nākamais
iepriekšējais
temati

Lai īsumā izklāstītu mūsu plānus nākamajiem pieciem gadiem, esam izstrādājuši mūsu Daudzgadu darba programmu. Tā ir veidota, ņemot vērā šodienas un rītdienas informācijas prasības un kopumā orientējoties uz apkopojamās vides informācijas daudz plašāku izmantošanu. To papildina un konkretizē Gada darba programmas un Komunikāciju sistēma. Mūsu Gada ziņojumos mēs aprakstām attiecīgajos gados paveikto darbu.

EEA governance

Valde

EVA valdē ir pa vienam pārstāvim no katras dalībvalsts, divi Komisijas pārstāvji un divi ievērojami zinātnieki, ko ieceļ Eiropas Parlaments. Valdes pienākumos ietilpst daudzgadējās un ikgadējās darba programmas pieņemšana, ikgadējā pārskata pieņemšana, izpilddirektora iecelšana un zinātniskās komitejas locekļu izraudzīšanās 

Birojs

Birojā ir priekšsēdētājs, līdz pieciem vietniekiem, viens Komisijas pārstāvis un viens loceklis, kuru ieceļ Eiropas Parlaments. Birojs pieņem darba lēmumus, kas nepieciešami efektīvai Aģentūras darbībai valdes sanāksmju starplaikā.

Izpilddirektors

Izpilddirektors atskaitās valdei par programmu īstenošanu un EVA ikdienas darbību.

Kopš 2013. gada 1. jūnija Eiropas Vides aģentūras izpilddirektors ir Hans Bruyninckx. Dzimis 1964. gadā Beļģijas pilsētā Šotenā. Dr. Bruyninckxir beidzis bakalaura un maģistra studijas politoloģijā ar specializāciju starptautiskajās attiecībās Antverpenes universitātē un Lēvenas Katoļu universitātē. Viņš ir arī pabeidzis papildu programmu izstrādes pētījumos Luvēnas Katoļu universitātē.

Uzziniet vairāk

Augstākā līmeņa vadība

Augstākā līmeņa vadība sastāv no izpilddirektora, galvenā padomdevēja un programmu vadītājiem, kas regulāri tiekas un vada EVA ikdienas darbu.

Visiem aģentūras darbiniekiem attiecībās ar sabiedrību jāievēro “Labas administratīvās prakses kodekss”. To papildina Politika attiecībā uz interešu konfliktu pārvaldību un novēršanu un Krāpšanas apkarošanas stratēģija.

Uzziniet vairāk

Zinātniskā komiteja

Zinātniskā komiteja konsultē valdi un izpilddirektoru.  Tai ir trīs galvenie uzdevumi:

  • Izteikt viedokli par EVA daudzgadējo un ikgadējo darba programmu;
  • Izteikt viedokli izpilddirektoram saistībā ar Aģentūras zinātniskā personāla pieņemšanu darbā;
  • Konsultēt un/vai sniegt viedokli par zinātniskiem jautājumiem saistībā ar Aģentūras darbību, kurus var uzdot valde vai izpilddirektors.

Uzziniet vairāk

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentu darbības