kitas
ankstesnis
punktai

Ateinančių penkerių metų veiklos planus išdėstėme Daugiametėje darbo programoje. Joje numatyta veikla sutelkta į dabartinius ir būsimus informacijos poreikius, siekiant daug plačiau panaudoti surenkamą informaciją apie aplinką. Šią programą papildo ir sukonkretina kasmetinės darbo programos ir Komunikacijos sistema. Metinėse ataskaitose aprašome, kas nuveikta atitinkamais metais.

EEA governance

Valdyba

EAA valdybą sudaro po vieną atstovą iš kiekvienos šalies narės, du Komisijos atstovai ir du Europos Parlamento skiriami mokslininkai. Valdyba tvirtina daugiametę darbo programą, metines darbo programas ir metines ataskaitas, skiria vykdantįjį direktorių ir mokslinio komiteto narius. 

Biuras

Biurą sudaro pirmininkas, jo pavaduotojai (ne daugiau kaip penki), vienas Komisijos atstovas ir vienas Europos Parlamento paskirtas narys. Biuras turi teisę priimti vykdomuosius sprendimus, užtikrinančius veiksmingą Agentūros veiklą nuo vieno valdybos posėdžio iki kito.

Vykdantysis direktorius

Vykdantysis direktorius atsiskaito valdybai už programų įgyvendinimą ir kasdienę EAA veiklą.

Hans Bruyninckx Europos aplinkos agentūros vykdomojo direktoriaus pareigas pradėjo eiti 2013 m. birželio 1 d. Jis gimė 1964 m. Belgijoje, Schoteno mieste. Dr. Bruyninckx studijavo politikos mokslus Antverpeno universitete ir Leveno katalikiškame universitete, kur įgijo tarptautinių santykių bakalauro ir magistro laipsnius. Leveno katalikiškame universitete jis taip pat baigė papildomą plėtros studijų programą.

Skaityti daugiau

Aukštesniųjų vadovų grupė

Aukštesniųjų vadovų grupę sudaro vykdomasis direktorius, vyresnysis patarėjas ir programų vadovai, kurie reguliariai rengia susitikimus kasdienei EAA veiklai aptarti.

Bendraudami su visuomene visi agentūros darbuotojai turi vadovautis Europos gero administracinio elgesio kodeksu. Taip pat parengtos Interesų konfliktų valdymo ir prevencijos politikos priemonės ir Kovos su sukčiavimu strategija.

Skaityti daugiau

Mokslinis komitetas

Mokslinis komitetas konsultuoja valdybą ir vykdantįjį direktorių.  Pagrindinės trys jo užduotys yra:

  • rengti nuomones dėl EAA daugiamečių ir metinių darbo programų;
  • konsultuoti vykdantįjį direktorių agentūros mokslinių darbuotojų įdarbinimo klausimais;
  • valdybai arba vykdančiajam direktoriui pareikalavus, teikti rekomendacijas ir (arba) nuomones įvairiais moksliniais klausimais, susijusiais su agentūros veikla.

Skaityti daugiau

Permalinks

Geographic coverage

Dokumento veiksmai