naslednji
prejšnji
zadetki

Uredba o ustanovitvi Evropske agencije za okolje (EEA) in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (Eionet) predvideva dejavno mednarodno sodelovanje na glavnih področjih dela agencije EEA. Naloge agencije EEA vključujejo pospeševanje vključevanja evropskih okoljskih informacij v mednarodne programe spremljanja okolja, sodelovanje z regionalnimi in mednarodnimi organi ter udejstvovanje v programih, kot sta Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in Program Združenih narodov za okolje (UNEP), in sodelovanje z institucijami v državah nečlanicah EU.

Prizadevanja agencije EEA na mednarodni ravni je mogoče združiti v štiri skupine:

  1. mednarodno sodelovanje in omrežje Eionet;
  2. regionalni odnosi v soseščini EU;
  3. odnosi z mednarodnimi organizacijami, organi ZN in svetovnimi konvencijami;
  4. odnosi z neevropskimi državami in regijami.

1. Mednarodno sodelovanje in Eionet

Medtem ko je omrežje Eionet osredotočeno na države članice EEA, vsebuje uredba o ustanovitvi agencije EEA določbo, ki dopušča sodelovanje „s tistimi institucijami v državah, ki niso članice Skupnosti in lahko prispevajo podatke, informacije ter znanje in izkušnje“. Ta določba državam nečlanicam EU omogoča sodelovanje v dejavnostih omrežja Eionet in poznejšo pridružitev članstvu agencije EEA.

Strogo gledano, omrežje Eionet zajema samo države članice agencije EEA. V praksi pa dejavnosti tega omrežja zajemajo tudi dobro uveljavljeno sodelovanje z državami Zahodnega Balkana (sodelujoče države EEA).

2. Regionalni odnosi v soseščini EU

Agencija EEA se že dolgo udejstvuje v tematskem in medsektorskem sodelovanju, ki presega okvir držav v omrežju Eionet. Sodeluje zlasti z različnimi regionalnimi procesi in pristojnimi organi, ki pokrivajo geografska območja s tesnimi ali čezmejnimi geografskimi ali geopolitičnimi povezavami z EU in z dobro opredeljenimi politikami EU.

Delo agencije EEA v regionalnem evropskem kontekstu, ki je deležno temeljnega financiranja, je osredotočeno na prispevanje k dejavnostim na področju priprave okoljskih informacij in presoj v okviru različnih konvencij in drugih procesov. Prispevki agencije EEA glede na potrebe segajo od izmenjave podatkov in informacij do priprave presoj, vključujejo pa tudi spodbujanje mreženja in vzpostavljanje informacijskih partnerstev.

V obdobju 2010–2015 je agencija EEA prejela dodatna finančna sredstva EU za podporo pri izvajanju načel in dobre prakse skupnega okoljskega informacijskega sistema (SEIS) v državah evropskega sosedstva, ki vključujejo:

  • države vzhodnega partnerstva: Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija in Ukrajina ter
  • partnerske države južnega Sredozemlja: Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Maroko, Palestina in Tunizija.

To sodelovanje se je nadaljevalo z dodatno podporo v okviru dveh novih projektov, ki sta se začela izvajati 1. februarja 2016. Ta projekta sta usmerjena v države partnerice evropskega sosedstva v vzhodnih in južnih regijah v okviru evropskega instrumenta sosedstva (ENI), ki ga financira Evropska komisija (GD za sosedstvo in širitvena pogajanja). Gre za naslednja projekta:

  • izvajanje načel in praks skupnega okoljskega informacijskega sistema v državah vzhodnega partnerstva (projekt ENI SEIS II Vzhod) ter
  • izvajanje načel in praks skupnega okoljskega informacijskega sistema v regiji južnega sosedstva (podporni mehanizem SEIS) v partnerstvu s Programom Združenih narodov za okolje – Sredozemski akcijski načrt (UNEP/MAP).

Posamične dejavnosti temeljijo na rezultatih, doseženih v okviru prejšnjih projektov, ter so namenjene krepitvi rednega pripravljanja okoljskih kazalnikov in presoj kot prispevek k oblikovanju politike, ki temelji na znanju, in dobremu upravljanju na področju okolja. Čeprav sta najpomembnejši cilj še vedno regionalni vidik in povezanost, bodo dejavnosti usmerjene tudi v zagotavljanje podpore in tehnične pomoči posameznim državam na opredeljenih nacionalnih prednostnih področjih.

Agencija EEA sodeluje tudi z Arktičnim svetom in njegovimi delovnimi skupinami. Pri tem je cilj agencije EEA trojen: 1) oceniti problematike evropske Arktike ob zavedanju, da je Arktika del EU in da je pet od osmih članic Arktičnega sveta tudi članic agencije EEA, 2) pomagati arktičnim državam EU in agencije EEA, da prispevajo k procesom ocenjevanja stanja na Arktiki, ter 3) vplivati na polarne arktične procese s spodbujanjem pristopov agencije EEA/omrežja Eionet in načel SEIS, vključno v okviru stalnih arktičnih opazovalnih mrež (SAON).

3. Odnosi z mednarodnimi organizacijami

Agencija EEA že dolgo sodeluje z mednarodnimi organizacijami in organi ZN, zlasti tistimi, ki obravnavajo okolje in z njim povezane vidike, kot sta Program Združenih narodov za okolje na svetovni ravni in Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo na vseevropski ravni. Ti odnosi zajemajo tako sodelovanje na tematskih področjih (npr. podnebne spremembe in biotska raznovrstnost) kot medsektorsko sodelovanje. Pri tematskem delu agencija EEA zagotavlja podatke in strokovno znanje, da bi podprla države članice in sodelujoče države EU in agencije EEA pri vključevanju v mednarodne konvencije in na novo vzpostavljene platforme Združenih narodov za celovito oceno. Pri medsektorskem delu se agencija EEA osredotoča na izmenjavo znanja in spodbujanje načel SEIS, da bi izboljšala povezavo med znanjem in politiko.

Tako pri tematskih kot pri medsektorskih dejavnostih agencija EEA deluje kot neposredna partnerica teh organov, pri čemer prispeva strokovno znanje k tekočim procesom, podpira države članice in sodelujoče države EU in agencije EEA pri izpolnjevanju obveznosti glede poročanja, zagotavlja presoje ter (so)razvija stališča EU. Delo, katerega namen je podpora državam članicam in sodelujočim državam EU in agencije EEA, poteka v okviru pomembnih političnih procesov. En tak primer je Okvirna konvencija Združenih narodov o podnebnih spremembah (UNFCCC), pri kateri ima agencija EEA dejavno vlogo, saj prispeva k merjenju, poročanju in preverjanju emisij toplogrednih plinov.

Po sprejetju agende za trajnostni razvoj do leta 2030, vključno s cilji trajnostnega razvoja, je treba konkretneje opredeliti okvir za spremljanje in pregledovanje te agende, in sicer na regionalni, nacionalni in svetovni ravni. Na regionalni ravni bo imela agencija EEA posebno vlogo, saj bo prispevala k spremljanju in pregledovanju. To bo izvajala v tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo in državami članicami EU.

Sodelovanje poteka tudi v okviru Globalnega sistema sistemov za opazovanje Zemlje, razvitega v okviru Skupine za opazovanje Zemlje, in pobude Združenih narodov za globalno upravljanje geoprostorskih informacij.

4.   Odnosi z neevropskimi državami in regijami

Agencija EEA svoje strokovno znanje, izkušnje in pristope izmenjuje z različnimi neevropskimi nacionalnimi in regionalnimi organi. Že skoraj 20 let poteka redni dialog z Agencijo ZDA za varstvo okolja, že več kot 15 let pa izmenjava informacij s srednjeazijskimi državami. Poleg tega agencija EEA sodeluje tudi z drugimi institucijami in organi, na primer v Avstraliji, Kanadi, na Kitajskem, v Indiji in Južni Koreji, na regionalni ravni pa z afriškimi, azijskimi in južnoameriškimi organi, in si z njimi izmenjuje informacije.

Permalinks

Geographic coverage

Akcije dokumenta