επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία
Note: new versions of the publication are available!

Material resources and waste — SOER 2010 thematic assessment

Απόβλητα και υλικοί πόροι - μήνυμα 5

Αλλαγή γλώσσας
SOER 2010 Message (Deprecated) Δημοσίευση 06/09/2013
error while rendering eea.themestags
Οι περιβαλλοντικές πιέσεις του ευρωπαϊκού καταναλωτικού και παραγωγικού προτύπου, οι οποίες ενδέχεται να ευθύνονται για βλάβες στα οικοσυστήματα και να έχουν επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, εξαπλώνονται πολύ πέραν των ευρωπαϊκών συνόρων. Οι περισσότερες εκτιμήσεις προβλέπουν ότι θα εξακολουθήσει να αυξάνεται η χρήση υλικών πόρων τόσο στην ΕΕ όσο και παγκοσμίως, καθώς και οι ροές αποβλήτων.

Permalinks

error while rendering eea.design.mini_theme_tags

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση SOER2010, waste, global impacts, material resources
Ενέργειες Εγγράφων