další
předchozí
položky

Article

Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí nazvaná „Evropské prostředí – stav a výhled 2020“ výrazně podporuje Evropu v dalším úsilí o dosažení udržitelnosti

Změnit jazyk
Article Publikováno 03.02.2020 Poslední změna 11.05.2021
5 min read
Photo: © Daniel Kusak, My City /EEA
Na začátku tohoto měsíce Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vydala svoji zprávu „Evropské prostředí – stav a výhled 2020 (SOER 2020)“. Podle jejích závěrů Evropa nebude moci dosáhnout do roku 2030 svých cílů, pokud během nadcházejících 10 let nepodnikne okamžitá opatření s cílem řešit znepokojivý úbytek biologické rozmanitosti, sílící dopady změny klimatu a nadměrnou spotřebu přírodních zdrojů. Zpráva rovněž nabízí možná řešení, která by Evropě pomohla, aby se vrátila zpět na správnou cestu vedoucí ke splnění těchto cílů. Sešli jsme se s Tobiasem Lungem, odborníkem EEA v oblasti koordinace a hodnocení zprávy SOER, abychom s ním probrali její úlohu.

Jaké jsou hlavní body zprávy SOER 2020? Jak jste došli k uvedeným závěrům?

Zpráva „Evropské prostředí – stav a výhled 2020“ vyzývá evropské země, vedoucí a politické představitele, aby jednali hned a využili nadcházející desetiletí k zásadnímu rozšíření a urychlení implementace opatření s cílem vrátit Evropu zpět na cestu ke splnění jejích střednědobých a dlouhodobých politických cílů v oblasti životního prostředí a zabránit tak nevratným změnám a škodám na životním prostředí. Námi předkládané skutečnosti jsou naléhavé a poněkud negativní, ale je důležité uvést, že zpráva SOER 2020 volí přístup zaměřující se na řešení výzev, kterým čelíme, a že stále ještě můžeme změnit směr, kterým se ubíráme. Velká část zprávy – tři kapitoly – se soustředí na pochopení systémů (např. v oblasti energie, mobility a potravin) a uvádí, proč je optika kladoucí důraz na systémy nezbytná a užitečná pro jejich pochopení a pro předložení poznatků zaměřujících se na systémová řešení. Ve zprávě poukazujeme na poměrně konkrétní body působení a vlivu, například ve vztahu k vládám a správě obecně, k městům a finančním a daňovým systémům.

Proč je zpráva SOER 2020 tak důležitá?

Jako stěžejní zpráva EEA nabízí nejkomplexnější přehled o situaci v Evropě v oblasti životního prostředí a změny klimatu. Na základě našich zřizovacích dokumentů máme rovněž povinnost tuto zprávu vypracovat každých pět let. Ještě důležitější ale je, že jí mnoho lidí věnuje pozornost, a to zejména v institucích Evropské unie, protože propojuje naše průřezové posouzení stavu životního prostředí a klimatu s celou řadou cílů evropské politiky. Subjekty a osoby s rozhodovací pravomocí jí tudíž věnují větší pozornost než jiným analýzám EEA a zpráva v mnoha případech slouží jako referenční rámec.

O zprávu SOER 2020 se tak již nyní opírá i sdělení o Zelené dohodě pro Evropu, jenž bylo představeno krátce po zveřejnění zprávy. Evropská komise rovněž ocenila naši zprávu jako důležitou analýzu, která podpoří další rozvoj a implementaci Zelené dohody pro Evropu. To neznamená, že představitelé EU budou vycházet pouze ze zprávy SOER 2020, ale v závislosti na svém oboru se zaměří na konkrétní tematické oblasti a doplní podrobnější informace.

Jako referenční rámec používají zprávu SOER rovněž jednotlivé státy, a to zejména k tomu, aby získaly představu o dění v evropském měřítku. Je však zřejmé, že mnohá řešení přesahují hranice států a mnohé z problémů, které zmiňujeme, jsou univerzální a neomezují se pouze na určité země. Platí to například o úloze různých financujících subjektů v souvislosti s jednotlivými aspekty přechodu k udržitelnosti. Pokud jde o přírodní kapitál, bude potřeba navýšit převážně veřejné investice, zatímco v energetice a dopravě je běžnější, že se na financování podílejí soukromé i veřejné zdroje. To platí téměř pro všechny země.

Jak zpráva SOER 2020 vznikala? Můžete nám celý postup vysvětlit?

SOER 2020 je rozsáhlá zpráva. Na její přípravě se podílelo přibližně 20 hlavních autorů a  dalších 40 přispěvatelů. Zpráva má okolo 500 stran, které byly zformulovány a vypracovány během posledních 3,5 let. Informace na těchto stránkách jsou však jen špičkou ledovce, tvořeného zhruba 50 zprávami a stručnými informačními přehledy (publikacemi typu „Briefing“), které EEA vydává každý rok. Zpráva SOER 2020 ve skutečnosti rekapituluje naši činnost za posledních pět let od zveřejnění poslední zprávy SOER v roce 2015. Zpráva SOER 2020 se opírá o téměř 300 zpráv a stručných informačních přehledů typu „Briefing“, a ty zase vycházejí z indikátorů a dalších (webových) výstupů.

Zpráva SOER 2020 volí velmi iterativní a integrovaný přístup s cílem posílit analýzu provázanosti jednotlivých témat. Analýza rovněž obsahuje asi 100 stránek použitých zdrojů, což ukazuje, jak velký význam přikládáme tomu, aby naše tvrzení byla podpořena vědeckými poznatky.

Odkazování na zdroje vždy bylo pro zprávy SOER zásadní, a to i v souvislosti s vědeckou přesností z hlediska vyjadřování a kontroly. U této zprávy jsme se záměrně rozhodli soustředit se na lepší přístup k posuzování a sdělování aspektů kvality a nejistoty. Projevuje se to v celé zprávě, například v podobě stručných souhrnných tabulek, kde čtenáři naleznou informace o minulých trendech a výhledech i o spolehlivosti poznatků, o tom, do jaké míry se jedná o odborný odhad, a o tom, kde nám chybějí údaje a informace.

Co bude následovat?

Už teď vidíme, jak zpráva SOER 2020 přispívá k činnostem souvisejícím se Zelenou dohodou pro Evropu. Kromě toho v příštím roce připravíme navazující zprávu, která bude aktualizovat některé části zprávy SOER 2020. Půjde například o nové hodnocení biologické rozmanitosti a přírody na základě aktuálních zpráv za období 2013–2018 v souladu se směrnicemi o ochraně ptáků a přírodních stanovišť. Právě to je účelem této navazující činnosti. Chceme mimo jiné ukázat, jak mohou poznatky podpořit opatření k naplňování priorit vyplývajících z balíčku dokumentů k Zelené dohodě pro Evropu.

Z tohoto přístupu se bude rovněž vycházet při koncipování zprávy SOER 2025. Plánujeme zachovat základní strukturu zprávy SOER 2020, kdy jsou tematické a sektorové analýzy doplněny o pohled zaměřující se na systémy a řešení, neboť právě to nabývá stále více na důležitosti.

Tobias Lung

Odborník agentury EEA v oblasti koordinace a hodnocení zprávy SOER

Článek vyšel v roce 2019 v prosincovém čísle zpravodaje agentury EEA č. 04/2019

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage