следващ
предишен
елементи

Градска среда

Смяна на език
Страница Последна промяна 07-05-2021
This page was archived on 22-02-2017 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Европа е съюз на големи и малки градове; около 75 % от населението на ЕС е избрало градската среда за място на живот. Въпреки това въздействието от урбанизацията се разраства извън границите на градовете. Европейците са възприели градския начин на живот и използват удобствата на градската среда като културни, образователни и здравни услуги. Макар градовете да са двигател на европейската икономика и да осигуряват богатство в Европа, те са силно зависими от ресурсите, добивани извън територията им, за задоволяване търсенето на ресурси като енергия, води, храни и за съхранение на отпадъци и емисии.

Урбанизацията в Европа е разрастващо се явление, както по отношение на увеличаване на градската площ, така и по отношение на нарастващия дял от населението. Макар растежът на градовете да има много измерения в цяла Европа, границата между градска и селска среда става все по-смътна. В днешно време крайградските райони се увеличават много по-бързо в сравнение с традиционните централни градски зони. Проектът PLUREL („Отношения при крайградско земеползване”) бе създаден за разработване на нови стратегии и инструменти за планиране и прогнозиране, които са ключови за развитието на устойчиви връзки между селското и градското земеползване.

Предизвикателствата за околната среда и възможностите, които предлага урбанизацията, са тясно свързани. Много градове изпитват затруднения да се справят със социалните, икономическите и екологичните проблеми, които произтичат от фактори като пренаселеност или упадък, социално неравенство, замърсяване и трафик. От друга страна близостта на хора, фирми и услуги осигурява възможности за изграждане на по-ефективна от гледна точка на ресурси Европа. Гъстотата на населението в градовете сама по себе си означава по-къси разстояния до работното място и услугите и повече придвижване пеша, с велосипед или градски транспорт, а апартаментите в многофамилни къщи или жилищни блокове изискват по-малко отопление и по-малка площ на човек. В резултат жителите на градовете консумират средно по-малко енергия и земя на глава от населението в сравнение с жителите на селските райони.

Постигането на баланс между гъстотата и компактността, от една страна, и качеството на живот в здравословна градска околна среда, от друга, е основното предизвикателство пред градските райони в Европа.

Политиките на ЕС

Градовете са важни за Европа като цяло. Европейската политика трябва да улесни малките и големите градове при устойчивото управление на техните територии. Устойчивите градове ще бъдат крайъгълен камък за постигането на ефективност на ресурсите в Европа – важна цел на стратегията „Европа 2020“.  

Интегрирането на политиката между европейско и местно равнище и новите форми на управление са ключови за извличането на максимални ползи от урбанизацията. Инициативите на Европейската комисия като наградата „Европейска зелена столица“ или Конвента на кметовете, при които градовете доброволно си сътрудничат в ЕС, сочат новата посока в политиката. Те прилагат „Тематична стратегия за градската среда“ и допълват политиките на ЕС, насочени пряко към градовете, като директиви относно качеството на въздуха, шума в околната среда и градските отпадъчни води, или косвено - като Директива за наводненията.

Тези политики са част от така наречената програма на ЕС за градско развитие, която включва и градските политики на ЕС в други области като Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове, градското измерение на Кохезионната политика или плана за действие за градска мобилност.

Дейности на ЕАОС

ЕАОС редовно оценява градската среда в Европа – тенденциите в оползотворяването на земята за инфраструктура, потреблението и качеството на околната среда – като например тематичната оценка на градската среда под формата на Доклад за състоянието на околната среда 2010 г. ЕАОС има за цел да постави градската среда в по-широк контекст на осигуряване на качество на живот в малките и големите европейски градове, което е свързано със социалноикономическото и културното измерение.

ЕАОС създава или съхранява набори от данни за градската среда в цяла Европа, като например Urban Atlas, AirBase и Услуга за наблюдение и информация за шума в Европа (NOISE). Заедно с други набори от данни за градската среда от други европейски организации, те са включени в онлайн платформата Integrated Urban Monitoring in Europe (IUME), където ЕАОС си сътрудничи с други европейски заинтересовани страни с цел подобряването на базата данни за градската среда.

Перспектива

В оценките си ЕАОС вече преминава от оценка на единични градски компоненти като градско земеползване или качество на въздуха към по-комплексна концепция – градски метаболизъм. Тази концепция позволява описването на фунцкионалностите на градските зони и оценката на въздействието върху околната среда на градските модели и текущите процеси на урбанизация. Такива оценки са от особено значение за политиците, които имат за цел да използват устойчиво потенциала на Европа с сферата на ефективността на ресурсите в градските зони

Permalinks

Geographic coverage

Действия към документ