următorul
anteriorul
articole

Mediul urban

Schimba limba
Pagină Data ultimei modificări 2021-05-07
This page was archived on 2017-02-22 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Europa este o uniune de oraşe mai mari sau mai mici; circa 75% din populaţia UE a ales să trăiască în zone urbane. Impactul urbanizării se extinde însă dincolo de limitele oraşelor. Europenii au adoptat stiluri de viaţă urbane şi folosesc facilităţi urbane precum servicii culturale, educaţionale sau medicale. Deşi oraşele sunt motoarele economiei europene şi generatoarele bunăstării Europei, ele depind în mare măsură de resursele regiunilor exterioare pentru a putea face faţă cererilor de energie, apă, alimente şi pentru a putea gestiona deşeurile şi emisiile poluante.

Urbanizarea în Europa este un fenomen continuu, atât din punct de vedere al expansiunii terenului urban, cât şi din punct de vedere al creşterii procentului de populaţie urbană. Într‑un context în care dezvoltarea urbană adoptă numeroase forme în diferite părţi ale Europei, linia de demarcaţie dintre urban şi rural este din ce în ce mai estompată. În prezent, zonele periurbane se extind mult mai rapid decât centrele tradiţionale ale oraşelor. Proiectul „Peri‑urban Land Use Relationships” (Relaţiile în cadrul utilizării terenurilor periurbane - PLUREL) a fost conceput cu scopul dezvoltării de noi strategii şi instrumente de planificare şi prognoză care sunt esenţiale pentru dezvoltarea de relaţii durabile între rural şi urban în ceea ce priveşte utilizarea terenurilor.

Provocările de mediu şi oportunităţile de urbanizare sunt strâns legate. Numeroase oraşe depun eforturi uriaşe pentru a putea face faţă problemelor sociale, economice şi de mediu rezultate în urma presiunilor precum suprapopularea sau declinul populaţiei, inegalităţile sociale, poluarea şi traficul. Pe de altă parte, proximitatea oamenilor, afacerilor şi serviciilor oferă oportunităţi de creare a unei Europe mai eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor. Densitatea populaţiei din oraşe înseamnă deja trasee mai scurte între casă, locul de muncă şi diverşi prestatori de servicii, precum şi mersul mai frecvent pe jos, cu bicicleta sau cu mijloacele de transport în comun, în timp ce apartamentele organizate în case multifamiliale sau în blocuri de locuinţe necesită mai puţină încălzire şi mai puţin spaţiu la sol pe persoană. Prin urmare, populaţia din mediul urban consumă în medie mai puţină energie şi ocupă mai puţin teren pe cap de locuitor decât populaţia rurală.

Principala provocare pentru zonele urbane ale Europei este găsirea unui echilibru între densitate şi compactitate, pe de o parte, şi, pe de altă parte, calitatea vieţii într-un mediu urban sănătos.

Politici UE

Oraşele sunt un subiect de preocupare pentru Europa în ansamblul lor. Politica europeană trebuie să le permită oraşelor, indiferent de mărimea lor, să îşi gestioneze teritoriul în mod durabil. Oraşele durabile vor reprezenta o piatră de temelie în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a resurselor în Europa – un obiectiv important al Strategiei Europa 2020.

Integrarea politicilor între nivelul european şi cel local, precum şi formele noi de guvernare sunt esenţiale pentru obţinerea celor mai bune rezultate în ceea ce priveşte urbanizarea. Iniţiative ale Comisiei Europene precum premiul „Capitala europeană verde” sau „Convenţia primarilor”, în care oraşele cooperează în mod voluntar cu UE, marchează noua orientare politică. Acestea pun în aplicare Strategia tematică pentru mediul urban şi completează acele politici ale UE care vizează oraşele în mod direct, de exemplu directivele privind calitatea aerului, zgomotul ambiental şi apele urbane uzate, sau, în mod indirect, precum Directiva privind inundaţiile.

Aceste politici constituie aşa-numita „Agendă urbană europeană”, care cuprinde şi politici urbane ale UE în alte domenii, precum Carta de la Leipzig pentru oraşe europene durabile, dimensiunea urbană în politica de coeziune sau Planul de acţiune privind mobilitatea urbană.

Activităţi AEM

AEM efectuează evaluări periodice ale mediului urban în Europa – tendinţele în ocuparea terenului, consum şi calitatea mediului – precum evaluarea tematică a mediului urban din Raportul privind starea mediului în 2010. Obiectivul AEM este plasarea mediului urban în contextul mai larg al asigurării calităţii vieţii în oraşele europene, ceea ce se raportează la dimensiunea socioeconomică şi culturală.

AEM elaborează sau deţine seturi de date urbane la nivel european precum Urban Atlas, AirBase şi NOISE (Noise Observation and Information Service for Europe - Serviciul de observare și de informare cu privire la zgomot în Europa). Acestea sunt catalogate împreună cu seturi de date urbane ale altor organizaţii europene în cadrul platformei web Integrated Urban Monitoring in Europe (IUME), unde AEM cooperează cu alte părţi interesate din Europa în vederea îmbunătăţirii bazei de date urbane.

Perspectivă

În evaluările sale, AEM se află în prezent într-o fază de tranziţie de la evaluarea de componente urbane unice, precum utilizarea terenurilor urbane sau calitatea aerului, către un concept mai cuprinzător, şi anume metabolismul urban. Acest concept ia în considerare descrierea funcţionalităţilor zonelor urbane şi evaluarea impactului pe care îl au asupra mediului tiparele urbane şi procesele de urbanizare continuă. Astfel de evaluări sunt cruciale pentru factorii de decizie care îşi propun să exploateze la maximum potenţialul pe care îl reprezintă utilizarea eficientă a resurselor din zonele urbane pentru Europa.

Permalinks

Geographic coverage

Acţiuni asupra documentului