næste
forrige
emner

Press Release

Trafikforureningen er stadig sundhedsskadelig mange steder i Europa

Skift sprog
Press Release Udgivet 26/11 2012 Sidst ændret 03/06 2016
Transporten i Europa er ansvarlig for skadelige niveauer af luftforurening og en fjerdedel af EU’s udledning af drivhusgasser. Mange af de miljøproblemer, som dette medfører, kan løses ved at optrappe indsatsen for at opfylde EU’s nye mål, fremgår det af den nyeste rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA).

En af de største udfordringer i det 21. århundrede bliver at mindske de negative konsekvenser af transport – drivhusgasser, luftforurening og støj – og samtidig sikre de positive aspekter af mobilitet.

Jacqueline McGlade, administrerende direktør for EEA

EEA’s årlige rapport under rapporteringsordningen for transport- og miljø (TERM) vurderer transportens miljøvirkninger i hele Europa. Der er sket visse forbedringer i de seneste år, selv om disse til dels kan tilskrives den nedsatte økonomiske aktivitet under lavkonjunkturen. I takt med at det økonomiske klima forbedres, bør EU’s nye transportmål fokusere på en øget indsats for at mindske miljøvirkningerne yderligere, hedder det i rapporten.

Selv om luftforureningen er mindsket gennem de seneste tyve år, udgør den fortsat et stort problem i mange områder. ”Eurostandarderne” for køretøjer har ikke reduceret den faktiske udledning af NO2  (nitrogendioxid) til det niveau lovgivningen foreskriver, selv om luftkvaliteten generelt er blevet betydeligt bedre.

Øget godstransport er også årsag til dårlig luftkvalitet og har været en af hovedårsagerne til de høje niveauer af NO2. Øget skibsfart gennem de seneste tyve år har også betydet, at udledningen af svovldioxid, der forårsager syreregn, kun er faldet med 14 % siden 1990 trods store effektivitetsforbedringer.

Jacqueline McGlade, administrerende direktør for EEA, udtaler: ”En af de største udfordringer i det 21. århundrede bliver at mindske de negative konsekvenser af transport – drivhusgasser, luftforurening og støj – og samtidig sikre de positive aspekter af mobilitet. Europa kan tage føringen ved at intensivere sit arbejde med teknologisk innovation inden for elektrisk mobilitet. Dette er ændringer, som kan forandre livsvilkårene i bykernerne fuldstændigt”.

Andre tendenser og resultater

  • Folk, der bor tæt op ad stærkt trafikerede veje i Europa, er stadig særligt udsat for høje niveauer af luftforurening. I 2010 blev der ved 44 % af målestationerne registreret skadelige niveauer af nitrogendioxid (NO2), som overstiger de lovbestemte grænseværdier. Koncentrationen af partikler (PM10) oversteg grænseværdierne ved 33 % af disse målepunkter. Disse forurenende stoffer kan påvirke hjerte-karsystemet, lunger, lever, milt og blod.
  • Europa er nødt til yderligere at mindske energiforbruget fra transport, da det i 2011 kun var 4,3 % lavere end i 2007, hvor det var størst. For visse transportformers vedkommende har energiforbruget været under stærk indflydelse af de økonomiske udsving i de senere år. Især efterspørgslen efter godstransport er følsom over for økonomiske udsving. Efter et brat fald fra 2008 til 2009 voksede efterspørgslen med 5,4 % i 2010.
  • Efterspørgslen efter passagertransport faldt med næsten 1 % fra 2009 til 2010. Det synes at gå imod den langsigtede tendens, eftersom efterspørgslen efter passagertransport har været stigende i hele EU, lige siden målingerne begyndte i midten af 1990’erne. Privatbilismen har ligget på et mere konstant niveau trods den økonomiske afmatning og de store udsving i brændstofpriserne gennem det seneste tiår, fremgår det af rapporten.
  • Undertiden kan priserne få folk til at træffe valg, der er skadelige for miljøet. I faktiske tal er det blevet billigere at købe bil siden midten af 1990’erne, konstateres det i rapporten, mens tog- og skibsrejser er blevet dyrere. Samtidig er nye biler imidlertid blevet mere effektive. Gennemsnitsbilen, der blev solgt i 2011, var 3,3 % mere effektiv end gennemsnitsbilen fra det foregående år.
  • For at opfylde EU-målet skal transportsektoren mindske kuldioxidudledningen med 68 % fra 2010 frem til midten af århundredet. Udledningerne af drivhusgas fra transport faldt med 0,4 % fra 2009 til 2010, og foreløbige beregninger viser et lignende fald fra 2010 til 2011.
  • Støj er en anden konsekvens af transport, som kan medføre alvorlige sundhedsproblemer. Rapporten fastslår, at tre ud af fem indbyggere i Europas største byer er udsat for et skadeligt niveau af trafikstøj. Selv på landet er 24 mio. europæere udsat for skadelig trafikstøj om natten. Dette kan give både fysiske og psykiske problemer.

Andre oplysninger

Permalinks

Geographic coverage