nästa
föregående
poster

Nyheter

Nollförorening: Högsta vattenkvalitet vid de flesta badplatserna i Europa

Ändra språk
Nyheter Publicerad 2022-06-03 Senast ändrad 2023-10-24
4 min read
Den årliga badvattenrapporten, som läggs fram i dag, visar att nästan 85 % av Europas badplatser uppfyllde EU:s strängaste normer för ”utmärkt” vattenkvalitet 2021. Bedömningen ger en god bild av var man kan hitta de allra bästa europeiska badplatserna i sommar. Bedömningen, som sammanställts av Europeiska miljöbyrån (EEA) i samarbete med EU-kommissionen, bygger på 2020 års kontroller av 21 859 badplatser runtom i Europa. Kontrollerna omfattade badplatser i EU-länderna, Albanien och Schweiz under hela 2021.

Den årliga badvattenrapporten, som läggs fram i dag, visar att nästan 85 % av Europas badplatser uppfyllde EU:s strängaste normer för ”utmärkt” vattenkvalitet 2021. Bedömningen ger en god bild av var man kan hitta de allra bästa europeiska badplatserna i sommar. Bedömningen, som sammanställts av Europeiska miljöbyrån (EEA) i samarbete med EU-kommissionen, bygger på 2020 års kontroller av 21 859 badplatser runtom i Europa. Kontrollerna omfattade badplatser i EU-länderna, Albanien och Schweiz under hela 2021.

–Den här rapporten kommer som en god nyhet för oss som bokat välförtjänta sommarsemestrar vid Europas vackra badplatser, säger Virginijus Sinkevičius, EU-kommissionär med ansvar för miljö, hav och fiske. Oavsett om vi ska till en grekisk strand, en ungersk sjö eller en fransk flod kan vi vara säkra på att de allra flesta badvattnen är av utmärkt kvalitet. Det är bra för både miljön, vår hälsa och den europeiska turistnäringen, som håller på att återhämta sig från pandemin. Vi är fast beslutna att upprätthålla dessa normer och ytterligare förbättra vattenkvaliteten på vägen mot nollföroreningsmålet.

–Årets resultat visar att 40 års EU-arbete för att förbättra badvattenkvaliteten i hela Europa har gagnat både vår hälsa och miljön, säger Hans Bruyninckx, Europeiska miljöbyråns verkställande direktör. EU:s handlingsplan för nollförorening och översynen av badvattendirektivet kommer ytterligare att konsolidera vårt åtagande att förhindra och minska föroreningar under de kommande årtiondena.

Vilka är rapportens viktigaste slutsatser?

Rapporten visar att badvattenkvaliteten längs kusterna, där två tredjedelar av alla badplatserna är belägna, generellt sett är bättre än i inlandet. 88 % av badplatserna längs kusterna klassificerades som av utmärkt kvalitet 2021, jämfört med 78,2 % av badplatserna i inlandet. Sedan badvattendirektivet antogs 2006 har andelen ”utmärkta” badplatser ökat, för att de senaste åren stabiliseras kring 88 % längs kusterna och 78 % i inlandet.

Rapporten visar att 95,2 % av badplatserna uppfyllde miniminormerna för vattenkvalitet 2021. I Österrike, Malta, Kroatien, Grekland, Cypern, Danmark och Tyskland var 90 % eller fler badvatten av utmärkt kvalitet.

Andelen badplatser av dålig kvalitet har minskat sedan 2013. De utgjorde 1,5 % av alla badplatser i EU 2021, jämfört med 2 % 2013. Dålig vattenkvalitet är ofta resultatet av förorening på kort sikt. Rapporten understryker att bättre analys av föroreningskällorna och åtgärder för integrerad vattenförvaltning kan bidra till att förbättra vattenkvaliteten.

Samtidigt med årets badvattenrapport har Europeiska miljöbyrån också uppdaterat sin interaktiva karta där man kan se hur de enskilda badplatserna klarar sig. Det finns också uppdaterade landrapporter och mer information om ländernas genomförande av direktivet.

Bakgrund

Kvaliteten på det europeiska badvattnet har förbättrats mycket de senaste årtiondena. De beror på den systematiska övervakning och förvaltning som har införts genom EU:s badvattendirektiv och övriga miljölagstiftning, såsom direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse.

EU:s badvattenlagstiftning anger om vattenkvaliteten kan klassificeras som ”utmärkt”, ”bra”, ”tillfredsställande” eller ”dålig” beroende på hur mycket tarmbakterier som finns. Om vattnet klassificeras som ”dåligt” bör medlemsländerna vidta vissa åtgärder, t.ex. förbjuda bad eller sätta upp anslag som avråder från bad, informera allmänheten och vidta lämpliga åtgärder för att förbättra kvaliteten.

Reglerna har lett till att den mängd orenat eller bara delvis renat kommunalt och industriellt avloppsvatten som släpps ut i badvattnet har minskat drastiskt. Därför går det nu att bada i många ytvattenområden i städer som tidigare var kraftigt förorenade.

EU-kommissionen håller för närvarande på att se över badvattendirektivet, Syftet är att bedöma om de nuvarande reglerna fortfarande är ändamålsenliga för att skydda folkhälsan och förbättra vattenkvaliteten eller om den befintliga ramen behöver förbättras, exempelvis genom att beakta nya parametrar.

Alla EU-länder samt Albanien och Schweiz kontrollerar sina badplatser enligt bestämmelserna i EU:s badvattendirektiv.

Genomförandet av badvattendirektivet stöds av en omfattande vattenlagstiftning på EU-nivå, bland annat ramdirektivet för vattendirektivet om miljökvalitetsnormer grundvattendirektivetramdirektivet om en marin strategi och direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse.

Läs mer

2021 års bedömning av badvattenkvaliteten, inklusive faktablad om de enskilda länderna och en interaktiv karta

EU-regler om badvattenkvalitet

Översyn av badvattendirektivet

 

Europiska miljöbyråns presstjänst:

Constant Brand, constant.brand@eea.europa.eu

Tfn +45 2174 1872

Antti Kaartinen, antti.kaartinen@eea.europa.eu

Tfn +45 2336 1381

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage