naslednji
prejšnji
zadetki

Ublažitev podnebnih sprememb

Spremeni jezik
Stran Zadnja sprememba 15.03.2023
Podnebne spremembe se že dogajajo: temperature naraščajo, padavinski vzorci se spreminjajo, talijo se ledeniki in sneg, dviguje se gladina morja. Večina segrevanja ima najverjetneje vzrok v povečanju koncentracij toplogrednih plinov v ozračju, ki so posledica emisij zaradi človeških dejavnosti. Če želimo ublažiti podnebne spremembe, moramo te emisije zmanjšati ali celo preprečiti.

Da bi države podpisnice Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) preprečile najhujše posledice podnebnih sprememb, so se dogovorile o omejitvi porasta svetovne povprečne temperature ozračja od predindustrijskih časov na manj kot 2 °C. Za dosego tega cilja bi morale svetovne emisije toplogrednih plinov čim prej doseči vrhunec, nato pa hitro upasti. Svetovne emisije bi se morale do leta 2050 v primerjavi z letom 1990 zmanjšati za 50 %, pred koncem stoletja pa bi morali doseči ogljično nevtralnost. EU podpira cilje konvencije UNFCCC in do leta 2050 načrtuje zmanjšanje svojih emisij toplogrednih plinov za 80–95 % v primerjavi z letom 1990. V tako visokih stopnjah zmanjšanja se upoštevajo tudi nižje stopnje zmanjšanja, ki se zahtevajo od držav v razvoju.

Uvod

Emisije toplogrednih plinov nastajajo tako zaradi naravnih procesov kot tudi zaradi človeških dejavnosti. Najpomembnejši naravni toplogredni plin v ozračju je vodna para. Vendar človek s svojimi dejavnostmi izpušča tudi velike količine drugih toplogrednih plinov, ki povečujejo koncentracije teh plinov v ozračju, s tem pa se posledično krepi učinek tople grede in segreva ozračje. Glavni viri toplogrednih plinov, ki jih povzroča človek, so:

  • izgorevanje fosilnih goriv (premog, nafta in plin) pri proizvodnji elektrike, v prometu, industriji in gospodinjstvih (CO2);
  • kmetijstvo (CH4) in spremembe v rabi zemljišč, kot je na primer krčenje gozdov (CO2);
  • odlaganje odpadkov na odlagališča (CH4);
  • uporaba industrijskih fluoriranih plinov.

Politike EU

Številne pobude EU so si zadale cilj zmanjšati emisije toplogrednih plinov. Potem ko je EU za obdobje od 2008 do 2012 uresničila svoje cilje iz Kjotskega protokola, je sprejela cilj, da do leta 2020 za 20 % zmanjša emisije toplogrednih plinov pod ravni iz leta 1990. Za dosego tega cilja, ki je eden glavnih iz strategije Evropa 2020, je bil na ravni EU določen limit za sistem trgovanja z emisijami (ETS), za sektorje, ki niso zajeti v ETS, pa so bili na podlagi odločbe o porazdelitvi prizadevanj določeni posamezni nacionalni cilji. Hkrati je EU sprejela zakonodajo, ki povečuje rabo obnovljive energije iz virov, kot so veter, sonce, voda in biomasa, ter izboljšuje energetsko učinkovitost najrazličnejše opreme in gospodinjskih aparatov. EU namerava tudi podpirati razvoj tehnologij za zajemanje in skladiščenje CO2, ki ga izpuščajo elektrarne in drugi veliki objekti.

V okviru podnebnih in energetskih politik se je EU zavezala, da bo do leta 2030 na svojem ozemlju zmanjšala emisije za vsaj 40 % pod ravni iz leta 1990. Ta cilj je zavezujoč. Enak cilj si je zadala tudi Evropska energetska unija, ki stremi k varni, cenovno sprejemljivi in podnebju prijazni energiji za Evropo.

Dejavnosti Evropske agencije za okolje

S tem ko Evropska agencija za okolje zagotavlja informacije o podnebnih spremembah v Evropi, podpira izvajanje zakonodaje o ublažitvi podnebnih sprememb v Evropi, vrednotenje politik EU in razvoj dolgoročnih strategij za ublažitev podnebnih sprememb. Informacije Evropske agencije za okolje, ki obsegajo podatke, kazalnike, ocene in projekcije, se osredotočajo na gibanja, projekcije ter politike in ukrepe glede emisij toplogrednih plinov v Evropi.

Evropska agencija za okolje tesno sodeluje z Evropsko komisijo (Generalnim direktoratom za podnebno politiko, Skupnim raziskovalnim središčem, Eurostatom) ter s strokovnjaki iz njenega Evropskega tematskega centra za ublažitev posledic onesnaženosti zraka in podnebnih sprememb (ETC/ACM) in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (Eionet).

Ključne dejavnosti in izdelki agencije so letno zbiranje in objavljanje seznama emisij toplogrednih plinov v Skupnosti ter letno ocenjevanje napredka EU in evropskih držav pri izpolnjevanju podnebnih in energetskih ciljev.

Evropska agencija za okolje je evropski podatkovni center o emisijah toplogrednih plinov, ki hkrati vodi podatkovno zbirko o politikah in ukrepih za blaženje podnebnih sprememb.

Sorodne povezave

Medvladni odbor za podnebne spremembe

Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja

Generalni direktorat Evropske komisije za podnebno politiko

Evropski tematski center za ublažitev posledic onesnaženosti zraka in podnebnih sprememb (ETC/ACM)

 

Permalinks

Geographic coverage

Akcije dokumenta