mestá dobrovoľne spolupracujú s EÚ, vyjadrujú tento nový smer v politike. Uplatňujú Tematickú stratégiu pre životné prostredie v mestách a dopĺňajú politiky EÚ zamerané priamo na mestá, ako napríklad smernice o kvalite ovzdušia, environmentálnom hlukukomunálnych odpadových vodách, alebo nepriamo ako smernica o povodniach.

Tieto politiky tvoria takzvanú mestskú agendu Európy, ktorá zahŕňa aj mestské politiky EÚ v ostatných oblastiach, ako napríklad Chartu z Lipska o trvalej udržateľnosti európskych miest, mestský rozmer v kohéznej politike alebo akčný plán mestskej mobility.

Činnosti agentúry EEA

Agentúra EEA pravidelne hodnotí mestské prostredie v Európe: trendy v zaberaní pôdy, spotrebe a environmentálnej kvalite, ako napríklad tematické hodnotenie životného prostredia v mestách v správe o stave životného prostredia z roku 2010. Cieľom agentúry EEA je začleniť mestské prostredie do širšieho rámca zabezpečovania kvality života v európskych mestách, čo súvisí so sociálno-hospodárskym a kultúrnym rozmerom.

Agentúra EEA vytvára a uchováva súbory celoeurópskych údajov o mestách, ako sú Urban Atlas, AirBase a Noise Observation and Information Service for Europe (Pozorovacia a informačná služba hluku v Európe – NOISE). Tieto súbory údajov sú spoločne so súbormi údajov o mestách z ostatných európskych organizácií dostupné na webovej platforme Integrované monitorovanie miest v Európe (IUME), kde agentúra EEA spolupracuje s ostatnými európskymi zúčastnenými stranami na zlepšení databázy o mestách.

Vyhliadky

Agentúra EEA sa vo svojich hodnoteniach posúva od hodnotenia jednotlivých mestských zložiek, ako sú využívanie mestskej pôdy alebo kvalita ovzdušia, smerom ku komplexnejšej koncepcii – mestský metabolizmus. Táto koncepcia umožňuje popis funkčností mestských oblastí a hodnotenie vplyvu mestských vzorcov a pretrvávajúcich procesov urbanizácie na životné prostredie. Tieto hodnotenia sú veľmi významné pre tvorcov politík, ktorí chcú výraznou mierou využiť potenciál efektívneho využívania zdrojov mestských oblastí pre Európu.

Permalinks

Geographic coverage

Akcie dokumentu