επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) διατηρεί τον παρόντα δικτυακό τόπο με σκοπό την ενίσχυση της πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές του. Στόχος μας είναι να παρέχουμε έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες και υλικό. Εάν επισημανθούν σφάλματα, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους. Ωστόσο, ο ΕΟΠ δεν φέρει καμία ευθύνη (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας ή ζημίας που μπορεί να προκύψει για εσάς και/ή οποιονδήποτε τρίτο) η οποία απορρέει ή σχετίζεται με τις πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Οι πληροφορίες που παρέχει ο ΕΟΠ στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη γνώμη του ΕΟΠ και άλλων θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα στοιχεία που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν είναι απαραιτήτως ολοκληρωμένα, πλήρη, ακριβή ή επικαιροποιημένα και μπορεί να συνδέονται με εξωτερικούς ιστότοπους μη ελεγχόμενους από τις υπηρεσίες του ΕΟΠ, για τους οποίους ο ΕΟΠ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Ο ΕΟΠ, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία που ενεργεί για λογαριασμό του, δεν φέρουν ευθύνη για το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και την ενδεχόμενη χρήση αυτού.

Στόχος μας είναι η ελαχιστοποίηση προβλημάτων που οφείλονται σε τεχνικά σφάλματα. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία ή πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί ή να είναι διαρθρωμένα σε αρχεία ή μορφοτύπους που ενδέχεται να παρουσιάσουν σφάλμα και ο ΕΟΠ δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι υπηρεσίες του δεν θα διακοπούν ή επηρεαστούν με άλλον τρόπο από τέτοιου είδους προβλήματα. Ο ΕΟΠ δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τέτοιου είδους προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

Permalinks

Geographic coverage

Ενέργειες Εγγράφων