kitas
ankstesnis
punktai

Naujienos

Miestuose atsinaujinančiųjų išteklių energiją gaminantiems vartotojams gali būti sukurtos naujos galimybės

Pakeisti kalbą
Naujienos Paskelbta 2023-05-30 Paskutinį kartą keista 2023-08-03
2 min read
Remiantis šiandien paskelbtu Europos aplinkos agentūros (EAA) pranešimu, Europos miestų centruose piliečiams, kaip gaminantiems vartotojams, sudaromos galimybės gaminti atsinaujinančiųjų išteklių energiją. Miestai gali atlikti pagrindinį vaidmenį kuriant Europoje ateitį, kurioje taikomos mažai anglies dvideginio išmetančios technologijos. Šis procesas gali paspartėti, jei bus palengvintos sąlygos miestuose energiją gaminantiems vartotojams.

Apytiksliai trys ketvirtadaliai visų ES gyventojų gyvena miestuose ir priemiesčių teritorijose, ir prognozuojama, kad ši proporcija didės. Miestuose taip pat išmetama didelė anglies dioksido kiekio dalis. Miestų dinamika ir tankis – tai veiksniai, dėl kurių miestai turi didelį potencialą tapti gyvenimo būdo išmetant mažą anglies dioksido kiekį pavyzdžiais. Miestų elektrą gaminantys vartotojai gali įnešti svarbų indėlį mažinant jų bendruomenių priklausomybę nuo iškastinio kuro.

EAA informacinis pranešimas „Energy prosumers and cities“ (liet. „Energiją gaminantys vartotojai ir miestai“) pagrįstas naujausiu EAA darbu vartotojų gamybos srityje, kuriame daugiausia dėmesio skirta miestų teritorijose kylantiems uždaviniams ir atsirandančioms galimybėms bei būdams, kuriais vietos institucijos gali skatinti vartotojų gamybą savo miestuose.

 

Miestų vaidmuo

Savivaldybės gali remti gaminančius vartotojus numatydamos valstybei priklausančias erdves arba skatindamos kitų privačių pastatų ar žemės savininkus suteikti erdves, kurias piliečiai galėtų panaudoti energijos gamybai. Tai gali būti mokyklų, ligoninių, daugiabučių stogai ar nenaudojamos žemės plotai, kuriuose galima sumontuoti fotovoltines plokštes arba kitas atsinaujinančiųjų išteklių technologijas.

Vietos institucijos taip pat gali pasiūlyti įmonėms tikslingas finansines paskatas, siekdamos skatinti piliečių ir visuomenės dalyvavimą energijos planavimo veikloje. Savivaldybės taip pat gali veikti kaip informacijos centrai ir prisidėti prie tinkamų įgūdžių ugdymo, kad padėtų asmenims, suinteresuotiems atsinaujinančiųjų išteklių technologijų diegimu.

Kiekvienas miestas yra unikalus, tačiau visi jie turi bendrų požymių, darančių įtaką vartotojų gamybai, kurie skiriasi nuo labiau kaimiškų vietovių, pavyzdžiui:

  • vartotojų gamyba miestuose yra sudėtingesnė, palyginti su kaimo vietovėmis, dėl ribotos energijos gamybai prieinamos erdvės ir sudėtingesnių susitarimų su paviršiaus plotų (pvz., daugiabučių stogų) savininkais;
  • kitaip nei kaimo vietovės, miestai yra tankiau apgyvendinti, todėl ant stogų montuojamos fotovoltinės plokštės yra tinkamiausias atsinaujinančiųjų išteklių technologijos pasirinkimas. Dėl didelio gyventojų tankio šilumos tinklai taip pat yra pelningesni, todėl sudaro galimybes kurti gaminantiems vartotojams skirtas iniciatyvas, susijusias su miestų šilumos tinklais;
  • daugiau žmonių gyvena daugiabučiuose, todėl atsiranda galimybės veikti kolektyviai, tačiau dėl to taip pat sunkiau koordinuoti investicijas;
  • elektra varomos viešos ir privačios transporto priemonės puikiai tinka nedideliems atstumams mieste įveikti. Labiau tikėtina, kad miestų gaminančių vartotojų koncepcijos bus susietos su judumu;
  • miestai gali suteikti galimybes kurti integruotus energijos rajonus, pvz., tuo atveju, kai miestas perplanuojamas arba prie jo prijungiamos naujos teritorijos;
  • elektros energijos gamyba už miesto ribų (gamyba ne miesto elektrinėje) sudaro galimybes gaminantiems vartotojams išspręsti erdvės trūkumo problemą.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumento veiksmai