ďalej
späť
body

Press Release

Znečistenie prostredia z dopravy je v mnohých častiach Európy stále škodlivé pre zdravie

Zmeniť jazyk
Press Release Publikované 26. 11. 2012 Posledná zmena 03. 06. 2016
Photo: © Seb Piedoux
Doprava v Európe je zodpovedná za škodlivé hladiny látok znečisťujúcich ovzdušie a za štvrtinu emisií skleníkových plynov v EÚ. Podľa poslednej správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) je možné mnohé z environmentálnych problémov, ktoré z toho vyplývajú, vyriešiť zintenzívneným úsilím zameraným na splnenie nových cieľov EÚ.

Jednou z najväčších výziev 21. storočia bude zmierniť negatívne vplyvy dopravy – skleníkové plyny, znečistenie ovzdušia a hluk – a súčasne zabezpečiť pozitívne aspekty mobility.

Jacqueline McGlade, výkonná riaditeľka EEA

Vo výročnej správe EEA v rámci mechanizmu podávania správ o doprave a životnom prostredí (TERM) sa posudzuje vplyv dopravy na životné prostredie v celej Európe. Nastali určité zlepšenia, hoci tie sa dajú čiastočne pripísať zníženej hospodárskej činnosti počas recesie. Ako sa v správe uvádza, so zlepšovaním hospodárskej klímy by sa nové ciele EÚ v oblasti dopravy mali zamerať na ďalšie zníženie vplyvov na životné prostredie.

Hoci sa znečistenie ovzdušia za posledné dve desaťročia znížilo, v mnohých oblastiach predstavuje naďalej veľký problém. Zníženie skutočných emisií NO2 na úrovne stanovené v právnych predpisov sa nepodarilo ani pomocou európskych noriem pre osobné automobily, hoci sa vďaka nim dosiahlo výrazné zlepšenie celkovej kvality ovzdušia.

Nárast prepravy tovarov tiež vedie k zlej kvalite ovzdušia. Nákladná doprava bola jednou z hlavných príčin vysokých úrovní NO2. Intenzívnejšia námorná doprava za posledné dve desaťročia znamená aj to, že emisie oxidov síry spôsobujúce kyslé dažde sa od roku 1990 znížili len o 14 %, napriek zásadným zlepšeniam efektívnosti.

Výkonná riaditeľka EEA Jacqueline McGlade vyhlásila: „Jednou z najväčších výziev 21. storočia bude zmierniť negatívne vplyvy dopravy – skleníkové plyny, znečistenie ovzdušia a hluk – a súčasne zabezpečiť pozitívne aspekty mobility. Európa môže ísť príkladom tak, že zintenzívni svoju činnosť v oblasti technologických inovácií elektrickej mobility. Takouto zmenou by sa mohol zmeniť život v meste“.

Iné trendy a zistenia

  • Ľudia žijúci v blízkosti frekventovaných ciest v Európe sú stále obzvlášť vystavení nadmerným hladinám znečistenia ovzdušia. Škodlivé úrovne oxidu dusičitého (NO2) prekračujúce zákonné limity boli v roku 2010 zaznamenané v 44 % staníc monitorujúcich ovzdušie pri cestách. Hladiny pevných častíc (PM10) prekročili limity v 33 % týchto staníc. Tieto znečisťujúce látky môžu mať vplyv na kardiovaskulárny systém, pľúca, pečeň, slezinu a krv.
  • Európa musí naďalej znižovať spotrebu energie v doprave, keďže v roku 2011 bola nižšia len o 4,3 % v porovnaní s jej najvyššou spotrebou v roku 2007. Využívanie energie v niektorých druhoch dopravy bolo silno ovplyvnené hospodárskymi výkyvmi v ostatných rokoch. Na tieto hospodárske výkyvy je obzvlášť citlivý dopyt po nákladnej doprave. Po prudkom poklese v období medzi rokmi 2008 a 2009 narástol v roku 2010 o 5,4 %.
  • Dopyt po osobnej doprave klesol v období medzi rokmi 2009 a 2010 o takmer 1 %. Zdá sa, že to je v rozpore s dlhodobým trendom, keďže dopyt po osobnej doprave od polovice deväťdesiatych rokov 20. storočia, teda odkedy sa začal sledovať, v celej EÚ neprestajne rastie. Ako sa uvádza v správe, používanie súkromných automobilov ostáva viac menej stabilné aj napriek hospodárskemu spomaleniu a výrazným výkyvom cien pohonných hmôt za posledné desaťročie.
  • V niektorých prípadoch môžu ceny ovplyvňovať ľudí vo výbere možností, ktoré poškodzujú životné prostredie. Ako poznamenáva správa, kúpa auta sa od polovice deväťdesiatych rokov 20. storočia v reálnych hodnotách stále zlacňuje, zatiaľ čo vlaková doprava a osobná lodná doprava zdraželi. Nové autá sú však čoraz účinnejšie. Priemerné auto predané v roku 2011 bolo o 3,3 % účinnejšie než priemerné auto predané rok predtým.
  • Odvetvie dopravy musí v období od roku 2010 do polovice storočia znížiť emisie oxidu uhličitého o 68 %, aby sa splnil cieľ EÚ. Emisie skleníkových plynov z dopravy v období medzi rokmi 2009 a 2010 klesli o 0,4 % a predbežné odhady ukazujú podobný pokles v období medzi rokmi 2010 a 2011.
  • Ďalším vplyvom dopravy, ktorý môže spôsobiť vážne zdravotné problémy, je hluk. V správe sa konštatuje, že v najväčších mestách Európy sú traja z každých piatich obyvateľov vystavení poškodzujúcim úrovniam hluku z dopravy. Dokonca aj na vidieku je 24 miliónov Európanov vystavených poškodzujúcemu hluku z nočnej dopravy. To môže spôsobiť fyzické, ale aj psychické ťažkosti.

Ďalšie informácie

 

Permalinks

Geographic coverage