järgmine
eelmine
punktid
Press Release D source code Nelikümmend aastat investeeringuid on parandanud Euroopa suplusvee kvaliteeti — 2016-05-20
Euroopa Liit hakkas tegema jõupingutusi puhta ja tervisliku suplusvee tagamiseks juba nelikümmend aastat tagasi, kui anti välja esimene suplusvee direktiiv. Täna avaldatud iga-aastane suplusvee aruanne näitab, millist kasu on toonud õigusaktid, aastate jooksul veetaristusse tehtud investeeringud ja muud saastet vähendavad meetmed. Aruandest selgub, et suplusvee kvaliteet on pidevalt paranenud ning 2015. aastal vastas suplusvee kvaliteedi vähimnõuetele 96% Euroopa Liidus kontrollitud supluskohtadest.
Press Release Octet Stream Eurooplaste suplusvee kvaliteet on endiselt hea — 2015-05-13
2014. aastal kontrollitud Euroopa Liidu supluskohtades vastas vee kvaliteet 95% randade puhul miinimumnõuetele. 83% supluskohtades oli vee kvaliteet suurepärane, mis võrreldes 2013. aastaga on ligikaudu ühe protsendipunkti võrra parem tulemus.
Press Release Euroopa keskkond 2015: parem tulevik sõltub julgematest sammudest nii poliitikas, teadmistes, investeeringutes kui ka innovatsioonis — 2015-02-24
Euroopa keskkonna- ja kliimapoliitikad on toonud märkimisväärselt häid tulemusi, parandades keskkonda ja elukvaliteeti, samal ajal soodustades innovatsiooni, töökohtade loomist ja majanduskasvu. Hoolimata sellest seisab Euroopa silmitsi endiselt terve rea keskkonnaalaste väljakutsetega. Nendega tegelemine nõuab keskkonnaprobleemide algpõhjustes - praegustes tootmis- ja tarbimissüsteemides, põhjalikke muudatusi.
Press Release Octet Stream Vee kvaliteet on enamikus Euroopa supluskohtades väga hea — 2014-05-23
Vesi Euroopa supelrandades, jõgedes ja järvedes oli 2013. aastal üldiselt hea kvaliteediga ning üle 95% supluskohtadest vastas miinimumnõuetele. Andmetest nähtub, et suplusvee kvaliteet oli rannikul veidi parem kui sisemaal.
Press Release Troff document Euroopa suplusvee kvaliteet paraneb jätkuvalt — 2013-05-21
Euroopa Keskkonnaameti iga-aastasest aruandest suplusvee kvaliteedi kohta ilmneb, et 94% Euroopa Liidu supluskohtade veest vastab vee kvaliteedi miinimumnõuetele. Väga hea on 78% supluskohtade vee kvaliteet ning võrreldes eelmise aastaga on paranenud ligikaudu 2% ujumiskohtade vee miinimumnõuetele vastavuse tulemus.
Press Release Liiklussaaste ohustab tervist endiselt mitmel pool Euroopas — 2012-11-26
Transpordist tuleb ohtlikult suur hulk õhusaasteaineid ja neljandik kasvuhoonegaaside heitest Euroopas. Euroopa Keskkonnameti viimase aruande kohaselt on paljusid transpordist tingitud keskkonnaprobleeme võimalik lahendada seeläbi, et suurendatakse jõupingutusi ELi uute eesmärkide saavutamiseks.
Press Release D source code Kogu Euroopas üha enam ilmnevad kliimamuutused kinnitavad vajadust kiirete kohanemismeetmete järele — 2012-11-20
Kliimamuutused mõjutavad kõiki Euroopa piirkondi, avaldades laialdast mõju ühiskonnale ja keskkonnale. Täna avaldatud Euroopa Keskkonnaagentuuri (EEA) värske hinnangu kohaselt jätkuvad need muutused ka tulevikus, põhjustades tõenäoliselt suuri kahjukulusid.
Press Release Troff document Kahjulik õhusaaste ohustab eurooplasi endiselt — 2012-09-24
Peaaegu kolmandikku Euroopa linnaelanikest ohustab tahkete osakeste ülemäärane kontsentratsioon õhus. Tahked osakesed on üks inimtervisele kõige kahjulikumaid õhusaasteaineid, sest need tungivad hingamiselundkonda. Viimaste kümnendite jooksul on Euroopa Liidus tehtud edusamme hapestumist põhjustavate õhusaasteainete vähendamisel. Euroopa Keskkonnaameti täna avaldatud aruandest aga nähtub, et väga mitmel pool Euroopas on püsivalt probleeme troposfääriosooniga ja tahkete osakeste kontsentratsiooniga välisõhus.
Press Release Keskkond: enamikus ELi puhkekohtades on suplusvesi puhas — 2012-05-23
Suurepärased uudised neile, kes kavatsevad tänavu suvel Euroopas rannas puhata. 92,1% Euroopa Liidu supluskohtade veest vastab nüüd suplusvee direktiivi kohastele veekvaliteedi miinimumnõuetele. Nende hulgas on Londonis asuv Serpentine'i tehisjärv, kus viiakse läbi mitu olümpiaala, sh avavee maratonujumine ja triatloni ujumisosa.
Press Release Euroopa transpordisektor peab eesmärkide saavutamiseks olema julgem — 2011-11-08
Paljude saasteainete heide transpordisektoris 2009. aastal vähenes. See vähenemine võib aga olla ainult majanduskriisi ajutine tagajärg, nagu selgub Euroopa Keskkonnaameti (EEA) viimasest, transpordisektori heiteid käsitlevast aastaaruandest. Selles analüüsitakse transpordi ja keskkonna aruandlusmehhanismi (TERM) raames transpordi keskkonnamõjusid. Esimest korda on vaatluse alla võetud põhjalik kogum kvantitatiivseid eesmärke, mida Euroopa Komisjon on soovitanud oma 2011. aasta transpordi tegevuskavas.
Press Release application/x-troff-me Üleeuroopalises keskkonnahinnangus küsitakse, mida me teame vee ja keskkonnahoidliku majanduse kohta — 2011-09-07
Täna kohtuvad ministrid Kasahstanis Astanas Euroopa keskkonnaprotsessi seitsmendal ministrite konverentsil, mida peetakse 21.–23. septembril 2011, et arutada veega seotud küsimusi ja majanduse keskkonnahoidlikuks muutmist. Konverentsi toetuseks annab Euroopa Keskkonnaamet (EEA) välja uuendusliku keskkonnahinnangute hindamise aruande, kus on soovitused, kuidas viia keskkonnateave ja poliitika kujundamine omavahel paremini vastavusse.
Press Release Keskkond: vee kvaliteet jätkuvalt kõrge kogu ELis — 2011-06-15
Euroopas halvenes 2009.–2010. aastal suplusvee kvaliteet veidi, kuid on üldiselt siiski kõrge. Rohkem kui üheksas supluskohas kümnest vastab vee kvaliteet nüüd miinimumnõuetele.
Press Release Keskkond: uued kaardid annavad eurooplastele ülevaate hajusallikatest pärit õhusaastest — 2011-05-25
Üleeuroopalise registri loomisega püütakse Euroopa kodanikke kaasata keskkonda mõjutavate otsuste langetamisse. Euroopa Komisjon ja Euroopa Keskkonnaamet avaldasid täna uued internetipõhised kaardid, mille koostamisel tehti tihedat koostööd Teadusuuringute Ühiskeskusega (Euroopa Komisjoni oma teadustalitus) ning mis esmakordselt võimaldavad üldsusel maismaa-, vee- ja lennutranspordist pärineva õhusaaste hajusallikaid täpselt näha. Teave teatavate saasteainete (nt lämmastikoksiidid ja tahked osakesed) allikate kohta on koondatud 32 kaardile. See on täienduseks Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri (E-PRTR) andmetele üksikute tööstuskäitiste heite kohta.
Press Release Octet Stream Liblikad või ettevõtlus – Euroopa ei pruugi kumbagi ohverdada! — 2010-11-18
Euroopa Keskkonnaamet (EKA) avalikustas täna oma neljanda keskkonnaaruande “Euroopa keskkond — seisund ja prognoos 2010” (“The European Environment — State and Outlook 2010”, SOER 2010). Aruandes analüüsitakse põhjalikult, kuidas ja miks Euroopa keskkond muutub ning mida me selle vastu ette võtame. SOER 2010 järeldus on, et terviklik lähenemine Euroopa muutmisele ressursse tõhusalt kasutavaks keskkonnasõbralikuks majanduseks võib kaasa tuua mitte üksnes tervisliku keskkonna, vaid anda tõuke ka majanduslikule õitsengule ja sotsiaalsele sidususele.
Press Release ELi suplusvee kvaliteet jätkuvalt kõrge — 2010-06-09
Puhas suplusvesi on eluliselt tähtis olulistele majandussektoritele nagu turism, aga samuti taimede ja loomade eluks. Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskkonnaagentuuri iga-aastasest suplusvee aruandest nähtub, et 2009. aastal vastas miinimumnõuetele 96% rannikuäärsetest supelrandadest ja 90% jõgede ja järvede äärsetest supluskohtadest. Aruandest saab teada ka seda, kust leida supluspaikade kohta üksikasjalikku ja ajakohast teavet.
Press Release Troff document Kas Euroopa transport muutub rohelisemaks? Osaliselt. — 2010-04-19
Ajal, mil tänu tehnoloogia arengule toodetakse üha keskkonnasõbralikumaid sõidukeid, kasvab pikki vahemaid läbivate reisijate ja kaupade hulk pidevalt, muutes uute autode tõhususest tuleneva kasu olematuks. Pikaajaliste arengusuundade analüüsil põhinev Euroopa Keskkonnaagentuuri uus aruanne kutsub üles seadma selgeid eesmärke, määratledes Euroopa transpordisüsteemi arengu aastani 2050 ning järjepideva poliitika selle saavutamiseks.
Press Release Bioloogiline mitmekesisus, kliimamuutus ja inimene — 2010-03-18
„EKA signaalid 2010”: lood inimestest ja neid ümbritsevast keskkonnast
Press Release chemical/x-molconn-Z ELi suplusvee kvaliteet paraneb — 2009-05-27
Täna ilmuvast iga-aastasest Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskkonnaagentuuri suplusvee aruandest selgub, et 2008. aastal vastas valdav enamik Euroopa Liidu supelrandadest ELis kehtivatele hügieeninõuetele. Ligikaudu 96 % rannikuäärsetest supelrandadest ja 92 % jõgede ja järvede äärsetest supluskohtadest vastas möödunud suplushooajal miinimumnõuetele. Aruandest leiavad kasulikku teavet vee kvaliteedi kohta miljonid inimesed, kes igal suvel käivad Euroopa randades.
Press Release Euroopa peab suunama transpordipoliitika õigele teele — 2009-03-26
Transpordi osakaal Euroopa kasvuhoonegaaside, õhu halva kvaliteedi ja müra tekkes on jätkuvalt suur, ning inimeste ja kaupade veoks kasutatakse jätkuvalt kõige vähem efektiivseid transpordiliike.
Press Release Pascal source code Põud ja vee liigtarbimine Euroopas — 2009-03-04
Alates golfiväljakutest kuni raamatuteni, oliiviõlist kuni vaktsineerimiseni, kõikidest kaupadest ja teenustest, millest me sõltume, kuni paljude meie igapäevategevusteni, kõik see vajab asendamatut loodusvara – vett. Euroopa Keskkonnaagentuuri (EEA) uues aruandes tõdetakse, et paljudes Euroopa piirkondades ei kasutata vett säästlikult, ning esitatakse soovitused, kuidas hallata veevarusid uutmoodi.
Press Release ELil pole õnnestunud vähendada transpordist tulenevat heidet: vaja on olulisi muudatusi ja selgeid eesmärke — 2008-02-18
Euroopa Keskkonnaagentuuri uue aruande kohaselt tuleb ELi transpordisektoris võtta kasutusele karmid meetmed, et aidata Euroopal saavutada kasvuhoonegaaside heite alased eesmärgid.
Press Release Pascal source code Ministrid peavad tegema koostööd, et tagada tervislik keskkond kõikjal Euroopas — 2007-09-28
Euroopa Keskkonnaagentuuri (EEA) täna avaldatud aruande kohaselt takistavad keskkonnapoliitika elluviimist üle Euroopa lüngad teavituses ja meetmete rakendamises.
Press Release Euroopa Liidus heideti 2005. aastal õhku vähem kasvuhoonegaase — 2007-06-15
Euroopa Ühenduse kasvuhoonegaaside inventuuri aastaaruandest, mille koostas Kopenhaagenis asuv Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA), selgub, et kliimamuutusi põhjustavate kasvuhoonegaaside (KHG) heitkogused olid 2005. aastal väiksemad kui 2004. aastal.
Press Release PostScript document Transport — jälle Kyoto murelaps — 2007-02-22
Transpordist pärit kasvuhoonegaaside heited on Euroopa Liidule endiselt raske, kuid siiski kõrvaldatav takistus Kyoto kliimamuutuste alaste eesmärkideni jõudmisel, selgub täna Kopenhaagenis avalikustatavast uuest Euroopa Keskkonnaagentuuri (EKA) aruandest.
Press Release Valglinnastumine - Euroopas seni tähelepanuta jäänud keskkonnaprobleem — 2006-11-22
Mõjusa linnaplaneerimise suunamiseks on vaja Euroopa Liidu poliitikat
Press Release Troff document Uus veebipõhine õhusaaste jälgimise süsteem — 2006-07-18
Täna Kopenhaagenis Euroopa Keskkonnaagentuuri (EKA) poolt avatud uus internetipõhine töövahend Osooniveeb (Ozone Web) pakub kasutajaile esmakordselt võimalust jälgida maapinnalähedase osooni taset üle kogu Euroopa.
Press Release Troff document Euroopa randasid on ohustamas pöördumatud keskkonnaseisundi muutused — 2006-07-03
Euroopa ainulaadne rannikukeskkond on oma populaarsuse tõttu ohus, märgib Euroopa Keskkonnaagentuuri (EKA) värske aruanne, mis avaldati täna Kopenhaagenis.
Press Release Troff document Kliimamuutus tõsise keskkonnaprobleemina on muutnud Euroopa tallaalused tuliseks — 2005-11-29
Poliitikud, ettevõtted ja üksikisikud peavad mitmetes keskkonnaküsimustes koheselt tegutsema või maksma hiljem kõrget hinda
Press Release Troff document Tasuta keskkonnateemaline arvutimäng 26 keeles — 2005-08-25
Mängijad üle kogu Euroopa võivad nüüd üheaegselt mängida arvutimängu ja tutvuda keskkonnaga. Euroopa Keskkonnaagentuur Kopenhaagenis on loonud Honoloko arvutimängu 26 keeles. Tasuta kasutamiseks mõeldud mäng on saadaval Internetis.
Press Release Troff document Euroopa Keskkonnaagentuur avalikustab esimese digitaalse Euroopa muutuvate maastike kaardi — 2004-11-17
Täna avalikustati esimene digitaalkaart Euroopa maastikel alates 1990. aastast aset leidnud rohkete muutuste kohta, mis võimaldab poliitikutel teha järeldusi, kuidas nende otsused sellistes valdkondades nagu põllumajandus ja transport mõjutavad regiooni piiratud maaressursse ning keskkonda laiemalt.
Press Release Troff document Euroopa keskkonna areng on ohus priiskava majandustegevuse tõttu — 2003-05-12
Keskkonnaseisund terves Euroopas on viimasel aastakümnel mitmes suhtes paranenud, kuid tõenäoliselt tühistab suure osa saavutatud edust majanduskasv, sest valitsused peavad veel palju ette võtma, et vältida majandustegevuse ja keskkonnakoormuste seostumist.
Press Release Troff document Signals 2002 — 2002-05-23

Permalinks

Tegevused dokumentidega